SAN MATEO 5

1Taval ni Jesús tejkan laqtsʼil tachun ni lapanakni va alcha la ixʼukxni lakataun aspajun. Ex ancha va taulalcha. Ex chuncha ixtʼaltanan yu ixlakmalaniy tachinchal qasmaknan ixchivinti. 2Ex chuncha ni Jesús aqtayl jalakmalaniy, va naul: 3—Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan ni lapanakni yu takʼatsan tacha kilpatanin. Ni yuʼuncha tapaxtoqniy katatanul taʼan lhachimoʼonun Dios. 4’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan ni lapanakni yu tamaqaninin. Ni yuʼuncha Dios kalakmalakaʼulayaʼ. 5’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan ni lapanakni yu lakstʼuniy takʼatsan. Ni yuʼuncha ixnavinkʼan kunaʼ ni lakamunukpaʼ. 6’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan yu ayaj tanajun kamakakal yu Dios lhinajun tus va tacha katachavanil takʼatsan. Dios kalaqxtaqniʼoyaʼ yu tapuxkajuy tus va tacha kataʼotsalcha katakʼatsanaʼ. 7’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan yu tamapaynininta. Ni yuʼuncha Dios kalakmapayniyaʼ. 8’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan yu ox svaq tajunita la ixjalhanutkʼan. Ni yuʼuncha katalaqtsʼinaʼ ni Dios. 9’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan yu tamaʼoxamaktamincha taʼan alin jaxkayanti. Ni yuʼuncha kalakjunkanaʼ sasʼatʼancha ni Dios. 10’Lajʼox kaxajtachal ixjatsukuntikʼan yu jalhilakxkaykan por tamakay yu lajʼox. Ni yuʼuncha tapaxtoqniy katatanul taʼan lhachimoʼonun ni Dios laktʼiyan. 11’Lajʼox kaxajtachal mijatsukuntikʼan ni uxiknan tejkan ni lapanakni katalaktuʼuyan y katamukʼaniyan ni jalaklkanti y katalhimaqchapuyan por kilapanakni untʼatʼik. 12Ayaj kalhiʼachʼantʼaʼutʼik kun lhuu achati ni anchanu julchan tejkan chuncha katamakaniyan. Ay kunaʼ milhilhajatkʼan ni laktʼiyan. Yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios vachu va chun jalaklhixkaykal. 13’Uxiknankʼan va tacha matsati para tachun ni lapanakni para ox kaval lakamunukpaʼ. Pero incha jantu ox katʼaylhipʼintʼik ex xajachipitik tacha matsati yu jantucha ox. ¿Tas pulaycha kan kajunchoqol? Jantucha tuʼuchun xtapal kaval. Va kamajʼankalcha lakatin para ancha katachʼintaxapalcha ni lapanakni. 14’Vachuʼ ni uxiknankʼan va xamaklku ni lakamunukpaʼ untʼatʼik. Laqataun ay putaulan incha alinta laka aspajun ex yucha jantu lay tamaqsaʼa. 15Vachuʼ jantu matichun mamaqtayay maklku ex maqatanuy ixqaltaʼapuʼ laqataun kajun. Ni maklku maqskʼiniy kʼamukʼa talman ex tus kamapulkuʼol ixpulakna laqa chaqaʼ. 16Yu uxiknankʼan vachu va chun ni mimputsukukʼan maqskʼiniy kaval tacha maklku yu ox lay talaqtsʼin ni lapanakni. Ex chuncha para ox katalaqtsʼil yu uxiknankʼan makʼayatʼik. Ex tachun ay katamakal mimPaykʼan yu alintachal laktʼiyan. 17’Jantu kʼalhakʼapʼupʼintʼik ni kakmil mamaktanaʼ ixlhachimoʼon Moisés kun ixchivintikʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Ni kitʼin va ikminta laqentsanaʼ yu taʼan tsʼanqaniy para laqsavalcha vas kavalcha. 