APOCALIPSIS 1

1Ni aniy chivinti ni Dios masunil ni Jesucristo para kalakmasunichoqol ixlapanakni yu tatapatsaniy. Aniy masuy yu nimancha katapasayaʼ. Ex ni Jesucristo kimalaqachanil ixmayul ni kitʼin Juan, yu ixʼoqxtamati kunita. 2Kitʼin iktsʼoqʼulaʼol tachun yu klaqtsʼil, vachuʼ ixchivinti Dios yu kijunil ni Jesucristo. 3Ox kalhixajtachal ni lapanakni yu taputeʼey ali yu taqasmatʼa ni aniy chivinti yu minchal kun Dios, incha tamakay kuenta tachun yu aniy jatsʼoqʼulanti. Va laycha kalakachil ni julchan tejkan chuncha katapasayaʼ. 4Kitʼin Juan klatsʼoqniyau tachun uxiknan yu oqxlaqtujun ixlapanakni Dios untʼatʼik yu vilananchipitik xaʼestado Asia. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni Dios yu tʼajun mas va tavanancha, mas kaval pʼunaj, mas chavaycha, y yucha kaminaʼ astan. Vachu katamapaynin yu pumatujun espíritus yu alin taʼan jalhachimoʼonun Dios 5vachuʼ katamapaynin ni Jesucristo. Yucha lay lhakapuʼanikan yu lhichiviniy. Yucha pʼunaj takukchoqol tejkan ixnita. Va jalhichimoʼoy tachun yu talhachimoʼonun lakamunukpaʼ. Yucha ayaj kintapaxkayan y kintamalaqmixinitan kintalaqalhinkʼan. Chuncha oxamaktauncha kintamakaʼojon kun ixjakʼalna. 6Kintamakan para kajuu jalhachimoʼonun ali kuras para katoʼoyau ni Dios yu ixPay. Vamun yuʼ ay kamakakal, vamun yuʼ lhitʼajun tapʼasta, mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktal. Va chuncha kavalcha. 7Aniy mintacha ni Cristo laka taputsʼi. Tachun ni lapanakni katalaqtsʼinaʼ. Mas yu tatanqalaqltoqol vachuʼ katalaqtsʼinaʼ. Tachun lapanakni yu alin lakamunukpaʼ ayaj katamaqaninanaʼ y katalajqalhunaʼ por yucha. Chuncha kavalcha. 8“Kitʼin kunita tacha yu pʼunaj letra yu junkan Alfa, vachuʼ kunita tacha yu xaʼastan yu junkan Omega. Va kitʼin ikpuʼaqtaynikal tachun, vachu tamaktay kun kitʼin.” Chuncha najun ni Jalhachimoʼonu Jesucristo. Yucha ixʼalinta pʼunaj, vachu alinta chavaycha, vachuʼ kaminchoqoyaʼ astan. Va lhitʼaunʼojoy tachun tapʼasta. 9Kitʼin Juan va mintʼalaqajunkʼan kunita. Vachu va chun ikmaqanlqajnan tacha uxiknan. Vachuʼ chʼantaun lhitanumanau taʼan lhachimoʼonun ni Dios. Vachuʼ chʼantaun maqantʼaqniyau tacha Jesucristo. Kitʼin por klaqputeʼey ixchivinti Dios yu kimaqxtaqnil ni Jesús, ikvilchil tachʼin taʼan junkan Patmo, taun lakatʼun yu tanʼajvil lakamar. 10Ex chuncha tejkan xajulchan jastaknati val, va kilaqchaʼal ni Espíritu. Ijqasmaklhi laqataun chivinti la kimpulakan, ixqalpʼaysnixtu tus tacha kapusuntajukal sqol. 11Ex va kunkal: —Katsʼoqʼulatʼi laka jalhiki tachun yu laqtsʼin y kʼamalaʼachʼanin yu oqxlaqtujun ixlapanakni Dios yu tavilanal Asia. Kʼalaqmalaʼachʼanin yu tavilanal laka putaulan Éfeso ali Esmirna ali Pérgamo ali Tiatira ali Sardis ali Filadelfia ali Laodicea. 12Ex kitʼin iktalaqaspʼiklhi para kaklaqtsʼil taʼayucha ixkintʼajun xaqalan. Tejkan iktalaqaspʼiklhi ex klaqtsʼil laqatujun xaputayan kantila yu si oro ixjunita. 13Ixtanʼajna taʼan ixyal ni laqatujun xaputayan kantila, ancha klaqtsʼil ixyal qayntaun tus tacha Sasʼatʼa Lapanaki ixtasuy. Ixʼulata aqxtaun laqchʼiti tus la ixchʼajaʼ ixchinita. Vachuʼ ixʼoxatanun aqxtaun cinturón taʼakchun ixtankilakna si oro ixjunita. 14La ixʼaqtsul ixlhitʼajun ixʼaji va si laqxnapapa, tacha ixmakachʼauti borrego yu ox xnapapa, tus tacha miki. Yu ixlaqchul tus tacha jikmi yu lap lap maqtajiy. 15Ixchʼaja ixtamaqtajiy tus tacha tsasnati yu bronce yu ox maqastalay, va tacha kataxtulkaʼ laka horno. Ixchivinti tus tacha yu pʼays makatʼajun taʼan patajuy xkan. 16La ixmajkanaj ixchʼapata laqatujun jastʼakun. Ixkiltaxtuta aqxtaun aqtsupipi chitaj yu paʼextʼuy ixkikxtuy. Ixʼukxpuʼ ixtasuy tacha julchan yu ox kʼuliksnaʼ maqtajiy. 17Tejkan klaqtsʼil ex niman iktaqtal la ixchʼaja, iktamakaul tus tacha janiniʼ. Ex yucha kimoqslanil ixmajkanaj makaʼ, ex kijunil: —Jantu katʼalhan. Kitʼin va yu iktʼajun mas kaval pʼunaj, mas kaval astan. 18Kitʼin chavay iktʼajuncha. Va xaknita pero chavay iktʼajun mas va tavanancha. Chavay kitʼincha kimpaxtoqniy kakxtaqnil lakatin tasvanancha kaniyaʼ qayntaun lapanaki y tasvanancha jantu. Kitʼincha klhitʼajun ixpumalaqltiʼakan taʼan alin janinin yu laqnin. 19Katsʼoqʼulatʼi tachun axtoqnuʼ yu xalaqtsʼin, vachuʼ yu alin chavaycha, vachuʼ yu katapasayaʼ astan. 20Yu xalaqtsʼin laqatujun jastʼakun la kimajkanaj y vachuʼ yu laqatujun kantila yu si oro, yucha inchineʼ naunputun. Yu laqatujun jastʼakun naunputun qayntujun ixmayulnin Dios yu tatapatsaniy oqxlaqtujun ixlapanakni ni Dios. Yu laqatujun kantila naunputun oqxlaqtujun ixlapanakni Dios yu lakatujun tavilanal xalakatʼun Asia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\