SAN MATEO 27

1Ex va chuncha tejkan tunkulcha, tachun yu xaʼukxtinin ni kuras kun yu xalajʼaynin lapanaki va tamachʼantamilcha ni ixchivintikʼan para katamaqnil ni Jesús. 2Ex chuncha tachʼilhaʼalcha, va tamaqxtaqnilcha ni Pilato yu xagobernador romano. 3Ex va chuncha ni Judas tejkan kʼatsal ni kamaqnikanaʼ ni Jesús yu ixmaqxtaqta va mapaxal ixjatapastakʼati. Laqmaqxtaqnichoqol yu treinta xatumin plata ni xaʼukxtinin kuras kun yu xalajʼaynin lapanakni. 4Va lakjunil: —Ni kitʼin ikmaqtaqalhinil tejkan ikmaqxtaqlhi para kamaqnikal qayntaun lapanaki yu jantu kalhitsukul laqtaqal. Ex ni yuʼuncha va tanaul: —Yucha jantu kintapaxtoqniyan ni kijnankʼan. ¡Yucha ka minkuentajcha ni uxintʼi! 5Ex ni Judas laqtanqalhul ni tumin laka ay lakatajtan, taxtul va ankal ixpixtuchʼikiltaka ixlaqʼaman. 6Yu xaʼukxtinin kuras tasakchoqol ni tumin, va tanaul: —Ni aniy tumin va tsamantacha jakʼalnan, va yucha yu lhimapalkal ixmaqnika qayntaun lapanaki. Jantu lay mujuyau taʼan mujukan xatumin lakatajtan. 7Ex va tamachʼantamil ixjatapastakʼatkʼan para kataʼil aqxtaun tʼun yu ixnavin qayntaun xamakanaʼ aqchoqoxna, chuncha para ancha katamaknul lapanakni yu alakataun machaqan. 8Xlhiyucha ni anchanu lakatʼun vananaj tajuniy va Xatʼun Jakʼalnan. 9Va chuncha val tacha maqancha tsʼoqlhi ni Jeremías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yu najun inchine: “Tachʼapal ni treinta xatumin plata, yu xatapal yu ixtamukʼanita ni israelitas, 10kun yucha taʼinil ixtʼun qayntaun xamakanaʼ aqchoqoxna, chuncha tacha kilhijunil ni Jalhachimoʼonuʼ Dios.” 11Ex chuncha va lhaʼankal ni Jesús kun ni gobernador. Yucha va lhisakmil: —¿Uxintʼi va yu ay xajalhachimoʼonuʼ kʼatʼi ni israelitas? Ex va naul ni Jesús: —Va tacha ni uxintʼicha nau. 12Pero tejkan ixtatʼajuncha tislajmanan ni Jesús yu xaʼukxtinin ni kuras kun yu xalajʼaynin ni lapanakni, ex ni yucha va valiʼiy saq ixjunita. 13Xlhiyucha ni Pilato va lhisakmil: —¿Jantu kʼaʼasmaktʼi tachun yu tatʼaunan lhitislajmanan? 14Pero ni Jesús mas va laqataun chivinti jantu kaqaltayl. Ex tus taun lhilal ni gobernador. 15Tejkan xakʼatan Paxku ixjun, ex yu gobernador va si ixxʼotʼa qayntaun tachʼin yu ixtalaksakʼa ni lapanakni. 16Exnicha ixʼalin qayntaun tachʼin yu ayaj ixmispakan, va ixjunkan Barrabás. 17Ex chuncha tejkan ixtaʼaqxtoqnun ni lapanakni, ni Pilato va laklhisakmil, va naul: —¿Taʼayucha naunatʼik oxamaktaun kakmakaul? ¿U va Barrabás u va Jesús yu junkan Cristo? 18Ni Pilato ixkʼatsay va ixtamaqxtaqta ni Jesús por ixʼakchaʼatikʼan. 19Tejkan vananaj ixvil la ixpulakchivin, ex yu ixanati va malaqachanil chivinti, va junil: “Jantu tuʼuchun kʼamakʼanin ni anchanu lapanaki yu jantu kalhitsukul laqtaqal. Kutancha tsʼis va taxtuj klhiʼaqlaqavanal ni anchanu lapanaki.” 20Pero yu xaʼukxtinin kuras kun yu xalajʼaynin ni lapanakni va taxaqalal ixtalhavaxtu lapanakni para kataskʼinil kaxʼoqkal ni Barrabás y para kamaqnikal ni Jesús. 21Ex chuncha yu gobernador va aaqtaun jalaklhisakmil ni lapanakni, va lakjunil: —¿Taʼayucha naunatʼik kakmakaul oxamaktaun ni aniy pumatʼuy lapanakni? Va tanaul: —¡Va Barrabás! 22Ex yu gobernador va laklhisakmichoqol, va naul: —¿Ex tisuncha kakmakayacha kun ni Jesús, yu junkan Cristo? Ex va taqaltayanal, va tamatʼasal: —¡Kamakxtukmukʼakal laka kurus! 