SAN MATEO 6

1’Tejkan tʼoʼoyayatʼik Dios y kamakʼatʼik yu lajʼox, jantu kamakʼatʼik la ixtalakavantikʼan ni lapanakni para katalaqtsʼin yu alati. Incha va chuncha makʼayatʼik ex yu mimPaykʼan yu vilchal laktʼiyan jantu tuʼuchun lhilhajati kataxtaqniyan. 2Xlhiyucha tejkan aqtʼayʼuy yu kilpatanin jantu maqskʼiniy tus va kʼalaqpʼutʼeʼeniʼocha ni lapanakni. Ni lapanakni yu tʼuy ukxpuʼ tamakay, tejkan taʼaqtayjuy kilpatanin, yuʼuncha talhinajun kasunkal ni sqol laklhitamau u laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni para katakʼatsal tachun ni lapanakni y para katatoʼoyal. Pero laqsaval klajunau ni ixtoʼoyakkʼan vamun yuʼ ixlhilhajatkʼan katalaqaʼiyaʼ. 3Chavay uxintʼi tejkan jalaqʼaqtʼayʼuy yu kilpatanin jantu maqskʼiniy kakʼatsal matichun mas yu ox milaqaj kaval. 4Tejkan aqtʼayʼuy matichun va saqcha kʼaʼuntʼi. Yu mimPay yucha laqtsʼiniyan yu makʼay, yucha kaxtaqniyan milhilhajati. 5’Chavay ni uxiknankʼan tejkan skʼinatʼik Dios, jantu kʼaʼuntʼik tacha ni lapanakni yu tʼuy ukxpuʼ tamakay. Yuʼuncha ayaj tamaqamay kataskʼil Dios laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni y vachu taʼan la ixpiktunuxnan ni laklhitamau. Tanajun katalaqtsʼil tachun ni lapanakni y katatoʼoyal. Laqsaval klajunau vamun yuʼ ixlhilhajatkʼan. 6Pero yu uxintʼi tejkan skʼin ni Dios kʼatʼanutʼi la minkuarto ex kʼamalakchʼaucha ni mimatiʼ ex kʼatʼapʼayninincha mimPay Dios yu ancha tʼaʼalintan laqatamaqsaq. Ex yu mimPay Dios laqtsʼiniyan yu makʼay laqatamaqsaq, ex ni yucha kaxtaqniyan ni milhilhajati. 7’Tejkan kʼatʼapʼayninin Dios, jantu kʼanau aqlhuvaj chivinti yu jantu ixtapal tacha tamakay yu valiʼiy lapanakni. Yuʼuncha talhilay tejkan ayaj lhuu tachiviniy va apalay ox makay kuenta ni Dios. 8Ni uxiknan jantu kaʼuntʼik tacha yuʼuncha. Yu mimPay Dioskʼan tejkan jantukaʼ skʼinatʼik, yucha kʼatsaycha tisuncha maqltʼaskʼiniyatʼik. 9Yu uxiknankʼan tejkan skʼinatʼik Dios maqskʼiniy kʼanauntʼik inchine: KimPay Dios kʼatʼi yu alintʼachiy laktʼiyan, katatoʼoyan ni lapanakni mintaqaʼuti. 10Kʼalhachʼimoʼon aniy, chuncha kamakakal yu lhinaʼun aniy lakamunukpaʼ vachu va tacha makakan yu lhinaʼun laktʼiyan. 11Lhilhiy kilaxtaqniu yu vayti yu kmaqskʼiniyau. 12Kilamalaqmixiniu ni laqtaqal yu klamakaniyau, vachu va chun tacha kijnan kmalaqmixiniyau ni lapanakni yu kintamakaniyan laqtaqal. 13Jantu kilalhilhaʼau taʼan kakmapastaknikau yu talaqalhin, va kilamalaqtaxtuu laqa talaqalhin. Va chuncha kavalcha. 14’Chavay incha ni uxiknankʼan lamalaqmixiniyatʼik ni lapanakni yu tamakaniyan laqtaqal, ex yu mimPay Dioskʼan yu vilchal ni laktʼiyan vachu katamalaqmixiniyan ni uxiknankʼan. 15Incha jantu kʼamalaqmixiniyapitik ni lapanakni yu tamakaniyan laqtaqal, ex vachu yu mimPay Dioskʼan jantu katamalaqmixiniyan mintalaqalhinkʼan ni uxiknankʼan. 16’Tejkan tʼaskʼaʼayatʼik ni uxiknan, jantu kamaqaninil miʼukxpukʼan, tacha ni valiʼiy lapanakni yu tʼuy ukxpuʼ tamakay. Ni yuʼuncha tejkan tataskʼajay va tamamaqanixvay ixʼukxpukʼan para katalaqtsʼil ni lapanakni ni va tataskʼajay y katatoʼoyal. Laqsaval klajunau vamun yuʼ ixlhilhajatikʼan katalhitsukuyaʼ. 17Ni uxintʼi tejkan tʼaskʼaʼay maqskʼiniy ox kaʼoqxpʼuchʼaʼa y ox kalaʼoxikʼa. 