SAN MATEO 26

1Ex taval tejkan laqputeʼeʼolcha ni Jesús ni anchanuʼ chivinti, ex va lakjunil ixtʼaltanan yu ixlakmalaniy: 2—Uxiknan kʼatsʼayatʼikcha va tʼuxaun kaʼalinaʼ xakʼatan Paxku. Ex yu kitʼin Sasʼatʼa Lapanaki kakmaqxtaqkanacha para kakxtukmukʼakal laka kurus. 3Taval yu xaʼukxtinin ni kura ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, vachuʼ yu xalajʼaynin ni israelitas, ixtataqxtoʼa la xapuchʼanan ixchaqa ni Caifás, yu xaʼay xaʼukxtin kura. 4Va tamachʼantamil ixjatapastakʼatikʼan yu tacha lay katamakanuchʼapal ni Jesús y katamaqnil. 5Pero ixtanajun: —Ka jantu kamakayau tejkan yu mero kʼatan jun, va lay katalakchʼilil ni lapanakni. 6Ex chuncha ni Jesús ixvilchal ni Betania, la ixchaqaʼ ni Simón yu ixlakapuchʼiʼojota. 7Ex va laqchinchal qayntaun xanati, va lhiminta taun lakatʼuniy lameta yu jamakanti kun chiyux yu junkan alabastro. Va ixmaʼaqtsamata kun yu sʼejenʼe yu ayaj laqlhuu xtapal. Va laqxtaqemukʼanil la ixʼaqtsul ni Jesús tejkan ixvil laka mesa. 8Ex chuncha yu ixtʼaltanan yu ixlakmalaniy tejkan chuncha talaqtsʼil ayaj tatalqamal va aqtayl talajuniy: —¿Valiʼiycha xalaqamanancha ni anchanuʼ? 9Ka la ox ixval va istʼakal, va laqlhuu ixtapal y lay ixlhiʼaqtayjukal yu kilpatanin. 10Ex ni Jesús qasmaklhi y laklhisakmil: —¿Valiʼiycha maʼanchʼapʼuyatʼikcha ni anchanu xanati? Ayaj ox yu ixkimakaniy. 11Yu kilpatanin va tacha kaʼalinacha kun uxiknankʼan, pero yu kitʼin jantucha maqan kaklatʼaʼalinau. 12Tacha ixkimakaniy ni xanati, ixkilhilakaxapay la kilakatunaj yu sʼejenʼe ni yucha listujcha xamakay para kilhitaknun. 13Laqsaval klajunau, mas toʼoxtaycha xalakatʼun ni lakamunukpaʼ taʼan kaputeʼekanaʼ yu ox chivinti, vachuʼ kalhichivinkanaʼ yu tacha makal ni aniy xanati, para kalhipupastakkal. 14Xaqayntaun yu pumakautʼuy ixtʼaltanan ni Jesús va ixjunkan Judas Iscariote. Yucha va jalaqʼal xaʼukxtinin ni kuras. 15Va laklhisakmil y lakjunil: —¿Tas chuncha kilaxtaqniyau para ni kitʼin klamaqxtaqniu ni Jesús? Ex ni yuʼuncha tamapalal va pʼuxaunkau xatumin plata. 16Tus exnicha aqtaynil puxkaulaqtsʼin tas kalal kapumaqxtaqlhi ni Jesús. 17Tejkan ixjun yu xapʼunaj julchan xakʼatan tejkan ixtaʼuy pan yu jantu kalhitayal levadura, ex yu pumakautʼuy ixtʼaltanan ni Jesús va tatalakanunil, va talhisakmil: —¿Tas oxtaycha lhinaʼun para kaklalaʼoxiniu yu xavayti Paxku? 18Ex yucha lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitikcha laka ay putaulan, kʼatʼemayapitik qayntaun lapanaki, y kaʼunapitik: “Va najun ni kiJamalaninikʼan, yu kihora va ukstsʼuniycha. Va klapasayaʼ ni xakʼatan Paxku la minchaqaʼ kun kintʼaltanan.” 19Ex yu ixtʼaltanan ni Jesús va chuncha tamakal tacha laklhijunkal. Talaʼoxilcha xatoqoxajvayti ni xakʼatan Paxku. 20Ex chuncha tejkan putsʼislhicha, ni Jesús ixlaktʼavil laka mesa yu pumakautʼuy ixtʼaltanan. 21Tejkan ixtatʼajuncha vaynin, ex va lakjunil: —Laqsaval klajunau, xaqayntaun ni uxiknankʼan kimaqxtaqyaʼ la ixtamakakʼan yu kintaxkajiy. 