23Pero yu Pilato va lakjunchoqol, va naul: —¿Tisuncha laqtaqal makata? Pero ni yuʼuncha aaqtalaqtaun tamatʼasachoqol, va tanaul: —¡Kʼamakxtʼukmukʼacha laka kurus! 24Ex laqtsʼil ni Pilato ni jantucha lay tuʼuchun makay. Yu lapanakni va apalaycha ixtalakchiviniy y ixtatʼasay kun lhilukuj. Chuncha ni Pilato va malaqachanil ixʼika xkan, va makchaʼal la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni y lakjunil: —Ni kitʼin jantu kilaqtaqal kunaʼ ixmaqnika ni aniy ox lapanaki. Tapaxtoqniyan ni uxiknan. 25Chuncha tus tachun ni lapanakni va tanaul: —Chun, ni kijnan y vachuʼ kesʼatʼankʼan va kilaqtaqalchkʼan kunaʼ ni ixlhinin. 26Ex chuncha ni Pilato va oxamaktaun makaulcha ni Barrabás. Ex lhinaul ixmaqanaqka ni Jesús y maqxtaqlhi para kamakxtukmukʼakal. 27Ex chuncha yu ixtropas ni gobernador va talhaʼal ni Jesús la ixchaqa ni gobernador. Ancha laqmaqxtoqkal yu alati tropas tus xvilhin tamalaqachoqoxnul. 28Tamajʼanil ixlaqchʼiti y tamulanil aqxtaun laqchʼiti yu xlapul. 29Tamalakpatanul taun korona yu ixlhimakakanta jaltukun, y tamachʼapal laqataun palik la ixlhimajkanaj. Ex taʼaqtsoqoqtanil la ixlakaʼukxpu, talaktuʼul, va tajunil: —¡Katsukuʼalil yu ay xalhachimoʼonuʼ ni israelitas! 30Va talakapuchujval, ex kun ni anchanu palik yu ixlhaʼanta, va talhilaqapanaqchoqol. 31Tejkan talaktuʼuʼolcha ex tamaxtunichoqol ni xlapul laqchʼiti, tamulanichoqol yu ixlaqchʼiti y talhaʼalcha para kataxtukmukʼal laka kurus. 32Tejkan ancha tataxtul, tapaxtoqlhi qayntaun joʼati yu junkan Simón yu machaqaʼ Cirene. Talhijunil laqatapʼasta kalhaʼal ixkurus ni Jesús. 33Tachaʼal lakataun aspajun yu ixjunkan Gólgota (va naunputun xajalukuti aqtsul). 34Ancha tamaʼotul ni Jesús xaxkan uvas yu skajtacha yu lhiyaukanta taun kʼuchʼu para jantu ayaj kaʼukskʼatsal. Pero tejkan kilkʼatsal ni Jesús ex jantu kaʼoqlhi. 35Tejkan tamakxtukmukʼaʼol laka kurus, ex aqtayl tamakay suerte para taʼayucha katamakaunil ixlaqchʼiti. Ex va chuncha taqayntsal tacha maqancha istsʼoqta yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, najun: “Talaqlvaqlhi kilaqchʼiti y tamakanil suerte yu xakʼulata.” 36Ex chuncha ancha tataulalcha para katalhistaklhi. 37Va tatsʼoqmukʼanil taun chivinti la ixʼaqtsul ni ixkurus, va najun: “Aniy va Jesús, ixJalhachimoʼonukʼan ni israelitas”. Va yucha talhimaqnil. 38Ancha vachuʼ laktʼaxtukmukʼakal kun Jesús pumatʼuy alhavanan. Qayntaun la ixlhijakanaj y yu aqayntaun la ixlhimaqxu. 39Yu ancha ixtatapasay va laqxtoqnuʼ chivinti ixtajuniy, ixtamalaklay ixʼaqtsulkʼan, 40va ixtajuniy: —¡Uxintʼi yu ixmaqtʼatʼi ni ay kilakatajtankʼan ex paqtʼutu julchan ixmaʼayauchʼoʼoʼ! Incha laqsaval va Sasʼatʼa Dios unitʼa, chavay kʼalaqtʼaxtʼu meʼeman y kapʼatʼaʼutʼi laka kurus. 41Yu xaʼukxtinin ni kuras ali yu xalajʼaynin ni lapanakni ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, vachu va chun talaktuʼul ni Jesús, va tanaul: 42—Ixjamalaqtaxtuy yu alati pero jantu lay laqtaxtuy ixlaqʼaman. Incha yucha va yu ay xajalhachimoʼonuʼ israelitas, ex kapatajul la ixkurus y kaklhakapuʼaniyau ni yucha. 43Yucha lhakapuʼan ni Dios. Chavay va Dios kamalaqtaxtul incha laqsaval achaniy. Yucha kintajuntan va Sasʼatʼa Dios junita. 44Yu pumatʼuy alhavanan yu ancha ixlaktʼaxtukmukʼakanta vachu chun laqxtoqnuʼ chivinti tajunil ni Jesús. 45Ex atunkuj va aqtaynil putsʼisa, y taylhaʼal tus laʼatʼutu putoqoxata ixputsʼista. 