18Ex yu lapanakni jantu katakʼatsanin incha tʼaʼun taskʼajan, vamun kakʼatsal mimPay Dios yu ancha tʼaʼalintan laqatamaqsaq. Ex chuncha mimPay Dios yu laqtsʼinʼojoy mas yu jantu tasuy, yucha kaxtaqniyan milhilhajati. 19’Jantu maqskʼiniy kʼalalhavatʼik maqaliti yu aniy lakamunukpaʼ. Aniy va laqlvajiy ni tsapul y masʼojoy, va talaqalhiʼojoy. Aniy vachuʼ yu alhavanaʼ tanuy para kaʼalhaul. 20Mas apalay ox kʼalalhavatʼik ni maqaliti ni laktʼiyan, ex ancha ni alhavanaʼ jantucha lay katanutachal para kaʼalhaul, y vachu yu tsapulin kun yu mamasay jantucha lay katatanutachal para katalaqalhil. 21Taʼan maʼalinatʼik mimaqalitkʼan, va ancha pʼastʼakʼatʼik la mejalhanutikʼan. 22’Yu milaqchul va tacha taun xamaklku la milakatunaj; incha lajʼox milaqchul, ex alin maklku para taʼakchun milakatunaj. 23Chavay incha milaqchul jantu lajʼoxin kataval, ex tachun yu milakatunaj kaputsʼisʼoyaʼ. Mas tunkujunta la milakatunaj pero lhiʼakxajyachal putsʼisniʼ. Ex chuncha apalay sqoyaq lhiʼakxajyachal ni putsʼisniʼ la milakatunaj. 24’Jantu matichun lay oxi katapatsanil qayntaun jaʼukxtin y vachuʼ aqtauncha katapatsanil aqayntaun. Kaʼachaniyaʼ yu qayntaun y kaxkayyaʼ yu aqayntaun. Va katʼaʼanaʼ yu qayntaun y jantu kamakayaʼ kuenta yu lhinajun yu aqayntaun. Vachu va chuncha jantu lay tʼapʼatsʼaniy ni Dios incha tʼoʼoyay yu maqaliti. 25’Xlhiyucha kitʼin klajunau jantu katapastakʼun la metsukuntikʼan tisuncha kʼaʼuyapitik y kaʼoqyapitikcha, vachu jantu katapastakʼun la milakatunajkʼan suncha kʼaʼulayapitik. ¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni metsukuntikʼan apalay xtapal xajantu yu vayti? Vachu yu milakatunajkʼan apalay xtapal xajantu yu laqchʼiti. 26Chavay kalaqtsʼintʼik yu tsʼoʼon yu taltʼilhinijtʼajun ni laka unin. Yuʼuncha jantu tachʼan y jantu taxqanan y jantu tamaʼay ixlhiʼutkʼan laka pakʼatsa. Yu mimPaykʼan yu alintachal laktʼiyan yucha jalaqxtaqniy ixvaytikʼan. Yu uxiknankʼan apalay ixtapal metsukuntikʼan xajantu yu tsʼoʼon. 27¿Taʼayucha siya uxiknankʼan lay apalay putanʼay kʼaʼunaʼ vamun por pastakʼuy? 28’Ex ni uxiknan ¿valiʼiychacha ayaj tapastakʼuyan ni milaqchʼitkʼan? Chavay kʼalaqtsʼintʼik tacha taʼajin ni xanti. Jantu tatapatsay, jantu tamakay isijuntikʼan. 29Pero kitʼin klajunau ixlaqchʼiti yu ay lhachimoʼonuʼ Salomón mas ayaj ox ixlakatayay, jantu kalaqchaʼal tacha ixʼoxixtu laqataun xanti. 30Ni javan yu chavay alinta lakakʼavin, lhiy kalaqxauyacha laka horno pero ni Dios ayaj kʼus jamalaqchʼiniy. Ex apalay ox katamalaqchʼiniyan ni uxiknan mas va lakatsʼuniy milhakapuʼatkʼan. 31Chuncha jantu maqskʼiniy katapastakʼun, jantu kanauntʼik: “¿Tisuncha kaʼuyaucha? u ¿Tisuncha kaʼotʼaucha? u ¿Tisuncha kalhimalaqchʼininaucha?” 32Yu valiʼiy lapanakni, yuʼuncha ayaj tapastakʼuy yu aniy axtoqnuʼ. Pero mimPaykʼan yu vilchal laktʼiyan, yucha kʼatsay ni maqskʼiniyatʼik tachun ni anchanu axtoqnuʼ. 33Va kʼalhipʼuxkʼauyapitik ni kalhachimoʼonul Dios para kamakakal tachun yu lhinajun, ex kaʼalinaʼ tachun yu maqskʼiniyatʼik. 34Xlhiyucha jantu aqtaun katapastakʼun yu katapasayaʼ lhiy. Taun taun julchan alin yu lhitaʼay, oxicha vamun kapʼastʼaktʼik yu chavaycha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\