22Ex yuʼuncha va ayaj tamaqaninil. Taʼaqtaylcha talhisakmiy por qayntaminin ni Jesús, va tanaul: —Jalhachimoʼonu, ¿ex va kitʼin? 23Ex ni Jesús va naul: —Yu kintʼatamajqoyaʼ laka plato kaʼavayaʼ ixpan, va yucha ni kimaqxtaqyaʼ. 24Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakniyacha tacha lhitsʼoqkanta la ixchivinti Dios. Pero payniycha yu kimaqxtaqyaʼ. ¡Apalay ox jantu istsukul! 25Va chuncha yu Judas yu astan kamaqxtaqyaʼ ni Jesús, va lhisakmil: —Jamalaniniʼ, ¿ex va kitʼin? Ex ni Jesús junil: —Chun, va tacha naʼuncha ni uxintʼi. 26Ex va chuncha tejkan ixtatʼajuncha vaynin, ni Jesús chʼapal ni pan va aqtayl xtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios, ex cheʼel y jalaqxtaqnil ni ixtʼaltanan. Va lakjunil: —Kʼaʼutʼikcha yu aniy, yucha kilakatunaj. 27Ex vachu chʼapal ni vaso, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios, ex jalakmapasanil ni yuʼuncha y lakjunil: —Kaʼoqtʼik mintachunkʼan ni uxiknan. 28Ni aniy va kijakʼalna yu masuy ni Dios va taun sastʼi chivinti jatʼatamakajun ixlapanakni, kalakataxtuyaʼ para kamalaqmixinikal ixtalaqalhinkʼan lhuvaj lapanakni. 29Vachu klajunau, jantucha aaqtaun kajkʼotaʼ ni aniy xaxkan ni uva, tus tejkan kaklatʼaʼoqchoqoyau yu sastʼi xaxkan uva taʼan lhachimoʼonun kimPay. 30Tejkan tamilpaʼol titaun milpati, va taʼalcha laka aspajun yu junkan Olivos. 31Ex ni Jesús lakjunil: —Chavay apanchʼix tsʼis, tachun ni uxiknankʼan kilamakaunʼoyau kilaqʼaman. Chuncha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu najun inchine: “Kaksayaʼ yu xalhistaknaʼ, ex yu ixborregos tus tʼikl kataputaukʼaʼoyaʼ.” 32Pero tejkan kajkujchoqoyaʼ, ex kitʼin pʼunaj kakchaanaʼ ni Galilea y uxiknan astan kachʼipʼinapitik. 33Ex yu Pedro va junil: —Mas tus tachun katamakaunʼoyan, pero yu kitʼin jantu aqtaun kakmakaunan. 34Ex yu Jesús junil: —Laqsaval ijkunan, chavay apanchʼix tsʼis tejkan va laycha katʼasal ni puyux, uxintʼi aqtʼutu kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay. 35Ex yu Pedro aaqtaun naunchoqol: —Mas maqskʼiniy kaknil kun uxintʼi jantu kakmakaunan. Ex tachun ni ixtʼaltanan vachu chun tanaunʼol tacha naul ni Pedro. 36Taval ni Jesús kun ixtʼaltanan va tatʼaʼal alakataun yu junkan Getsemaní. Ex va lakjunil: —Kʼatʼaulatʼikcha aniy. Yu kitʼin ikteʼen tapaynin avintʼi. 37Va laklhaʼal yu Pedro kun yu pumatʼuy istsʼalan ni Zebedeo. Ex chuncha va aqtaynilcha jamaqaninin, 38va lakjunil: —Ayaj ikmaqaninin la kijalhanuti, va tacha kaknil kʼatsan. Aniycha katʼaulatʼik, kilapakxaucha, kʼalakpʼukʼujtʼik. 39Ex chuncha ni Jesús va stal tiʼal lakatsʼuniy, talakaputʼatamal lakatʼun, aqtayl tapaynin, va naul: —KimPay kʼatʼi, incha kalal, va knajun jantu kʼimakʼau kaklhitapasal yu aniy lhitaʼay maqanlqajnati. Pero jantu kaval tacha yu kitʼin knajun, va kʼamakʼatʼi tacha yu uxintʼi naʼun. 40Taval va jalaqminchoqol yu ixtʼaltanan taʼan ixtavilanal, va jalaklhitajul ixtaltatanancha. Ex ni Jesús va junil ni Pedro: —¿Ex tus jantucha lay ixʼalkʼujyatʼik mas va taun hora kun kitʼin? 