46Ex chuncha anchanu hora va pʼaysni tʼasal ni Jesús, va naul: —Eli, Eli ¿lema sabactani? (va naunputun: “KiDios kʼatʼi, kiDios kʼatʼi, ¿valiʼiycha ni kʼilakʼamakʼauntʼacha?”) 47Yu ancha ixtayanal taqasmaklhi, va tanaul: —Va tʼajun tʼasaʼiniʼ ni Elías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 48Ex yu qayntaun va takyauʼal iniʼ laqataun sponja. Va matajul laka xaxkan uva yu skajtacha, ex akatachʼimukʼal laka maqataun kʼiu ex va malakanunil para kaʼoqlhi ni Jesús. 49Pero lati tanaul: —Kʼamakʼaucha. Kalaqtsʼinaucha incha kaminaʼ malaqtaxtunuʼ ni Elías. 50Taval aaqtaun tʼasachoqol ni Jesús, ex va nilcha. 51Ex chuncha va taʼexpakltʼiyul yu xaʼay kortina ni ay lakatajtan, va taʼexminchal xʼakpuʼ tus xtuntaun. Vachu xkapʼiknil ni lakatʼun y tatampacheʼeʼol yu ay chiyux. 52Vachu lati yu putaknun va talaqltiʼaʼol y pumalhuvaj ixlapanakni Dios va takujchoqol la ixlhininkʼan. 53Astan tejkan takujchoqol ni Jesús la ixlhinin, ex ni yuʼuncha tataxtul la ixputaknunkʼan y tatanul laka ay putaulan Jerusalén yu ixnavin Dios y pumalhuu talaqtsʼil. 54Yu kapitan kun yu ixtropas yu ixtalhistakta ni Jesús va talaqtsʼil y taʼukskʼatsal ni xkapʼikniti y talaqtsʼil tachun yu ixtʼajun tapasanaʼ. Ex tus ayaj tatalhanal, va tanaul: —¡Laqsaval ni aniy joʼati va Sasʼatʼa Dios ixjunita! 55Ancha vachu ixtayanal lhuvaj xanatin, va paqmaqati ixtatʼajun laqtsʼinin ni Jesús. Yuʼuncha ixtatixkaulhimintachal tus Galilea y va ixtaʼaqtayjulhiminta. 56Lati ni yuʼuncha va yu María Magdalena ali María yu ixnatikʼan ni Santiago kun José, ali ixnatikʼan yu istsʼalan Zebedeo. 57Va chuncha ixtʼajuncha putsʼisniʼ tejkan chaʼal qayntaun maqaliʼ yu ixjunkan José yu xamachaqaʼ Arimatea ixjunita. Yucha vachuʼ ixtʼaltanaʼ ni Jesús ixjunita. 58Ni José va laqʼal ni Pilato y va skʼinil ixlakatunaj ni Jesús. Chuncha yu Pilato lhinaul kaxtaqnikal. 59Ex ni José va pʼuxlhi ixlakatunaj ni Jesús y pamilil kun aqxtaun kʼus laqchʼiti. 60Kiimaʼanil ixlakatunaj taʼan sastʼi ixpukutunuta taun talpa yu yucha ixnavin. Malakchaunilcha xakiltalakxtuti kun aqxtaun ay chiyux. Taval anchoqolcha. 61Pero yu María Magdalena kun yu aqayntaun María va ancha ukstsʼuniy ixtavilanal taʼan maʼakal ixlakatunaj ni Jesús. 62Ex va chuncha ataun julchan val, va xajulchan jastaknati. Ex yu xaʼukxtinin ni kuras ali yu fariseos va talaqʼal ni Pilato. 63Va tajunil: —Jalhachimoʼonuʼ, kijnan ikpastakchoqoyau tejkan vananaj ixtʼajun ni anchanuʼ makanunuʼ lapanaki, va ixnajun yu laʼatʼutunuʼ julchan kakujchoqoyaʼ la ixlhinin. 64Xlhiyucha, klaskʼiniyau kamalaʼachʼan ixlhistakka taʼan maʼakanta ixlakatunaj tus laʼatʼutunuʼ julchan. Incha jantu, ex lay kataʼal alhaumaxtunun ixlakatunaj yu ixtʼaltanan. Ex astan katajunil ni lapanakni ni va kujchoqotacha la ixlhinin. Incha va chuncha kaval, ex va apalaycha ay kaval ni anchanuʼ jalaklkanti xajantu yu pʼunaj. 65Ex lakjunil ni Pilato: —Kʼalhipʼintʼikcha ni tropas yu katalhistakʼaʼ. Kʼapʼinchʼipitikcha y kʼalhistʼaktʼik taʼan maʼakanta ixlakatunaj tacha lhilayatʼik yu ox lhistaknati. 66Ex taʼalcha, ox tamakal kuenta taʼan ixmaʼakanta ixlakatunaj, va tamukʼanil taun sello ni chiyux yu ixpumalakchaukanta. Ancha tamakaulalcha ni tropas para katalhistaknal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\