FILIPENSES 4

1Ketʼalaqaunin, xlhiyucha chuncha maqskʼiniy ox katʼaylhipʼintʼik kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesús. Ni kitʼin klapaxkayau ni uxiknankʼan y vachuʼ ayaj klalaqtsʼinputunau. Va klalhiʼachantajuyau ni uxiknan, va tacha kilhilhajati untʼatʼik. 2Klakskʼiniy ni Evodia ali Síntike ni chʼantaun katamakal ixjatapastakʼatikʼan. Chuncha tamaqskʼiniy yu ixlapanakni ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesús. 3Vachu iktapayniniyan ni uxintʼi, yu ox kintʼaʼoqxtamati kʼatʼi, va iknajun ni kalaqʼaqtʼayʼutʼi anchanuʼ xanatin para chʼantaun kataval. Ni yuʼuncha ayaj kintʼatapatsal ixlaqputeʼeka ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. Vachu ayaj ixtatʼatapatsay ni Clemente ali yu alati yu ixkintaʼaqtayjuy. Yuʼuncha jalaqtsʼoqʼulanikantacha ixtaqaʼutikʼan la xalibro jatsukunti. 4Kalhiʼachʼantʼaʼutʼikcha por ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesús. Aaqtaun klajunchoqoyau: ¡Kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼikcha! 5Katakʼatsanin tachun ni lapanakni ni va qalʼoxin lapanakni untʼatʼik. Va ukstsʼuniycha minta ni kiJalhachimoʼonukʼan. 6Jantu tuʼuchun katapastakʼun. Kaskʼintʼik Dios, kamakʼatsʼanitʼik Dios mintapaynitkʼan. Va si kaxtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha. 7Ex chuncha ni Dios kataxtaqniyan oxamaktaun jatsukunti yu apalay ox yu jantu matichun lay malaqasiy. Chuncha ni Dios kalhistakʼaʼ melhanutkʼan kun mijatapastakʼatkʼan por yu makal ni Cristo Jesús. 8Chavay, ketʼalaqaunin, kapʼastʼaktʼik vamun yu lajʼox kun yu lay toʼoyakan. Kapʼastʼaktʼik tachun yu laqsaval ali tachun yu toʼoyakan ali tachun yu vas junita ali tachun yu mispakan tacha ox ali tachun yu ixlaqmiti ali tachun yu ox lhichivinkan. 9Yu klamasuniu, yu laʼaʼitʼik ali yu asmaktʼik, ali yu kilalaqtsʼintau la kimputsuku, va yucha kamakʼatʼik. Ex chuncha ni Dios yu oxamaktaun makanan, yucha katatʼataulan chʼantaun kun uxiknan. 10Ayaj klhiʼachantajuy ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesús porke ni uxiknankʼan pʼastʼaktʼik ni kilaʼaqtayjuchoqoyau. Si ixkilapastakʼau pero chavaycha lay kilaʼaqtayjuchoqoyau. 11Kitʼin jantu iknajun incha alin yu ikmaqskʼiniy. Va klhiʼachantajuy yu klhitsukuy y si oxamaktaun iktijuntayay. 12Kitʼin ikmispay tas laycha kakputaulal kilhikilpatiti y vachu tas laycha kakputaulal kilhimaqaliti. Mas va tichun iktapasaycha la ketsukuntikʼan, ni kitʼin klaniʼojota y oxamaktaun kʼalinta mas kajkʼotsal o kakchavanil, mas lhuu kakmaqalil o kakmaqanlqajnal kun kilpatiti. 13Kitʼin va tachun lay iktayaniy, va por Cristo yu kiʼaqtayjuy. 14Pero ox makʼatʼik tejkan kilaʼaqtayjuu y chuncha kilatʼamaqanlqajnanau. 15Uxiknan yu machaqan Filipos untʼatʼik, kʼatsʼayatʼik ni tejkan iktaxtul la milakatʼun Macedonia, va xajkʼanta laqputeʼeni ixchivinti Dios. Jantu matichun kiʼaqtayjul, mas yu alati yu talhakapuʼan. Vamun uxiknan kilamalaqachaniu milapaxkankʼan, va por ox ixpʼaxkʼalaqtsʼinatʼik yu laʼaʼitʼik. 16Vachu tejkan vananaj xakvilchal laka putaulan Tesalónica, aqtamin aqtʼiyun ixkilamalaqachaniyau yu xakmaqskʼiniy. 17Pero ni kitʼin jantu incha vamun ikpastakta kaklaskʼiniu tuʼuchun. Va iknajun apalay katalhaval milhilhajatikʼan kun Dios por yu ox makʼayatʼik. 18Chavaycha klaqaʼil tachun yu ikmaqskʼiniy tus kixajnichal. Tus lhiʼoqslay yu kilaxtaqniu yu kilhiminil ni Epafrodito. Yu kilamalaqachaniu va tacha taun tuʼuchun yu sʼejenʼe para Dios, tacha taun ox jamoqslanti yu lhipaʼiniy. 19Ni kimPay Dioskʼan yucha kataxtaqniyan tachun yu katatsʼanqaniyan, va tacha ayaj maqalinin, chuncha tacha tasuy la ixjatsukunti ni Cristo Jesús. 20Va la ay kamakakal ni Dios yu kimPaykʼan mas va tavanancha, jantu aqtaun katamaktal. Va chuncha kavalcha. 21Kalakmastʼakʼatʼik por kitʼin tachun ixlapanakni Dios por yu makata ni Cristo Jesús. Vachuʼ tamastakʼayan ni ketʼalaqaunin yu aniy kintatʼavil. 22Tamastakʼayan tachun yu aniy ixlapanakni Dios tajunita. Yu apalay tamastakʼayan va yu tatapatsay la ixʼaychaqaʼ ni César yu ay jalhachimoʼonuʼ. 23Va katamapaynin ni Jesucristo mintachunkʼan. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\