APOCALIPSIS 2

1’Inchine katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Éfeso: “Yu chʼapay ni laqatujun jastʼakun la ixmajkanaj, yu tiʼukxuntayay taʼan vil laqatujun kantila yu si oro, yucha inchine najun: 2Kitʼin ikmispaʼojoy tachun yu makʼayatʼik y vachuʼ ni pʼays tʼapʼatsʼayatʼik. Vachuʼ ijkʼatsay ni ayaj maʼantʼaulayatʼik. Vachuʼ ijkʼatsay ni jantu xtʼaqyatʼik lakatin ni kaʼalil tuʼuchun yu jantu lajʼoxi siya uxiknan. Vachuʼ ijkʼatsay ni ox lakpʼuxkʼaulaqtsʼinatʼik lapanakni yu tanajun Cristo jalaqmalaqachal mas jantu laqsaval kaval. Jalakmispʼayatʼik ni yuʼuncha va talaklkanan. 3Vachuʼ kitʼin ijkʼatsay ni ayaj maʼanlʼajnanatʼikcha y pʼays tʼapʼatsʼayatʼik para katoʼoyakal kintaqaʼuti. Jantu aqtaun tachaniyan. 4Pero alin taun tuʼuchun yu tatsʼanqaniyan yu kitʼin jantu ox klhilay. Jantucha lapʼaxkʼayatʼik tacha pʼunaj. 5Xlhiyucha kapʼastʼaktʼik yu makʼauntʼijlatʼatʼik. Kamapʼaxachʼoʼotʼikcha mijatapastakʼatkʼan y kʼamakʼachʼoʼotʼikcha tacha yu pʼunaj ixmakʼayatʼik. Incha jantu kʼamapʼaxayapitik mijatapastakʼatkