APOCALIPSIS 18

1Astan vachuʼ klaqtsʼil aqayntaun ixmayul Dios yu minchal laktʼiyan yu ixlhitʼajun lhuu tapʼasta. Taʼakchun ni lakamunukpaʼ tus tʼoqx tapulkuʼol por ixmaklku. 2Yucha pʼays pukiltʼasal, va naul: —¡Chavay taqtalcha, va talaqcheʼeʼojotacha ni ay putaulan Babilonia! Val ixchaqakʼan aqmoqxnun, ancha tavilanalcha tachun yu jantu lajʼox espíritus ali tsʼoʼon yu jantu lajʼoxi yu tus jalhitsʼisiti tatasuy. 3Xalapanakni lakamunukpaʼ va tacha tataʼapʼal kun ixlhiʼotʼati tejkan tamakal laqtaqal kun yucha. Tachun yu lajʼay lhachimoʼonun si tamakal laqtaqal kun yucha. Tachun yu jastʼanan aniy lakamunukpaʼ si taval maʼalinin por ni tumin yu minchal kun laqtaqal yu ancha makakal. 4Astan ijqasmaklhi ataun yu pʼays chivinil laktʼiyan, va naul: —¡Tachun yu kilapanakni untʼatʼik, katʼaxtʼutʼikcha, kamakʼauntʼikcha ni anchanu ay putaulan! Jantu kʼamakʼatʼik laqtaqal tacha yu tamakay ni yuʼuncha para jantu katʼalaʼaʼitʼik ixmaqanlqajnatkʼan. 5Ni Dios lakmakaniy kuenta ixlaqtaqalkʼan. Va tus laktʼiyan chaanʼol ixtalaqalhinkʼan. 6Kaxtʼaqnitʼik ni anchanu putaulan jamaqanlqajnati chuncha tacha jalaqxtaqnil yu alati. Tsʼanqay kalaqaʼil aqtʼuy chuncha tacha makal. Va tacha kʼalaʼoxinitʼik ixlhiʼotʼati yu apalay pʼays, aqtʼuy chuncha ixtalhavaxtu tacha jaxtaqnil alati para kaʼoqlhi. 7Yucha ay makakal, makal laqtaqal kun achati tacha ay maʼaliʼ. Chavay vachu va chuncha kaxtʼaqnitʼik maqanlqajnati ali jamaqaniti. Yucha najun la ixjalhanuti: “Kitʼin ikvil aniy tacha ay jalhachimoʼonuʼ, jantu tiyau kakval, jantu aqtaun kakmaqaninanaʼ.” 8Xlhiyucha taun julchan kachinaʼ tachun ixmaqanlqajnati. Taun tsʼalaj kachinaʼ ixlhinin, ixmaqanlqajnati, ali ixchavan. Astan kalaqxavakanaʼ laka jikmi. Lhuu tapʼasta lhitʼajun ni Dios yu mukʼaniy ixlaqtaqal. 9Xalhachimoʼonun aniy lakamunukpaʼ, va laqaʼachati tamakal laqtaqal kun yucha kun ay maqaliti. Yuʼuncha ayaj katamaqaninanaʼ y katalhiqalhunaʼ tejkan katalaqtsʼiniyaʼ xajin yu kamintachal taʼan katsukuyaʼ laqxaunaʼ. 10Tus saq katatayayaʼ ixlhimaqati, tus kataxkapʼiknanaʼ ixtalhantikʼan y katanaunaʼ: —¡Paynicha, paynicha yu ay putaulan Babilonia, ayaj lhuu tapʼasta ixlhitʼajun! Chavay va taun tsʼalaj chil tachun ixmaqanlqajnati. 11Yu jastʼanan lakamunukpaʼ, chavaycha jantucha matichun kaʼalinaʼ yu lay kaʼil ixlhistʼatkʼan. Xlhiyucha katamaqaninanaʼ y kataqalhunaʼ. 12Ancha chux ixtastʼay. Ixtastʼay oro ali plata ali lajkʼus chiyux yu laqlhuu xtapal ali yu laqspututu kʼuliksnaʼ chiyux. Vachu ixtastʼay ox laqchʼiti yu lino junkan, ali stʼunuu laqchʼiti, ali kʼus laqchʼiti yu seda junkan ali xlapul laqchʼiti. Ixtastʼay pulhuu kʼiu yu sʼejenʼe, ali axtoqnu yu jamakanti kun yu marfil junkan, ali yu jamakanti kun kʼiu yu laqlhuu ixtapal, ali cobre ali tsasnati yu hierro ali yu kʼus chiyux yu marmol junkan. 13Vachuʼ ixtastʼay kanela, ali yu lhilaʼoxikan vayti, ali pun, ali yu sʼejenʼe, ali xaxkan uva, ali aceite, ali ox harina kun trigo, ali vakaxna kun borregos, jukin kun karretas. Vachu ixtastʼay lapanakni para kalakmapatsakal. 14Katanaunaʼ, kajunkanaʼ ni ay putaulan: —Tachun axtoqnuʼ yu ayaj ixmaqamayan chavay jantucha maʼalin. Tachun axtoqnuʼ yu lajkʼus y tachun mimaʼaliti maqatsʼanqaʼotacha. Chavay jantucha kʼalhitsʼukʼuchʼoʼoyeʼe. 15Tachun ni anchanu jastʼanan yu ox ixtapulhajay ixlhistʼatkʼan, yuʼuncha katatalhauniyaʼ ixmaqanlqajnatkʼan ni ay putaulan. Xlhiyucha katatayanta maqati, katamaqaninanaʼ, kataqalhunaʼ, katanaunaʼ: 16—¡Paynicha, paynicha, ay putaulan Babilonia! Xalapanakni ixtalakatayay kun yu kʼus laqchʼiti yu lino junkan, ali yu pʼays xlapul laqchʼiti ali yu stʼunuu. Ixlakaxantilakanta kun oro ali chiyux yu laqlhuu xtapal ali laqspututu kʼuliksnaʼ chiyux. 17¡Va taun tsʼalaj tsʼanqaʼol tachun ixmaʼaliti! Tachun yu tamaltanay barcos ali yu ancha tapuʼan, tachun yu tatapatsay lakamar, yuʼuncha va tatayaʼol ixlhimaqati ni putaulan. 18Tejkan talaqtsʼil xajin ni putaulan yu ixtʼajuncha laqxaunaʼ, tachun talaktʼasal, va tanaul: —¿Tas ancha alin ataun putaulan tacha ni anuʼ ay putaulan? 19Ex chuncha tamaqantʼaqstʼal pʼoqxni talman, jalakpamukʼakal la ixʼaqtsulkʼan. Pʼays tamaqaninil, taqalhul, va tanaul: —¡Paynicha, paynicha ni ay putaulan! Tachun lapanakni yu tatapatsay lakamar si maʼalinin taval por ixmaʼaliti ni yucha. Chavay va taun tsʼalaj tsʼanqaʼol ixmaʼaliti. 20Uxiknan yu vilanantʼik laktʼiyan, kalhiʼachʼantʼaʼutʼik. Vachuʼ kalhiʼachʼantʼaʼutʼik uxiknan yu ixlapanakni Dios untʼatʼik, yu Cristo tamalaqachan, ali yu laqpʼutʼeʼeyatʼik ixchivinti Dios. Va por uxiknan ni Dios mukʼanil ixlaqtaqal ni ay putaulan, mukʼanil ixmaqanlqajnati. 21Ex chuncha ostayal qayntaun ixmayul Dios yu ixlhitʼajun lhuu tapʼasta. Saklhi laqataun ay chiyux tacha laqataun chiyux yu pulaqsvaʼakan trigo, va tanqalhul lakamar. Ex naul: —Chuncha tacha xaktanqalhuy ni chiyux, vachu chun katanqalhukanaʼ ni ay putaulan Babilonia. Ex ancha kalaqmixacha y jantucha aqtaun katemachoqokanaʼ. 22Tachun yu xajasanti ni arpas ali yu lakstʼuniy sqol ali yu ay sqol ali yu tamilpay, yucha jantucha aqtaun kaqasmajkanaʼ laka putaulan. Yu xamaestros lhitapatsa jantucha katataulaʼ. Vachu jantucha kaqasmajkanaʼ yu pulaqsvaʼakan trigo. 23Tachun ixmaklku jantucha aqtaun kamaqtaychoqoyaʼ. Vachu jantucha kaʼalinaʼ lakxtuklati laka putaulan. Chuncha kunaʼ mas ayaj lhuucha tapʼasta ixtalhitʼajun ni jastʼanan yu ancha ixtavilanal. Vachu jalakmakanul kun jachavanti xalapanakni taʼakapuchun ni lakamunukpaʼ. 24Ni anchanu ay putaulan, va ancha taʼan tanil ixlapanakni Dios ali yu ixtalaqputeʼey ixchivinti. Ancha temakal ixjakʼalnankʼan tachun yu jalaqmaqnikal lakamunukpaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\