41Kaʼalkʼujtʼikcha, kaskʼintʼik Dios para jantu kʼamakʼanukʼantʼik y kamakʼatʼik yu jantu lajʼox. La melhanutkʼan ox lakʼanaunatʼik pero jantu laqapʼasnin kaʼuntʼik. 42Ex chuncha va xaʼaqtʼiyunucha anchoqol skʼiniʼ ni Dios va naul: —KimPay kʼatʼi, incha jantucha tuʼuchun lay makʼay para kitʼin jantu kaklhitapasal ni maqanlqajnati, ex kamakʼatʼi yu uxintʼi makʼapʼutʼun. 43Ex chuncha va aaqtaun jalaqminchoqol va laklhitajul vananaj ixtʼaltatanan. Yu ixlaqchulkʼan ixtalakchajuy, va ayaj ixtaltataputunta. 44Lakmakaumal y anchoqol tapayniniʼ Dios por aqtʼutunuʼucha y vachu va chun naunchoqol ni anchanuʼ chivinti yu ixnajuntacha. 45Ex va minchoqol taʼan ixtavilanal ixtʼaltanan, va lakjunil: —¿Vananaj stʼaknantʼatʼik y ltʼatʼatʼatʼik? Chilcha ni hora tejkan ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakmaqxtaqkanacha la ixtamakakʼan yu talaktuʼunun lapanakni. 46Kaʼostʼaulatʼikcha, kaʼaucha, yu kimaqxtaʼaʼ va ukstsʼuniycha minta. 47Ex tejkan vananaj ixtʼajun chivin ni Jesús, chinchal ni Judas yu xaqayntaun yu pumakautʼuy ixtʼaltanan. Chinchal kun pumalhuvaj lapanakni tus ox talakayanal kun espada y vachuʼ kun kʼiu, va ixtamalaqachan yu xaʼukxtinin kuras y vachuʼ kun yu lajʼay xalapanakni ni israelitas. 48Ni Judas, yu akchʼintamanan va ixlakjunitacha tacha katapumispal, va naul: —Tejkan kakmastakʼayaʼ, kakiltastukyaʼ. Yucha kachʼiyapitik. 49Ex chuncha va talakanunil ni Jesús, va junil: —¡Maqltoʼoxay, Jamalaniniʼ! Ex chuncha kiltastuklhicha. 50Ex ni Jesús junil: —Amigo, va yu tʼantʼacha makanaʼ, kamakʼatʼicha. Ex yu alati va tatalakanunilcha, tachʼapal y tachʼilcha. 51Ex yu xaqayntaun ixtʼaltanaʼ ni Jesús va maxtul ixʼespada, va aqatuchaqxpʼuxlhi xaqayntaun ixʼoqxtamati yu xaʼukxtin kura. 52Ex chuncha ni Jesús junil: —Kʼamanuchʼoʼocha miʼespada taʼan ixtanun. Yu talachʼapay kun espada, kun espada kataniyaʼ. 53¿Jantu kʼatsʼay incha va kakskʼinil ni kimPay, ni yucha lay kimalaqachanil oqxlaqkautʼuy ixmayulnin? 54Pero incha va chuncha kaval, ¿ex tas pulaycha kataqayntsal ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta? Va najun maqskʼiniy katapasal chuncha tacha tʼajun tapasanaʼ. 55Ex chuncha ni Jesús jalaklhisakmil ni lapanakni, va lakjunil: —¿Valiʼiycha tʼantʼatʼik kun espadas ali kʼiu para kilachʼiu va tacha qayntaun alhavanaʼ kakval? Lhilhiy xakmalaninin yu ay lakatajtan y jantu aqtaun kilachʼiu. 56Pero tachun yu aniy tapasay va para kataqayntsal yu maqancha tatsʼoqlhi yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Ex taval va tus taqosʼol ni ixtʼaltanan, va ixʼamancha tamakaul ni Jesús. 57Ex yu tachʼapal ni Jesús va talhaʼal la ixchaqaʼ ni Caifás, yu ay xaʼukxtin ni kura. Ancha ixtaʼaqxtoqnun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas vachu kun yu xalajʼaynin lapanakni. 