APOCALIPSIS 16

1Ex ijqasmaklhi la ixchaqaʼ Dios ixjamatʼasakan kun pʼays chivinti ni pumatujun mayulnin, ixnaunkan: —Kapʼintʼikcha laqxteqenin lakatʼun ni laqatujun vasos yu pʼal tavilanal ixlhilukuj ni Dios. 2Ex yu xapʼunaj ixmayul Dios va alcha laqxteqemanaʼ lakatʼun ixlhilukuj ni Dios laka vaso. Ex tachun ni lapanakni yu ixtalhitʼajun ixjatsʼoqnuti ni maqtaliʼ y vachu yu tatoʼoyal ixʼantivaj ni yucha, yuʼuncha niman talakaxajchil lakapuchʼiti yu pʼays xkay. 3Taval aqayntaun ixmayul Dios laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios taʼan la ixʼukxna lakamar. Ex ni xkan tapalal jakʼalnan tacha ixjakʼalna qayntaun janiniʼ. Tachun talhitsukuti yu alin lakamar taniʼol. 4Tejkan ixtaʼantacha yu qayntʼuy ex aqayntaun ixmayul Dios laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios tachun laʼaxkan y vachu tachun laqxqatij. Ex si tatapalal jakʼalnan. 5Ex ijqalasmaklhi ixmayul Dios yu laqalhil ni xkan, va naul: —Uxintʼi, kiJalhachimoʼonu Dios kʼatʼi, uxintʼi va yu ixtʼaʼun maqancha, mas chavaycha, mas va tavanancha. Uxintʼi tachun laqlaʼoxiy, va ox lakmukʼay ni aniy jamaqanlqajnati. 6Yuʼuncha talhavanal ixjakʼalnankʼan milapanakni ali ixjakʼalnankʼan yu ixtalaqputeʼey minchivinti tejkan tamaqnil. Chavaycha uxintʼi jalakmaʼotʼuy jakʼalnan, chuncha tapaxtoqniy katalaqaʼil maqanlqajnati. 7Vachuʼ ijqasmaklhi chivinchoqokal tus laka altar, va naul: —¡Laqsaval, Jalhachimoʼonu Dios kʼatʼi, uxintʼi chux lay makʼay. Vas pʼuxkʼaulaqtsʼin laqtaqal yu tapaxtoqniy! 8Tejkan ixʼantacha yu qayntʼutu ixmayulnin Dios, ex aqayntaun ixmayul laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios ni laka julchan. Chuncha ni julchan lhitsukul tapʼasta para kajalaqxaval lapanakni kun jikmi. 9Ni lapanakni pʼays ixtaʼichiy kun ixkilmaknauxtu ni julchan. Mas vamun Dios lhitʼajun tapʼasta para kamalaqachanil jamaqanlqajnati, ni lapanakni vamun laqxtoqnuʼ chivinti tajunil ni Dios. Jantu katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan, jantu katatoʼoyal ni Dios. 10Tejkan ixʼantacha ni qayntʼati ixmayulnin Dios ex aqayntaun ixmayul laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios taʼan jalhachimoʼonun ni maqtaliʼ. Ex tus taʼakapuchun taʼan lhachimoʼonun putsʼisʼol. Chuncha ni lapanakni yu tatoʼoyal tus ixtapatsʼakʼamay isimaʼatkʼan por ixkayaxtu. 11Mas chuncha val, jantu katamakauntijlal ixtalaqalhinkʼan. Vamun laqxtoqnuʼ chivinti tajunil ni Dios yu vilchal laktʼiyan por pʼays ixtaxkaniy ixlakapuchʼitkʼan. 12Tejkan ixʼantacha ni qaynkis ixmayulnin Dios ex aqayntaun ixmayul laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios taʼan ay laʼaxkan yu junkan Eufrates. Tachun ni xkan tus xixʼol. Xlhiyucha ni lajʼay jalhachimoʼonun yu takuktachal, taʼan putʼakʼuta julchan, lay talaqpusa para katachinchal. 13Ex klaqtsʼil laʼatʼutu espíritus yu ixtalaktuʼunun, ixtatasuy tacha terunin. Laqataun taxtul la ixkilna ni ay tsapul, yu alaqataun taxtul la ixkilna ni maqtaliʼ. Yu ataun taxtul la ixkilna ni lapanaki yu najun ni laqputeʼey ixchivinti Dios mas jantu laqsaval kaval. 14Yuʼuncha va ixʼespírituskʼan ni aqmoqxnun yu lay tamakay lajʼay axtoqnuʼ. Yuʼuncha jalaqmaqxtoʼa ni lajʼay xajalhachimoʼonun taʼakapuchun lakamunukpaʼ. Najun kataʼal makanan lhilukuj ni anchanu julchan tejkan kaminaʼ ni ay Jalhachimoʼonu Dios yu lhitajun tachun tapʼasta. 15Jesucristo najun: “Kʼamakʼatʼik kuenta. Ni kitʼin tsʼalaj kakchinaʼ tacha qayntaun alhavanaʼ. Ox kaxajtachal ni lapanaki yu ox kʼatsajvil y ox ulata ixlaqchʼiti. Ex jantu katijuntayal tiʼasas y jantu kalhitamaxanil.” 16Ex jamaqxtoqkal ni jalhachimoʼonun taʼan junkan Armagedón laka lhihebreo. 17Tejkan ixʼantacha yu qaynchaxan ixmayulnin Dios ex yu aqayntaun ixmayul laqxteqemajʼal la ixvaso ixlhilukuj ni Dios laka unin. Ex makatʼaul taun pʼays chivinti laqa chaqaʼ, taʼan jalhachimoʼonun Dios, va naul: —¡Tachun tamaktaʼolcha! 18Chuncha alil makaliukniti, pʼays chivinkal, makatʼaul taun pʼays jamaxkan, vachu jaxkapʼiknil lakatʼun. Ayaj pʼays jaxkapʼiknil tus jantu aqtaun chuncha kaxkapʼiknil mas tus tejkan puʼaqtaynil tatsukuy lapanakni lakamunukpaʼ. 19Ex ni ay putaulan tapucheʼel tus pumaʼatʼutu val. Tachun putaulanaxna yu alin lakamunukpaʼ talaqcheʼetamaʼol. Dios pastakʼol tachun ixtalaqalhin ni ay putaulan Babilonia. Ex maʼotuʼol tachun xaxkan uva yu ixtajun laka vaso yu ixlhilukuj Dios. 20Ex tachun lakatʼun yu ixtavilanal la ixtanʼajna lakamar ali vachu aspajunaxnan, si valiʼiy vak talaqmixlhi. 21Ex patajul lajʼay chajʼiti ni lakatʼun taʼan ixtavilanal ni lapanakni tus tʼuy pʼuxaun kilos istsʼinkʼixtu laqatamin. Ni lapanakni ayaj pʼays ixtamaqanlqajnan, xlhiyucha ayaj laqxtoqnuʼ tajunil ni Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\