SAN MATEO 7

1’Jantu kʼalakmukʼanitʼik laqtaqal yu alati lapanakni ex ni uxiknan jantu katamukʼaniyan laqtaqal ni Dios. 2Chavay yu tacha pʼumukʼaniyatʼik laqtaqal yu alatin yu Dios vachu va chun katapumukʼaniyan laqtaqal ni uxiknankʼan. Chavay yu papulkan yu mapʼatsʼayatʼik uxiknan vachu va yuʼ ni papulkan katapulkaniyan ni Dios. 3¿Valiʼiycha makʼay kuenta yu lakatʼuniy laqtaqal yu makay qayntaun milaqaj pero jantu makʼay kuenta yu la ay laqtaqal yu makʼay uxintʼi? Va tacha laqtsʼiniy xatalvayanti kʼiu yu lakputanun la ixlaqchul milaqaj, pero jantu makʼay kuenta yu la milaqchul va lakputanun maqaʼay kʼiu. 4Chavay incha lakputanun ni maqaʼay kʼiu la milaqchul, ¿ex valiʼiycha uniy milaqaj: “Kakmaxtuniyan yu xatalvayanti kʼiu yu lakputanun la milaqchul”? 5Va tʼuy ukxpuʼ makʼay. Maqskʼiniy pʼunaj kʼamaxtʼuʼel ni maqaʼay kʼiu yu lakputanun la milaqchul, ex chuncha apalaycha ox kʼalakʼavananeʼe para kʼamaxtʼunin xatalvayanti kʼiu yu lakputanun la ixlaqchul milaqaj. 6’Yu lajʼox jantu kʼalakmasunitʼik ni lapanakni yu taxkajiy, yuʼuncha va tacha laktuʼunun xʼoyun yu va lay katatalqamal y katalaktuʼuyan. Vachu jantu kʼaxtʼaqnitʼik jatapastakʼati ni lapanakni yu jantu tamakay kuenta, yuʼuncha va tacha pʼaxnin yu valiʼiy katalaqamanal chiyux yu laqlhuu xtapal. 7’Kaskʼinitʼik Dios yu maqskʼiniyatʼik, yucha kataxtaqniyan. Kʼalakxkʼautʼik ex katʼemayapitik. Katʼaylhipʼi makasanaʼ laka matiʼ, ex katalaqltiʼayaʼ. 8Yu skʼin tuʼuchun, va laqaʼiy. Yu puxkajuy, va temay. Yu makasay laka matiʼ, ni yucha malaqltiʼanikan. 9’¿Xaqayntaun ni uxiknan incha kataskʼinin ni pan mesʼatʼakʼan, va kʼaxtʼaqnitʼik chiyux? 10¿Incha kataskʼinin jatanti, kʼaxtʼaqnitʼik tsapul? 11Chuncha ni uxiknankʼan mas va jalaktuʼunun untʼatʼik lay xtʼaqniyatʼik laqxoqta yu lajʼox ni mesʼatʼankʼan. Ex laqsaval mimPaykʼan yu vilchal laktʼiyan kalaqxtaqniyaʼ yu apalay ox yu taskʼin. 12’Kʼalakmakʼanitʼik yu alati vachu va tacha naunatʼik katamakanin. Va yucha yu lhinajun ixlhachimoʼon Moisés kun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 13’Kʼatʼanutʼikcha taʼan putʼuniy ni kiltalakxtuti. Yu puʼay kiltalakxtuti taʼan jantu lhitaʼay ni lakatin, ancha puʼankanta laka lhinin. Yu anchanuʼ tin, ancha apalay qaynlhuu tapuʼanta. 14Pero yu xatin yu puʼankanta taʼan ox jatsukunti, ancha va putʼuniy y ayaj lhitaʼay, ancha va lakatsʼuniy yu tapuʼanta. 15’Kʼalhistʼajkʼantʼikcha kun yu tamakanunun mas tanajun talaqputeʼey ixchivinti Dios. Ni yuʼuncha tejkan talaqminan tatasuy tacha qalʼoxin tacha valiʼiy borregos. Pero laqsaval talaktuʼunun, va tacha maqtalin yu taʼuputunan. 16Lay kʼalakpʼumispʼatʼik va por yu tamakay, vachu va tacha lay pumispakan aqataun kʼiu por yu xaʼunikan. Jantu lay kʼapʼuxtʼi ni uvas laka jaltukun y vachu jantu lay kʼapʼuxtʼi higos taʼan valiʼiy jakʼivinan. 17Tachun ox kʼiu xtaʼa yu lajʼox xaʼunikan. Yu jantu ox kʼiu kaval ni yucha xtaʼa yu jantu lajʼox xaʼunikan. 18Yu ox kʼiu jantu lay xtaʼa yu jantu ox xaʼunikan. Vachu yu kʼiu yu jantu ox jantu lay xtaʼa yu lajʼox xaʼunikan. 19Tachun kʼivinan yu jantu xtaʼa lajʼox xaʼunikan yucha kachaqxtakalcha y kamapʼukalcha laka jikmi. 20Ex chuncha ni uxiknan kʼalakpʼumispʼayapitik ni lapanakni, va por ixlhitapatskʼan yu tamakay. 21’Jantu tachun yu kintajuniy: “Jalhachimoʼonuʼ, Jalhachimoʼonuʼ”, katatanutachal taʼan lhachimoʼonun ni Dios. Vamun yu tamakay tacha lhinajun ni kimPay yu vilchal laktʼiyan. 22Ni anchanu julchan ayaj qaynlhuvaj lapanakni kintajunaʼ: “Jalhachimoʼonuʼ, Jalhachimoʼonuʼ, klhichiviniu kun ixtapʼasta mintaqaʼuti ex ayaj lhuu aqmoqxnun iklakmaxtuniu lapanakni, y la mintaqaʼuti lajʼay axtoqnuʼ ikpumakau.” 23Pero ex kaklakjunaʼ: “Jantu aqtaun ni iklamispau. Kaʼostʼikcha kun kitʼin yu uxiknan maqtaqalhinin untʼatʼik.” 24’Taʼayu yu kinqalasmatʼa y makay tacha yu klhinajun, yucha va ayaj jalakpastaknan tacha qayntaun yu makal ixchaqaʼ kun xaputayan chiyux. 25Ex chuncha tamachil lajʼay xkan y taʼaynlhi yu laʼaxkan y yu pʼas un talakanunil ni anchanuʼ chaqaʼ. Pero jantu kamaqtal, yu xaputayan va si chiyux ixjunita. 26Yu kinqalasmatʼa y jantu makay tacha kitʼin klhinajun, yucha lhiʼakxajyachal va tacha qayntaun tontoj lapanaki yu makal ixchaqa kun xaputayan kukuj. 27Ex chuncha tamachil lajʼay xkan y talajʼaynl ni laʼaxkan, y vachu yu pʼas un talakanunil ni anchanu chaqaʼ, tus tachun lakpujʼol y va aqtaun tachun lhaʼanʼol. 28Ex va chuncha tejkan mamaktalcha ixchivinti ni Jesús, ex yu lapanakni va tus vak takʼatsal por yu tacha ixjamalaninin. 29Va ixjamalaninin tacha qayntaun pʼas jalhachimoʼonuʼ y jantu kamalaninil tacha yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\