SAN MATEO 9

1Va chuncha taval ni Jesús va tajuchoqolcha laka barco. Ex tejkan takukchoqochil yu ay lakxkan, va anchoqol la ixputaulan. 2Ex ancha talhaanil qayntaun yu ixlakanita, va ixtapulhaʼanta putaman. Tejkan ni Jesús jalaqtsʼil ni yuʼuncha va ayaj talhakapuʼan, va junil ni taqanʼan: —Kesʼatʼa kʼatʼi, kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼi. Yu mintalaqalhin laqmixlhicha. 3Yu alati lapanakni yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan vachu ancha ixtaʼalinta. Ex ni yuʼuncha tapastaklhi: “Por ixchivinti xʼaman makakan tacha Dios kaval y chuncha akchʼintamay ni Dios.” 4Ni Jesús yucha va ixlakkʼatsaniycha yu ixtatʼajun pastaknan, ex ni yucha va lakjunil: —¿Valiʼiycha ni uxiknan lhitʼaunatʼik yu jantu lajʼox jatapastakʼati? 5¿Suncha yu mas apalay jantu lhitaʼay kaval, va kʼaʼun: “Yu mintalaqalhin laqmixlhicha”, u va kʼaʼun: “Kʼaʼostʼaʼulcha, katʼiʼukxuntʼayachʼoʼocha”? 6Chavay klamasuniyau ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klhitʼajun lhachimoʼon aniy lakamunukpaʼ para kakmalaqmixil ni talaqalhin. Ex va junil ni lapanaki yu ixlakanita: —Chavay ijkunan, kʼaʼostʼaʼulchʼoʼocha. Kasakchʼoʼocha mimputaman y kapʼinchʼoʼocha la minchaqaʼ. 7Ex yu ixlakanita va ostaulchoqolcha, va anchoqolcha la ixchaqaʼ. 8Tejkan chuncha talaqtsʼintayal ni lapanakni, va ayaj tatalhanal. Ex ay tamakal ni Dios por yu ay tapʼasta jalaqxtaqnikal ni lapanakni. 9Ex anchoqol ni Jesús, va laqtsʼil qayntaun joʼati ixjunkan Mateo. Va ixvil taʼan mapalkan impuestos. Ex ni Jesús va junil: —Kʼintʼatʼatʼicha. Ex ni Mateo va ostayal, va tʼaʼalcha ni Jesús. 10Va chuncha taval, ni Jesús va al vayaʼ la ixchaqa ni Mateo. Va tachil lhuvaj yu ixtachʼinin impuestos y vachu tamil yu alati maqtaqalhinin. Vachu tatʼataulal chʼantaun ni Jesús kun ixtʼaltanan lakamesa. 11Yu fariseos tejkan chuncha talaqtsʼil, va taʼaqtayl talhisakmiy, va lakjunkan ixtʼaltanan ni Jesús: —¿Valiʼiycha yu mijamalaninikʼan yucha jalaktʼavajin yu xachʼinin impuestos kun yu alati jamaqtaqalhinin? 12Ni Jesús va qasmaklhi. Ex va lakjunil: —Yu taʼayajnan jantu tamaqskʼiniy kalajkʼuchʼukal, yu tamaqskʼiniy va yu taqanʼanin. 13Kʼapʼinchʼoʼotʼikcha y kalaniyapitik para kamalaʼasitʼik tisuncha naunputuncha yu aniy tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: “Kitʼin klhinajun va kʼalamapʼaynitʼik, jantu klhinajun kʼamoqslatʼik lapaxkan.” Chuncha tsʼoqkanta. Kitʼin jantu ikminta laktʼasaʼin yu lajʼoxi lapanakni, va ikminta laktʼasaʼin yu maqtaqalhinin. 14Ex ni lapanakni yu ixtatʼaʼan ni Juan yu ixlakmalaniy, yuʼuncha tatalakanunil ni Jesús, va tajunil: —Kijnan kun ni fariseos ayaj iktaskʼajayau. ¿Chavay yu mintʼaltanan, valiʼiycha jantu tataskʼajay? 15Ex ni Jesús va lakjunil: —Tejkan alin lakxtuklati, ¿lhilay ni katamaqaninanaʼ yu jalakjuntaʼikanta? Jantu lay taskʼajay tejkan vananaj tatʼavilanal ni tsʼal yu lakxtuklay. Pero kaminaʼ julchan tejkan kamaxtukanaʼ ni anchanuʼ tsʼal, ex ixtʼaltanan katataskʼajayaʼ. 16’Jantu matichun lhilaqpumpuy aqxtaun xkujuʼ yu atʼaliʼ kun yu sastʼi lhalaqpumpum. Yu sastʼi lhalaqpumpum va talaqatamiy, ex chuncha yu atʼaliʼ laqchʼiti va apalay taʼexa. 17Vachu jantu paxtoqniy kʼamuʼutʼi yu sastʼi xaxkan uva laka atʼaliʼ jaxtaʼan. Yu atʼaliʼ jaxtaʼan va taʼexa, ex yu xaxkan uva kun yu jaxtaʼan putʼuy tatsʼanqay. Yu sastʼi xaxkan uva maqskʼiniy kamujukal laka sastʼi jaxtaʼan, chuncha lay pumaʼakan yu jaxtaʼan. 