APOCALIPSIS 19

1Ex astan ijqasmaklhi ixchivintikʼan pumalhuu lapanakni laktʼiyan tus pʼays tapukiltʼasal, va tanaul: ¡Ay kamakakal ni Dios! Ni kiDioskʼan vamun yuʼ lay jamalaqtaxtunun, vamun yuʼ ay junita, lhitʼajun tachun tapʼasta. 2Yucha si vas makay tejkan mukʼay laqtaqal. Va mukʼanil ixmaqanlqajnati ni anu putaulan yu tacha maqtaqalhini xanati. Ancha jalakltʼilhil ni lapanakni por ixlaqtaqalkʼan. Ancha jalaqmaqnikal yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios, xlhiyucha jaxtaqnil ixmaqanlqajnatkʼan. 3Vachu tanaul: —¡Ay kamakakal ni Dios! Ancha ni xajin va katantʼaqstʼayaʼ mas va tavanancha kaval, yu jantu aqtaun katamaktal. 4Ex ni pʼuxauntʼati xapaynin ali yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta, yuʼuncha tatalakaputatamal lakatʼun. Tatoʼoyal ni Dios yu vil taʼan jalhachimoʼonun, tanaul: —¡Va chuncha kavalcha! ¡Ay kamakakalcha ni Dios! 5Ancha taʼan jalhachimoʼonunkan xajchil taun pʼays chivinti, va naul: Ay kʼamakʼatʼik kiDioskʼan, tachun ni uxiknan yu tʼapʼatsʼaniyatʼik ali tʼoʼoyayatʼik, mas va yu lakstʼuniy untʼatʼik ali yu lajʼaynin untʼatʼik. 6Ex ijqasmaklhi tus tacha katalakchivinil lhuu lapanakni tacha tejkan makatʼajun maqalhuu laʼaxkan. Kun pʼays laktʼasati tacha tejkan tʼasay maxkan, va tanaul: ¡Ay kamakakal Dios! Chavay aqtaynitacha jalhachimoʼonun ni kiDioskʼan yu lhitʼaunʼojoy tapʼasta. 7Chavay kalhiʼachantajuu kun lhuu achati y ay kamakau ni Dios. Lakachilcha ni julchan tejkan kalakxtuklayaʼ pumataun yu junkan Sasʼatʼa Borrego. Va katʼatsukuyacha ni jatsiʼi yu ixnavin yu kʼus lakatayaycha para katʼaʼal. 8Ni jatsiʼi xtaqnikal lakatin para kalakatayal kun yu kʼus laqchʼiti, yu olaqlnaʼ, yu jamakanti kun ox lino, pʼays snapapa. (Yu kʼus lino naunputun ni ixlapanakni Dios jantu katalhitsukul laqtaqal la ixjatsukuntikʼan.) 9Ex astan ni ixmayul Dios kijunil: —Katsʼoqʼulatʼi: “Ayaj katalhiʼachantajuyaʼ ni lapanakni yu jalakjuntaʼikal laka kʼatan taʼan lakxtuklay yu junkan Sasʼatʼa borrego.” Vachu kijunil: —Yu aniy chivinti, yucha va ixchivinti Dios, jantu jalaklkanti kaval. 10Ex kitʼin niman iktalakaputatamal lakatʼun taʼan ixyal ixmayul Dios para kaktoʼoyal. Pero yucha kijunil: —¡Jantu chun kʼalatʼi! Kitʼin vachu va mintʼaʼoqxtamati kunita, vachu va chun tacha uxintʼi. Vachu tacha metʼalaqaunin yu tataylhaʼan lhichivinin Jesucristo. ¡Katʼoʼoyatʼi Dios! Ni anchanu chivinti yu lhichiviniy Jesucristo va yucha yu maqancha talhichivinil yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 11Ex klaqtsʼil ni laktʼiyan lvaq ixlaqltiʼay. Ancha klaqtsʼil laqataun xnapapa juki, ixpujukʼal qayntaun lapanaki. Yucha ixtaqaʼuti junkan yu Lay lhakapuʼankan, vachu junkan yu Laqsaval. Yucha vas makay tejkan mukʼay laqtaqal, vachuʼ tejkan makay lhilukuj. 