58Ni Pedro paqmaqati ixtixkaulhaʼanta, tus tachaʼal la ixpulakna xapuchʼanan ixchaqaʼ yu ay xaʼukxtin ni kura. Tejkan tanuchal laktʼataulal xalhistaknan lakatajtan, para kalaqtsʼil tisuncha yu kalhitapasayaʼ. 59Ex yu xaʼukxtinin kuras ali tachun yu ixtaʼalinta laqaʼay junta va tapuxkaulaqtsʼil taun jalaklkanti yu kataputislajmal ni Jesús para katamaqnil. 60Mas va lhuvajcha jalaklkanan ixtaʼalinta pero jantu kalal katatislajmal kun jalaklkanti. Ex taval astan tachinchal apumatʼuy. 61Va tanaul: —Najun ni aniy joʼati: “Kitʼin lay kakmaqtal ni aniy ay lakatajtan, ex laʼatʼutu julchan lay kakmaqayauchoqol.” 62Ex yu ay xaʼukxtin ni kura ostayal, lhisakmil ni Jesús va junil: —¿Ex jantu tuʼuchun kanauneʼe? ¿Tisuncha ni anchanuʼ yu tatʼaunan lhitislajmanan? 63Pero yu Jesús jantu tuʼuchun kanaul, vamun saq tayal. Ex yu ay xaʼukxtin ni kura va junil: —Va ijkunan la ixtaqaʼuti ni Dios yu kujta, kʼanau yu laqsaval. Kilajuniu incha laqsaval ni Cristo kʼatʼi, yu Sasʼatʼa Dios. 64Ex ni Jesús naul: —Chun, yucha ni kitʼin, tacha ni uxintʼi nau. Ni uxiknankʼan kilalaqtsʼinau ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, kaktaultachal la ixlhijakanaj ni Dios yu lhitʼajun tachun tapʼasta. Kilalaqtsʼinau ni kakminchoqotachal laktʼiyan laka taputsʼi. 65Ex va chuncha yu ay xaʼukxtin ni kura exlhi ixlaqchʼiti, va naul: —¡Ni aniy lapanaki tʼajuncha akchʼintaman ni Dios kun ixchivinti! Jantucha apalay maqskʼiniyau alati lapanakni para katatislajmal. Ni uxiknan asmaktʼikcha va puʼakchʼintamay ni Dios kun ixchivinti. 66¿Tas lhilayatʼik? Ex ni yuʼuncha tanaul: —Yucha lhitʼajun laqtaqal. Maqskʼiniy kanil. 67Ex chuncha talakapuchujval y talaqanaqmal. Yu alati va talakapusal. 68Ex tajunil: —¡Uxintʼi naʼun ni Cristo kʼatʼi! Chavay kʼamispʼatʼi taʼayucha ixlakapusayancha. 69Chavay yu Pedro ixvil maqspaʼ laka puchʼanan, ex qayntaun maqtsukuʼ va talakanunil, va junil: —Uxintʼi vachuʼ ixtʼaʼukxuyatʼi ni Jesús yu machaqaʼ Galilea. 70Pero ancha la ixtalhavaxtu ni lapanakni ni Pedro va naul: —Jantu laqsaval kaval. Jantu ijkʼatsay tisuncha tʼaʼuncha lhichivin. 71Ex tejkan alcha laka kiltalakxtuti, ex laqtsʼil aqayntaun maqtsukuʼ va lakjunil yu alati yu ancha ixtayanal: —Ni anuʼ joʼati vachuʼ ixtʼatiʼukxuyal ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret. 72Pedro aaqtalaqtaun va lakmasavalanil ni jantu mispay, va naul: —Laqsaval klajunau jantu kmispay ni anchanuʼ joʼati. 73Ex va panchʼixkaʼ val, yu ancha ixtayanal va tatalakanunil ni Pedro, va tajunil: —Laqsaval ni uxintʼi vachu kʼatʼi xaqayntaun ni yuʼuncha, por chuncha tʼasuy y chuncha kʼiltʼaʼun chʼiviniy. 74Ex ni yucha vas jalakmasavalanil y laqxtoqnuʼ naul: —Jantu kmispay ni anchanuʼ joʼati. Ex chuncha va tʼasalcha ni puyux. 75Taval ni Pedro va pastaklhi yu ixjunita ni Jesús: “Tejkan va laycha katʼasal ni puyux uxintʼi aqtʼutu kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay.” Ex ni Pedro tus pʼas qalhujtaxtulcha maqspaʼ va ayaj maqaninil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\