FILIPENSES 2

1Ni laqsaval tamalakaʼulayan ni Cristo, tapaxkayan, vachu tamaqxtoʼan ni Espíritu Santo, y vachu laʼachʼaniyatʼik y lapʼaxkʼayatʼik. 2Ex chavaycha para apalay kilamalhiʼachajuu, va klaskʼiniyau ni chʼantaun kamakʼatʼik mijatapastakʼatkʼan. Va aqstanchun kalapʼaxkʼatʼik. Chʼantaun kamakʼatʼik metsukuntikʼan. Va chʼantaun kaval mijatapastakʼatkʼan. 3Jantu tuʼuchun kʼamakʼatʼik para kalamaʼalhaʼatʼik. Jantu ay kamakʼakʼantʼik, va kun kilpatiti kalatʼoʼoyatʼik yu alati tacha apalay lajʼay kataval jantu uxiknan. 4Jantu kʼalakxkʼautʼik vamun yu maqskʼiniyatʼik. Vachuʼ kʼalakxkʼautʼik yu tamaqskʼiniy yu alati. 5Va chuncha kʼalakpʼastʼaknantʼik tacha ixjatapastakʼati ni Cristo Jesús. 6Mas ixjatsukunti ni yucha va ixjatsukunti Dios, pero jantu kalhinaul ni maqskʼiniy kalaqtsʼinkal tacha Dios. 7Va makauntijlalcha yu ixnavin, ixjatsukunti va ixjatsukunti oqxtamati val, y tsukulcha tacha lapanaki. 8Tejkan ixtiʼukxuyal tacha lapanaki, yucha malakatʼunikal xʼaman. Ni yucha ox ixqalasmaknan mas lhijunkal para kamaqxtaqkal para kanil laka kurus. 9Xlhiyucha ni Dios laʼayal y xtaqnil ixtaqaʼuti yu apalay toʼoyakan xajantu ixtaqaʼuti matichun aqayntaun lapanaki. 10Ex chuncha tejkan kalaqputeʼekanaʼ ixtaqaʼuti ni Jesús, katataʼaqtsoqoqtaniyaʼ tachun yu tavilanal laktʼiyan ali yu tavilanal lakatʼun y mas va laqnin. 11Vachuʼ chuncha tachun katamispal y katanaul ni Jesucristo va Jalhachimoʼonuʼ, ex chuncha katoʼoyakanaʼ ni kimPay Dioskʼan. 12Ex chuncha uxiknan yu klaʼachaniyau, tacha aqsliyaj kilaqalasmatʼau tejkan klatʼataulau, chavaycha mas jantu klatʼataulau, apalay kilaqalasmatʼau. Kalaqltʼapʼatsʼatʼik yu maqskʼiniy y katapastakʼun ni kʼalaqtʼaxtʼuʼotʼik. 13Va Dios yu tapatsay la metsukuntikʼan para kalakʼanauntʼik yu lhinajun y para lay kamakʼatʼik. 14Tachun yu makʼayatʼik jantu kamakʼatʼik kun lhilukuj y jantu kamakʼatʼik kun lhuu lakchivinti. 15Ex chuncha jantu katamukʼanin milaqtaqalkʼan, y jantu kalhitayal yu lakxkiliu la metsukuntikʼan. Kʼaʼuntʼik yu laqsaval sasʼatʼan Dios. Va laktʼavilanantʼik yu talaktuʼunun lapanakni yu chavaycha tatʼajun, xlhiyucha kʼaʼuntʼik tacha jastʼakun yu ox kʼuliksnaʼ tasuy aniy lakamunukpaʼ. 16Ox katʼaylhipʼintʼik tacha lhinajun ni chivinti yu xtaʼa jatsukunti. Ex chuncha tejkan kaminchoqoyaʼ ni Cristo ayaj kajkʼachanaʼ por uxiknankʼan. Ex jantu valiʼiy kaval ni klamasuniu ixchivinti Dios y iktapatsal kun tachun kintapʼasta. 17Mas kaknil, ni kitʼin kakval tacha taun lapaxkan y vachu chun metsukuntikʼan va tacha taun jamoqslanti junita. Va lhakʼapʼupʼinatʼik y maqxtʼaqnitʼik metsukuntikʼan ni Dios. Ex chuncha mas kaknil ayaj klhiʼachantajuy ni kitʼin chʼantaun kun mintachunkʼan. 18Va xlhiyucha lhiʼachʼantʼaʼuyatʼik chʼantaun kun kitʼin. 19Incha kiJalhachimoʼonukʼan Jesús najun, ex niman klamalaqachaniyau ni Timoteo para vachuʼ oxamaktaun kakval tejkan kajkʼatsayaʼ ni ox alintʼatʼik. 20Aniy jantu alin aqayntaun lapanaki yu chuncha kʼatsan tacha kitʼin, laqsaval kapastakʼul por uxiknankʼan. 21Tachun vamun tamakaputun yu yuʼuncha talhipaʼiniy. Jantu tamakaputun yu lhinajun ni Jesucristo. 22Pero uxiknankʼan mispʼayatʼik ni ayaj qalʼox ni Timoteo. Ni yucha ox kiʼaqtayjuy ni kitʼin para kalaqputeʼekal ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo, vachu chun tacha qayntaun tsʼal yu ox aqtayjuy ixpay. 23Xlhiyucha klamalaqachaniputunau ni yucha, pero pʼunaj kajkʼatsaʼelayaʼ tisuncha kaktapasayacha. 24Pero ox ijkʼatsay incha najun ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesús, ka va klalaqʼantachaʼau ni kitʼin vachuʼ. 25Kitʼin klhilay ni ox kaval kaklamalaqachanichoqoo vachuʼ ni Epafrodito yu kilaqajkʼan. Yucha kintʼatapatsay tacha kintʼatropa la ixlhitapatsa Dios. Va yucha yu malaʼachʼatʼik aniy para kiʼaqtayjul yu xakmaqskʼiniy. 26Yucha ayaj talaqtsʼinputunan, xlhiyucha klamalaqachanichoqoyau. Yucha kʼatsal ni uxiknan kʼatsʼatʼik ni va ixtaqanʼay, xlhiyucha pastakʼuy por uxiknan. 27Laqsaval ixtaqanʼay y va laycha ixnil. Pero ni Dios mapaynil y vachu kimapaynil ni kitʼin para jantu apalay kakmaqaninil. 28Xlhiyucha niman klamalaqachanichoqoyau para kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik tejkan kʼalaqtsʼinchʼoʼoyapitik. Ex chuncha ni kitʼin jantu kaktaulaʼ kun jamaqaniti. 29Kalaʼaʼitʼik ni yucha kun chux la meʼachatikʼan tacha ixlapanaki kiJalhachimoʼonukʼan Jesús. Kʼalaktʼoʼoyatʼik yu alati lapanakni yu chuncha tajunita tacha yucha. 30Yucha va laycha ixnil por ixlhitapatsa ni Cristo. Laqsaval ixmaqxtaqputun ixjatsukunti taʼan ayaj lhitaʼay xaktʼaunau. Chuncha yucha kiʼaqtayjul mas uxiknan jantu lay ixkilaʼaqtayjuyau por maqati vilanantʼik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\