18Tejkan chuncha ixtʼajun lhichivin ni Jesús, ex chinchal qayntaun xalhachimoʼonuʼ ni israelitas. Va taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús, va junil: —Ni kintsiʼi va aniykaʼ ixniy. Chavay kʼatʼatʼi kamoqslanin mimakaʼ ex kalakpukujchoqol. 19Ex va chuncha ni Jesús kun ixtʼaltanan va taʼostaulal y tatʼaʼalcha. 20Va chuncha, qayntaun xanati va talakanunil ni Jesús. Anchanuʼ xanati ixtaqanʼaycha laqakautʼuy jachʼitin, va ixtaxtuniy jakʼalnan. Yucha talakanunil ni Jesús la ixlhistapuʼ, va piklanil la ixkiltuʼ ixlaqchʼiti kun ixmakaʼ. 21Va ixpastakʼa: “Incha vamun kakpiklanil la ixkiltuʼ ixlaqchʼiti, ex palaycha kajkunchoqol ni kintaqanʼati.” 22Ex ni Jesús talaqaspʼiklhi, laqtsʼil ni anchanu xanati, va junil: —Kintsiʼi kʼatʼi, kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼi. Va kʼilhakʼapʼupʼin, xlhiyucha palaycha xaʼunchʼoʼoy. Ex va niman palaycha junchoqol ni xanati. 23Ex ni Jesús chaʼalcha la ixchaqaʼ yu anchanu jalhachimoʼonuʼ. Va jalaqtsʼil ni jasanan yu ixtalaqsqoliy para ixmaknuka ni jatsiʼi ali vachu ni lapanakni va tus pʼasni talajqalhun. 24Ex va jalakjunil: —Kʼatʼaxtʼutʼikcha. Yu jatsiʼi jantu kanil, ni yucha va ltatay. Ex yu lapanakni vamun talhiʼachan ni Jesús tacha ni naul. 25Ex tejkan jalakmaxtulcha, tanuchalcha, va chʼapanil ixmakaʼ ni jatsiʼi, va maʼostaulnichoqolcha. 26Ex ni anchanu xalakatʼun va tus takʼatsaʼol yu tacha tapasal. 27Tejkan taxtuchoqol ni Jesús, pumatʼuy laʼachʼixin va tatʼamil, va tajunil: —¡Istsʼal David kʼatʼi, kilamapayniu ni kijnan! 28Ex tejkan tanul laqa chaqaʼ ni Jesús, yu laʼachʼixin va tatalakanunil. Ex ni yucha va lakjunil: —¿Lhakʼapʼupʼinatʼik ni uxiknan ni lay kaklamalakavaniu? Ex ni laʼachʼixin va tanaul: —Chun, Jalhachimoʼonu, kalayaʼ. 29Ex ni Jesús jalaqpuchʼapal la ixlaqchulkʼan, va lakjunil: —Chuncha kaval tacha lhakʼapʼupʼinatʼik. 30Ex ni yuʼuncha va talakavananchoqolcha. Pero ni Jesús va lakjunil: —Jantu matichun kʼalaqpʼutʼeʼenitʼik. 31Pero yuʼuncha mas va ankaʼ tataxtuchal va niman talaqputeʼeʼol talakachux ni anchanu xalakatʼun yu tacha lakmakanil ni Jesús. 32Ex va chuncha tejkan va ankaʼ tataxtuchoqol ni laʼachʼixin, ex lati lapanakni talhiminil ni Jesús qayntaun janunuʼ. Va ixlhitʼajun taun aqmoqxnuʼ. 33Ex tejkan ni Jesús maxtunichoqol ni anchanu aqmoqxnuʼ, ex ni janunuʼ va aqtaylcha chiviniy. Yu lapanakni va tus vak takʼatsal, va tanajun: —Ni aniy lakatʼun Israel jantu aqtaun tuʼuchun kalaqtsʼiu tacha yu aniy ixlaqtsʼinau. 34Pero yu fariseos va tanaul: —Ni yucha va yu xaʼukxtin aqmoqxnun xtaqnichoqoy tapʼasta para lay kalakmaxtuchoqol ni aqmoqxnun. 35Ni Jesús va tus kilaʼol ni talakachux putaulanin, mas yu lakstʼunin, va ixjalakmalaniy taʼan ixtataqxtoʼa ni lapanakni. Va ixjalaqputeʼeniy yu ox chivinti yu masuy tacha lhachimoʼonun ni Dios. Vachu ixlajkʼuchʼuʼojoy tapuchux jataqanʼati kun jalakaxkati. 36Ex chuncha tejkan jalaqtsʼil ni lapanakni, va jalakmapaynil, va ixtamaqanlqajnan y ixʼamankʼan ixtajunita, va tacha borregos yu jantu kaʼalil qayntaun yu kalaklhistaklhi. 37Ex va lakjunil ixtʼaltanan yu ixlakmalaniy: —Alin pumalhuu lapanakni yu va tacha ixlhijaxqanati Dios pero tsʼanqay oqxtamatin yu kataxqanal. 38Xlhiyucha kʼatʼapʼayninitʼik ni Dios para kajamalaqachal oqxtamatin la ixlhijaxqanati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\