18Laqsaval klajunau, tejkan vananaj tiʼalin ni laktʼiyan kun lakatʼun jantu lay kamaxtunikal xalhachimoʼon ni Moisés mas va laqatauncha punto ni laqatauncha letra. Ni yucha kataylhaʼanaʼ tus katapasaʼol tachun yu maqskʼiniy katapasal. 19Vachuʼ klajunau incha matichun lapanaki jantu kamakal kuenta mas va lakatsʼuniy yu lhiminta laqa xalhachimoʼon ni Moisés vachu incha chuncha kalakmasunil lapanakni para jantu katamakal kuenta ex ni yucha lakatʼuniy kunaʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. Pero yu qalasmaknan y jalakmalaniy yu alati para katamakal kuenta ex ni yucha ayaj ay kunaʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 20Ni lapanakni yu tamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas y vachuʼ yu fariseos, yuʼuncha la ixputsukukʼan tasuy vas katatiʼukxuntayal. Pero kitʼin klajunau ni maqskʼiniy apalay vas kataval metsukuntikʼan xajantu yuʼuncha para kʼatʼanutʼachipitik taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 21’Uxiknankʼan asmaktʼatʼik tacha jalakjunkal yu maqancha mimpayankʼan, va jalakjunkal: “Jantu kʼamaqnin. Yu kamaqnininaʼ ni yucha kamukʼanikanaʼ ixlaqtaqal.” 22Ni yu kitʼin iklajunau yu kalukujlayaʼ kun ixlaqaj, yucha kamukʼanikanaʼ ixlaqtaqal. Mas va taʼayuchacha lapanaki kaval incha va kaxkayl ixlaqaj y kajunil laqxtoqnuʼ chivinti, yucha kamukʼanikanaʼ ixlaqtaqal u incha kajunil: “¡Uxintʼi nitacha mijatapastakʼati!”, ex ni yucha kapaxtoqniyaʼ ixmaqanlqajnati la xajikmi laqnin. 23’Ex incha lhitʼan milapaxkan laka altar, incha kʼapʼastakʼel ni lhitʼaʼun laqtaqal kun milaqaj, 24ex ancha kʼamakʼaunʼel milapaxkan laka altar. Maqskʼiniy pʼunaj kʼalaqpinʼel milaqaj para ox kalalaqtsʼinchʼoʼotʼik. Ex laycha kʼapʼinchʼoʼo ni laka altar para kʼamaqxtʼaqtʼicha milapaxkan. 25’Chavay incha matichun chivintanuputun laka machʼalkʼati por makʼanin laqtaqal, ex tejkan pʼintʼatʼik lakatin oxi kaxaʼalatʼi tacha milaqaj, para jantu kamaqxtaqnin kun machʼalkʼati. Incha jantu, ex yu machʼalkʼati kamaqxtaqniyan ixpolisia, ex kʼatʼanuyeʼe laka pachʼin. 26Laqsaval ijkunan ni ancha jantu katʼaxtʼuchʼoʼoyeʼe incha jantu kamapʼalʼoyeʼe tachun ni tumin. 27’Uxiknankʼan asmaktʼatʼik tacha jalakjunkal yu maqancha mimpayankʼan: “Jantu katʼatʼamatʼi qayntaun yu jantu minavin kaval.” 28Pero kitʼin klajunau incha matichun kalaqtsʼil qayntaun xanati yu jantu ixnavin tus katʼatamaputul ex ni yucha jamaqtaqalhinincha la ixjalhanuti. 29’Chavay incha kʼamakʼapʼutʼu talaqalhin por yu laqtsʼin la milaqchul, apalay ox kaval ni kʼalakpʼumaxtʼukʼa milaqchul y kamajʼacha. Apalay ox kamaʼatsʼanʼatʼi laqataun la milakatunaj xajantu kʼatʼanʼalhuʼokʼa kun tachun milakatunaj ni laqnin. 30Chavay incha makʼapʼutʼun talaqalhin kun milhijakanaj mimakaʼ, apalay ox kaval ni kʼachʼaqxmajʼacha. Apalay ox kamaʼatsʼanʼatʼi laqataun la milakatunaj xajantu kʼatʼanʼalhukʼa kun tachun milakatunaj ni laqnin. 31’Vachu va naunkal ni mas va taʼayucha kamakaunchoqol ni ixanati maqskʼiniy kaxtaqnil aqxtaun karta yu pulamakaunkan. 