SAN MATEO 4

1Ex va chuncha ni Espíritu va lhaʼalcha lakakʼavin ni Jesús para ancha ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ kalaqtsʼintanul ni Jesús. 2Ex ni Jesús jantu kavayl aqtʼuy pʼuxaun julchan kun aqtʼuy pʼuxaun jatatsʼisin. Taval va chavanilcha. 3Ex ni aqmoqxnuʼ va talakanunil ni Jesús para kalaqtsʼintanul, va junil: —Incha laqsaval Sasʼatʼa Dios kʼatʼi ex ni aniy chiyux kʼamakʼatʼi pan. 4Ex ni Jesús qaltayl, va naul: —Yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios najun: “Qayntaun lapanaki, jantu vamun ixvayti kaputsukul. Va maqskʼiniy kaputsukul tachun ni chivinti yu najun ni Dios.” 5Ex va chuncha ni aqmoqxnuʼ va lhaʼal ni Jesús laka putaulan Jerusalén yu taʼan ixnavin Dios, va mukʼal ixʼaqstiʼ ni ay lakatajtan, 6va junil: —Incha laqsaval Sasʼatʼa kʼatʼi ni Dios, va kʼaltʼujnu ni aniy. La ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta va najun: Ni Dios kalaklhijunaʼ ni ixmayulnin para katalhistakni. Yuʼuncha katatsʼapastukkʼan la ixmakakʼan, va para jantu kʼatʼaʼalhitʼi la minchʼajaʼ laka chiyux. 7Ex chuncha ni Jesús va junil: —Vachuʼ najun la ixchivinti Dios: “Jantu aqtaun kalaqtsʼintʼanutʼi ni Dios miJalhachimoʼonuʼ incha laqsaval kamakayaʼ yu najun.” 8Ex va chuncha ni aqmoqxnuʼ va aaqtaun lhaʼanchoqol ni Jesús lakataun aspajun taʼan ayaj talman. Ancha masuniʼol tachun oqxlaqlhuu yu taʼalinta lakamunukpaʼ kun tachun ixkʼusixtukʼan. 9Ex ni aqmoqxnuʼ va junil ni Jesús: —Ni kitʼin incha kʼintʼaʼaqtsʼoʼoqtʼaniyeʼe y kʼintʼoʼoyayeʼe tus kakxtaqniʼoyan tachun ni aniy yu kmasuniyan. 10Ex ni Jesús va junil: —Uxintʼi Satanás, va kapiticha. La ixchivinti Dios najun: “Kʼatʼoʼoyatʼi vamun miJalhachimoʼonu Dios yu alintachal laktʼiyan, y vamun yuʼ kʼatʼapʼatsʼanin.” 11Ex va chuncha ni aqmoqxnuʼ va makaul ni Jesús. Taminchal ixmayulnin Dios, va taʼaqtayjulcha ni Jesús. 12Va manukal laka pachʼin ni Juan. Tejkan kʼatsal ni Jesús va anchoqol xalakatʼun Galilea. 13Astan makaul ixputaulan Nazaret, va al tsukunuʼ Kapernaum, taun putaulan yu va ukstsʼuniy ixkilpaʼ lakamar. Ancha va xalakatʼun ni Zabulón ali Neftalí. 14Laqsaval chuncha tapasal va para laqsaval kaval yu tacha istsʼoqta ni Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, va naul: 15Yu xalakatʼun Zabulón kun Neftalí, yu ukstsʼuniy lakamar, yu tukuktachal ni laʼaxkan Jordán, yu ancha laka Galilea, va taʼan tavilanal yu jantu Israelitas kataval. 16Ni lapanakni yu ixtatiʼukxuyanal ni laka putsʼisniʼ va laktasunil taun ay maklku, Ni anchanu lapanakni yu ixtavilanal taʼan ixmalkʼiknitacha ni lhinin, va yuʼuncha jalakmapulkunilcha ni anchanu maklku. 17Ex va chuncha ni anchanu julchan va exnicha aqtaychal laqputeʼey ixchivinti Dios ni Jesús. Va ixnajun: —Kʼamapʼaxatʼikcha mijatapastakʼatkʼan, ixlhachimoʼon ni Dios va ukstsʼuniycha lakaminta. 18Ex va chuncha ni Jesús va ixkiltaukʼajʼanta ixkilpaʼ lakamar Galilea, ancha laktemal pumatʼuy tʼalaqaunin. Yu qayntaun va Simón vachu va yuʼ yu ixjunkan Pedro, yu aqayntaun va Andrés ixjunkan. Yu anchanuʼ tʼalaqaunin va xachʼapanan jatanti ixtajunita. Va ixtatʼajun mujunun ixchʼoqxkʼan lakxkan. 19Ex Jesús va lakjunil ni anchanu joʼakna: —Chavay kilatʼamiucha ni kitʼin. Chavay tʼemayatʼik va jatanti pero kitʼin kaklamakayau para kalaktʼematʼik lapanakni. 20Ex ni anchanu joʼakna va niman tamakaulcha ixchʼoqxkʼan, va tatʼaʼalcha ni Jesús. 21Taval tejkan va ukstsʼuniykaʼ ixtaʼanta, ni Jesús va aaqtaun jalaktemachoqol pumatʼuy tʼalaqaunin, yu istsʼalan ni Zebedeo ixtajunita. Yu qayntaun va Jacobo ixjunkan, yu ixpʼisaqa ixjunkan va Juan. Va ixtʼatʼajumanal ni laka barco kun ixpaykʼan. Va ixtatʼajun laʼoxinin ni ixchʼoqxkʼan. Ex ni Jesús vachuʼ lakjuntaʼil. 22Ex ni yuʼuncha vachucha tamakaul ixpaykʼan kun ixlhitapatsakʼan, va tatʼaʼalcha ni Jesús. 23Ni Jesús va tus tiʼukxuntayaʼol ni talakachux xalakatʼun Galilea, yu taʼan laka putaulanaxna, va ixjamalaninin taʼan ixtataqxtoʼa ni Israelitas. Va ixlaqputeʼey yu ox chivinti yu masuy tacha lhachimoʼonun ni Dios. Vachuʼ yu tapuchux taqanʼati yu ixtalhitʼajun ni lapanakni va tus ixlajkʼuchʼuʼojoy. 24Ex yu xalakatʼun Asiria va tus talakachux takʼatsaniʼol yu lajʼay lhitapatsa makal ni Jesús. Ex ni yuʼuncha va talhiminil yu tapuchux ni ixtamaqanlqajnan ixtaqanʼatikʼan tacha yu lakaxkati ali yu ixtalhitʼajun yu jantu lajʼox espíritus ali yu lokos ali yu niy panchʼix y kujchoqoy, ex ni anchanu taqanʼanin va tus ixlajkʼuchʼuʼojoy ni Jesús. 25Ex chuncha lhuvaj lapanakni tatʼaʼal yu machaqan xalakatʼun Galilea, ali yu xalakatʼun Decápolis ali yu laka putaulan Jerusalén vachu yu xalakatʼun Judea, vachu yu machaqan takuktachal ni xalaʼaxkan Jordán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\