12La ixlaqchul tus ixlaqmaqtajiy tacha jikmi. Vachu la ixʼaqtsul ixlhaʼanta lhuu koronas. La ixmuntsan istsʼoqmukʼakanta taqaʼuti y anchanu taqaʼuti vamun yucha ixmispay. 13Ixʼulata aqxtaun laqchʼiti yu tus ox jalhipaxanti jakʼalnan. Yu ixtaqaʼuti ixjunkan va Ixchivinti Dios. 14Ixtatixkaulhaʼanta xatropas laktʼiyan, ixtaputaukʼalhaʼanta laqxnapapa jukin. Ixtaʼulata laqxnapapa ixlaqchʼitkʼan yu jamakanti kun yu ox laqchʼiti, jantu tsʼuniy xkiliu kaval. 15La ixkilna ni anu lapanaki taxtuy aqxtaun espada yu ox kikxtuy. Va yucha kapulhimaqchapul talakachux palhachimoʼon lakamunukpaʼ. Yucha kalhachimoʼonunaʼ kun lhuu tapʼasta la ixmakaʼ. Kamukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan chuncha tacha qayntaun lapanaki tejkan papichʼaqxa uva la ixchʼaja. Kataxtuyaʼ maqanlqajnati yu xtaʼa Dios tacha xaxkan uva, yucha lhitalqaman yu tamakay lapanakni. 16Ni anu lapanaki la ixlaqchʼiti ali la istsʼaspuʼ istsʼoqmukʼakanta taqaʼuti yu najun: “Apalay ay yu aniy xajantu tachun yu xalajʼaynin, apalay ay Jalhachimoʼonu xajantu tachun jalhachimoʼonun.” 17Astan klaqtsʼil qayntaun ixmayul Dios, va ixyal laka julchan. Pʼays jalaktʼasanil tachun tsʼoʼon yu taltʼilinin laktʼiyan, jalakjunil: —¡Kʼatʼantʼikcha, katʼaqxtʼoqtʼikcha para kaʼutʼik ni lhivay yu Dios taxtaqniyan! 18Kʼalakʼunitʼik ixlakatunajkʼan ni lajʼay jalhachimoʼonun ali xaʼukxtinin tropas ali lapanakni yu ixtalhitʼajun tapʼasta ali ixvakaxkʼan jukin ali yu ixtaputaukʼalhaʼanta. Kʼaʼunitʼik ixlakatunajkʼan tachun lapanakni, oqxtamatin yu ali yu valiʼiy tatiʼukxuntayay, lakstʼuniy lapanakni ali yu lajʼay. 19Ex klaqtsʼil ni maqtaliʼ ali yu lajʼay xalhachimoʼonun lakamunukpaʼ ali ixtropaskʼan. Va chʼantaun tataqxtoqlhi para katamakanil lhilukuj ni anu lapanaki yu ixpujukʼal juki kun ixtropas. 20Ni maqtaliʼ niman chʼikal chʼantaun kun ni lapanaki yu jantu vas kalaqputeʼel ixchivinti Dios, yu ixmakay lajʼay axtoqnuʼ la ixlakaʼukxpuʼ ni maqtaliʼ. Va chuncha ixjalakpumakanutacha ni lapanakni para kalakmukʼanikal ixtaqaʼuti ni maqtaliʼ. Vachu ixjamakanutacha para katatoʼoyal ixʼantivaj. Ixlaʼatʼuykʼan jalaqtanqalhupʼukal laka jikmi jakujnun taʼan maqtayvil kun azufre. 21Yu alati lapanakni jalaqmaqnikal kun yu espada yu ixtaxtuta la ixkilna ni lapanaki yu ixpujukʼal xnapapa juki. Ex tachun ni tsʼoʼon tus ox talhiʼotsal ixlakatunajkʼan ni lapanakni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\