SAN MATEO 8

1Ex va chuncha tejkan tajuminchoqochalcha ni Jesús laka aspajun va lhuvaj lapanakni tatʼaʼal. 2Ex ancha va talakanunil qayntaun joʼati taqanʼan yu lakapuchʼita, ex ni yucha va taʼaqtsoqoqtanil taʼan ixyal ni Jesús, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, incha kʼinkʼuchʼupʼutʼun, lay kʼinkʼuchʼutʼi. 3Ex ni Jesús va moqslanil ixmakaʼ, va junil: —Chun, kitʼin knajun palaycha kʼaʼunchʼoʼo. Ex va niman lakmamakaxanichoqolcha ni ixlakapuchʼiti. 4Ex ni Jesús va junil: —Chavay ijkunan jantu matichun kalaqpʼutʼeʼenin. Vamun kalaqpʼinchiy yu kura y kalhipʼinin milapaxkan yu tacha lhinajun ixlhachimoʼon ni Moisés, para katakʼatsaʼol ni lapanakni ni palaycha unchʼoʼotʼa mintaqanʼati. 5Ex va chuncha tejkan tanuchal ni Jesús ni xaputaulan Kapernaum, ex qayntaun kapitan Romano va talakanunil ni Jesús va aqtayl tapaynini. 6Va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, yu kiʼoqxtamati yucha mal la kinchaqaʼ. Ayaj pʼas lakanita, tʼajun majkʼatsan taun pʼas maqanlqajnati. 7Ex chuncha ni Jesús va naul: —Kajkʼantachal ni kʼuchʼunuʼ. 8Ex yu kapitan Romano va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, kitʼin jantu ox kakval, jantu kimpaxtoqniy para kʼintʼatʼanuchʼiy la kinchaqaʼ. Maqskʼiniy vamun ni uxintʼi kʼanau, ex yu kiʼoqxtamati laycha palay kajunchoqol. 9Kitʼin klhitʼajun kiʼukxtin, vachuʼ la kintamakaʼ alin tropas yu kintaʼaqtayjuyan. Tejkan xaqayntaun ijkuniy kaʼal avintʼi, ex ni yucha va niman an. Yu aqayntaun tejkan ijkuniy kamil, va niman min. Yu kiʼoqxtamati tejkan ijkuniy kamakal tuʼuchun, yucha va niman makay. Uxintʼi vachu chun lay kʼalhinau palay kajunchoqol ni kiʼoqxtamati. 10Tejkan qasmaklhi ni Jesús va tus saq tayal. Va lakjunil ni lapanakni: —Laqsaval klajunau jantu matichun israelita kaktemal yu chuncha lhakapuʼanan tacha yu aniy lapanaki. 11Klajunau ayaj lhuvaj katamintachal taʼan putakʼutʼa ni julchan y vachu taʼan puʼanachal, va katatʼavaynacha ni Abraham ali Isaac ali Jacob taʼan lhachimoʼonun ni Dios laktʼiyan. 12Chavay yu ixtapaxtoqnil katataulal taʼan lhachimoʼonun ni Dios, yuʼuncha va kalaqtanqalhukanaʼ yu ixlhimaqspaʼ taʼan putsʼista. Ancha katalajqalhutsukutachal y katalaktsakʼalhitsukutachal ixtatsalatikʼan. 13Ex junil ni Jesús ni kapitan: —Chavay kʼapʼinchʼoʼocha la minchaqaʼ y chuncha kavalcha tacha ixlhakʼapʼuʼpʼin. Ex va chuncha ni ixʼoqxtamati va palaycha junchoqol. 14Ex ni Jesús va al la ixchaqaʼ ni Pedro, va laqtsʼil yu ixʼatinaʼ, va ixtaqanʼay, ixmal la isaqati, va ixchʼapata skakati. 15Ex chuncha ni Jesús va chʼapanil ixmakaʼ, ex ni xanati va makaunchoqolcha iskakati, ostaulchoqol, aqtaylcha jalakvavay. 16Ex va chuncha tejkan ixtʼajuncha putsʼisniʼ, va laklhaʼanikal ni Jesús ayaj lhuvaj taqanʼanin yu ixtalhitʼajun yu jantu lajʼox espíritus. Ex chuncha va kun taun chivinti yu naul ni Jesús tus tachun yu jantu lajʼox espíritus tataxtuniʼochoqol y tachun ni taqanʼanin taʼayajnanʼochoqol. 17Va chuncha tapasal para kataqayntsal yu tacha tsʼoqlhi ni Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios tejkan naul: “Yucha lhaʼanʼol tachun ni kilakaxkatkʼan y tʼikukʼalhaʼanʼol kintaqanʼatkʼan.” 