FILIPENSES 1

1Kitʼin kPablo kun Timoteo ixʼoqxtamatin Jesucristo kuntau. Klamastakʼayau mintachunkʼan yu ixlapanakni Dios untʼatʼik por yu makal Jesucristo, yu vilanantʼik laka putaulan Filipos. Vachuʼ yu xalajʼaynin yu talhakapuʼan ali yu taʼaqtayjunun. 2Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni Dios kimPaykʼan kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 3Kitʼin ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni kimPay Dioskʼan tejkan klapastakʼau. 4Tejkan ikskʼin Dios por mintachunkʼan va ikskʼin kun achati. 5Va chʼantaun kilatʼatapatsayau para kalaqputeʼekal ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. Aqtʼaynitʼik tejkan lhakʼapʼupʼintʼik tus chavaycha vananaj ox tʼaylhipʼinatʼik. 6Ni Dios aqtayl tatapatsaniyan la metsukuntikʼan. Kitʼin ox ijkʼatsay yucha kataylhaanaʼ tus tejkan kaminchoqoyaʼ ni Jesucristo. 7Kitʼin chuncha laqsaval ijkʼatsay, va por klaʼachaniyau kun tachun la kelhanuti. Ni Dios tamapayniyan mintachunkʼan, vachu chun tacha kimapayniy ni kitʼin tejkan iktanuy laka pachʼin o tejkan klhiʼeltsajuy yu ox chivinti y ikmasuy ni va laqsaval. 8Ni Dios ox kʼatsay ni kitʼin ayaj klalaqtsʼinputunau mintachunkʼan, va klaʼachaniyau kun ixjapaxkanti ni Jesucristo. 9Kitʼin ikskʼiniy Dios para kalalhaval mepaxkantikʼan y vachu para ox kʼalakpʼastʼaknantʼik y tachun kʼamispʼatʼik 10para kʼalaksaktʼik vamun yu lajʼox. Chuncha jantu kalhitayal yu jantu ox la metsukuntikʼan y vachu jantu kʼamukʼanikʼantʼik laqtaqal tus tejkan kaminchoqoyaʼ ni Cristo. 11Ex tachun yu kʼamakʼayapitik si lajʼox kaxajtachal la metsukuntikʼan para ay kamakakal ni Dios y vachuʼ katoʼoyakal. 12Ketʼalaqaunin, ni kitʼin va klamakʼatsaniputunau ni tachun yu aniy klhitapasay va xlhiyucha talhavay ixlaqputeʼeka yu ox chivinti. 13Chuncha tachun ni tropas yu tatapatsay laqa ay chaqaʼ kun tachun yu alati lapanakni, yuʼuncha takʼatsaʼojoy ni kitʼin klhichʼikanta ixlhitapatsa ni Cristo. 14Qaynlhuu ketʼalaqaunin takʼatsaycha ni ikchʼikanta ni kitʼin. Xlhiyucha jantucha tatalhanan katalaqputeʼel ixchivinti Dios. Va apalay talhakapuʼan kiJalhachimoʼonukʼan y tatapʼaysnin. 15Laqsaval lati talaqputeʼey ixchivinti ni Cristo va por kintaʼakchaʼaniyan y kintaxkayan, pero yu alati yu talaqputeʼey, va laqsaval tamakaputun yu lajʼoxi lhitapatsa. 16Yu talaqputeʼey ixchivinti Cristo kun akchaʼati, yuʼuncha lajʼay tanajun kamakakal y va tʼuy jatapastakʼati tamakay. Chuncha tamakay por tanajun apalay kakmaqanlqajnal ni kitʼin aniy laka pachʼin. 17Pero yu alati talaqputeʼey ixchivinti Cristo kun japaxkanti. Va takʼatsay ni aniy ikvil laka pachʼin para kajklhiʼeltsʼaul yu ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. 18¿Exni? Mas lati va tʼuy ukxpuʼ tamakay y lati vas tachiviniy pero yu oqxlaqtʼuy si laqsaval talaqputeʼey ni Cristo y yucha klhiʼachantajuy ni kitʼin. Chavay apalay kajkʼachanaʼ. 19Ni kitʼin ox ijkʼatsay ni tachun yu klhitapasay la ox kakxajtachal por skʼiniyatʼik Dios, vachu por ni aqtayjunti yu kixtaqniy ixʼEspíritu ni Jesucristo. 20Ni kitʼin ijkʼatsay y ox ikpakxanʼiy ni jantu kaklhimaxananaʼ por yu kaklhitapasayaʼ. Va iknajun ni jantu kaktalhanal y ay kakmakal ni Cristo la ketsukunti, mas iktʼajun u mas kaknil. 21Ni kitʼin vamun ni Cristo ikmaqskʼiniy la ketsukunti. Mas kakniyaʼ, kaklhajayaʼ yu apalay ox. 22Pero incha iktaylhaʼan tsukunuʼ aniy lakamunukpaʼ ex vananaj lay kaklhitapatsaniyaʼ ni Dios. Xlhiyucha jantu ijkʼatsay tichichuncha kaklaksaklhi, o va kaknil o vananaj kaktsukul aniy. 23Va tʼuy jatapastakʼati klhitʼajun. Va iktaxtuputuncha aniy lakamunukpaʼ para kaktʼataulchalcha ni Cristo. Ex chuncha apalay ox kaval para kitʼin. 24Pero uxiknan apalay maqskʼiniyatʼik para kaklatʼatiʼukxuntayau aniy la kilakatunaj. 25Xlhiyucha la ox ijkʼatsay ni kaktamakaunaʼ y kaktaylhaʼanaʼ kun uxiknan para katalhaval milhakapuʼatkʼan y kʼalhitsʼukʼutʼik lhuu achati por lhakʼapʼupʼinatʼik. 26Ex chuncha tejkan klalaqchanchoqoyau aaqtaun ex kalhiʼachʼantʼaʼuyapitik por yu kimakaniy kitʼin ni Cristo Jesús. 27Katʼiʼukxuntʼayatʼik makanan tacha paxtoqniy kun yu ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. Ex chuncha va chʼantaun kaʼunapitik. Chuncha kajkʼatsayaʼ incha klalaqʼanau o mas maqati kaktaulal y chuncha kintajunin. Ex chʼantaun kʼatʼapʼatsʼayapitik kun tapʼasta para katalhakapuʼal ni ox chivinti yu lapanakni. 28Jantu katʼalhaunitʼik yu talaktanchaniyan. Ex chuncha katakʼatsayaʼ ni va katatsʼanqayaʼ ni yuʼuncha y yu uxiknan kʼalaqtʼaxtʼuyapitik por ixtapʼasta ni Dios. 29Ni Dios taxtaqniyan taun jatapayniti jantu vamun para kalhakʼapʼupʼintʼik ni Cristo, vachu para kʼamaʼanlʼajnantʼik por yucha. 30Uxiknan vachu tʼapʼasayatʼik yu lhitaʼay la metsukuntikʼan, vachu va tacha yu kitʼin iktapasal. Chuncha kilalaqtsʼiu y chavaycha kʼatsʼayatʼik yu iktʼajun tapasanaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\