32Pero yu kitʼin klajunau incha qayntaun joʼati makajun ixanati mas jantu kamaqtaqalhinil, ex va ixlaqtaqal ni xapay incha ixanati kamaqtaqalhinil por katʼatsukuchoqol aqayntaun. Vachuʼ yu tʼatsukuy qayntaun xanati yu valiʼiy makaunkal, ni yucha maqtaqalhinin. 33’Vachu asmaktʼik tacha lakjunkal ni lapanakni maqancha: “Jantu aqtaun kʼanau ni va laqsaval minchivinti incha jantu laqsaval kaval. Tachun yu uniy ni Dios miJalhachimoʼonuʼ ni kamakʼayeʼe yucha kamakʼayeʼe.” 34Pero kitʼin iklajunau jantu aqtaun kʼapʼuchʼivintʼapʼasutʼik tuʼuchun por kʼamasavalatʼik. Jantu kʼapʼuchʼivintʼapʼasutʼik ni laktʼiyan, porke ancha va taʼan lhachimoʼonun Dios. 35Ni por lakatʼuncha, va ancha chʼintay Dios. Ni por yu laka putaulan Jerusalén, va ancha ixputaulan ni ay Jalhachimoʼonu Dios. 36Vachu jantu kʼapʼuchʼivintʼapʼasutʼik miʼaqtsulkʼan. Jantu aqtaun lay kamakʼayapitik laqxnapapa nisin jantu lay kamakʼayapitik laqtsʼiti mas va maqataun miʼaji. 37Incha laqsaval kʼamakʼayapitik yu talhisakmiy ex vamun kanauntʼik “Chun”. Incha jantu, ex kʼanauntʼik “Jantu”. Chavay matichun incha jantu makay tacha aniy, ex makay talaqalhin. 38’Vachu asmaktʼik ni va maqancha naunkal: “Incha matichun kalaqalhinil ixlaqchul aqayntaun ex vachuʼ tsʼanqay kamaxtunikal ixlaqchul. Incha matichun kalaqalhinil ixtatsalati aqayntaun ex vachuʼ tsʼanqay kamaxtunikal ixtatsalati.” 39Pero kitʼin klajunau ni jantu aqtaun kamaktʼaukʼanichʼoʼo qayntaun lapanaki yu makaniyan laqtaqal. Chavay incha matichun palaqstisayan, va kaxtʼaqnin aminpalaqxtitaun. 40Chavay incha matichun lhichivintanuputunan laka pulakchivin por maxtuniputunan mixkujuʼ, kʼamakʼaunincha para kalhaʼalcha y vachu kaxtʼaqnin yu minkutun. 41Chavay incha matichun makaniyan laqatapʼasta para kalhipʼi ixmachʼapati taun kilometro, ex kʼalhipʼi tʼuy kilometro. 42Vachu incha matichun skʼiniyan taun tuʼuchun kaxtʼaqnin, incha va matsiskʼiniyan ex kʼamachʼixtʼaqnincha. 43’Vachu asmaktʼatʼik yu maqancha naunkal: “Kʼapʼaxkʼatʼi yu mintʼamachaqaʼ y kʼaxkʼay yu mintʼalaxkayaʼ.” 44Pero yu kitʼin klajunau ni kapʼaxkʼatʼik yu mintʼalaxkayankʼan y ox kalhichʼivinitʼik yu jantu ox talhichivinanan, ox kalakmakʼanitʼik yu taxkayyan, kaskʼintʼik Dios por yu talaktuʼuyan y jantu ox tamakaniyan. 45Ex chuncha ni uxiknan sasʼatʼan kʼunapitik ni mimpaykʼan yu vilchal laktʼiyan. Yucha jalakmapulkuniʼojoy ixjulchan mas yu jalaktuʼunun kun yu lajʼoxin lapanakni, y vachu jalakmamaniy ni xkan yu vas tatiʼukxuyanal y vachu yu talaktuʼunun. 46Chavay ni uxiknankʼan incha vamun pʼaxkʼayatʼik ni lapanakni yu tapaxkayan, ¿ex tisuncha xtapal kaval? Vachu va chun talapaxkay ni laktuʼunun lapanakni yu tachʼinin impuestos. 47Vachuʼ incha vamun ox mastʼakʼayatʼik metʼalaqauninkʼan ex jantu tuʼuchun xtapal kaval. Vachu va chun talamastakʼay ni lapanakni yu jantu ixnavin Dios kataval. 48Vas katʼiʼukxuntʼayatʼik vachu va tacha yu mimPay Dioskʼan yu vilchal laktʼiyan. Yucha jantu tuʼuchun tsʼanqay la ixjapaxkanti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\