18Ex ni Jesús tejkan jalaqtsʼilcha ayaj lhuvaj taval ni lapanakni va laklhijunil ixtʼaltanan para katatʼaʼal yu ixlhiputakuktachal ni ay lakxkan. 19Ex qayntaun lapanaki yu ixmasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va talakanunil, va junil: —Jamalaniniʼ, kitʼin kaktʼaʼanan mas va toʼoxtaychacha kapʼineʼe. 20Ex yu Jesús va junil: —Yu xanixʼoyun, yuʼuncha tamaqalin ixchaqakʼan taʼan poqapaj laktalpa. Yu tsʼoʼon, yuʼuncha tamaqalin ixpaqtamankʼan ni lakakʼiu. Pero ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, jantu kakmaqalil toʼoxtaycha kakmastaknil ni kiʼaqtsul. 21Aqayntaun ixtʼaltanaʼ ni Jesús va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, va knajun kʼimakʼaunʼel para kajkʼal maknunuʼ ni kimpay. 22Ex ni Jesús va junil: —Kʼintʼatʼatʼicha. Kʼalakmakʼaucha ni janinin katalamaknulcha siya yuʼuncha ni janinin. 23Ex ni Jesús tajulcha laka barco. Yu ixtʼaltanan vachuʼ tatajul. 24Ex va chuncha va ostaulal taun pʼas un ni lakamar. Yu xkan va tus talman tantʼaqstʼay, va laycha kaʼaqxtaqmal makay ni barco, pero ni Jesús va iltatay, jantu makay kuenta mas va laycha katatalaqtsʼanqal. 25Ex yu ixtʼaltanan va taʼal maqloʼonun, va tajunil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¡kilaʼaqtayjuu! ¡Aniy tʼaunaucha talaqtsʼanqanin! 26Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Valiʼiycha ayaj tʼalhananatʼikcha? Va lakatsʼuniy milhakapuʼatkʼan. Ex ostaulal, laqʼaymal ni un kun yu ay xkan yu ixtatantʼaqstʼata. Ex chuncha ni un kun yu xkan va talakataulchoqolcha, va saq junchoqol. 27Ex yu ixtʼaltanan va tus vak takʼatsal ixtachunkʼan. Taʼaqtaylcha talalhisakmiy siya yuʼuncha, va talajuniy: —¿Tas va ayuchacha ni anu lapanaki? Mas kaval un kun xkan, si taqalasmakʼojoy. 28Ex chuncha ni Jesús tatakukchalcha ni lakamar, la xalakatʼun Gadara. Ex ancha taxajchil pumatʼuy lapanakni yu ixtalhitʼajun yu jantu lajʼox espíritus. Va taminchal taʼan mamakan janinin taʼan poqapaj laktalpa, va tatalakanunil ni Jesús. Va laktaxtujcha ixtajunita, va ayaj laklhitalhaunita, va tus jantu matichun lay ixtapasay anchanu lakatin. 29Ex ni anchanu lapanakni va taʼaqtayl pʼas tatʼasay, va tanajun: —Jesús, jantu kilalaqltalakanuu ni kijnan, ni uxintʼi Sasʼatʼa Dios unitʼa. ¿Chavay va tʼantʼacha para kilamamaqanlqajniu, mas jantukaʼ lakachin ni julchan? 30Ancha, jantu maqati, ixtaʼalin lhuvaj pʼaxnin, va ixtatʼajun exvaynin. 31Ex yu jantu lajʼoxin espíritus va tatapayninil ni Jesús, va tajunil: —Incha kilamaxtuyau, kilamakajuu para kaklaqtanuu yu anu pʼaxnin. 32Ex ni Jesús jalakjunil: —Kapʼintʼikcha. Ex ni jantu lajʼox espíritus va tataxtuchoqolcha ni anchanu pumatʼuy lapanakni, va talaqltanulcha ni pʼaxnin. Ex ni pʼaxnin va taputakyaulcha taʼan qaltalman, va tatajuchal yu lakxkan, va taʼakskajʼuʼol. 33Ex yu ixtalhistakʼa ni pʼaxnin va tus tatakyauʼol. Tejkan tachaʼal ni laka putaulan, taʼaqtaylcha talaqputeʼey tachun yu tapasal ni anchanu pumatʼuy yu ixtalhitʼajun yu jantu lajʼox espíritus. 34Ex chuncha tus tachun yu xalapanakni ni anchanu putaulan talaqmil ni Jesús. Tejkan talaqtsʼil ni ancha vil, va tatapayninil para kataxtuchoqol la ixtʼunkʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\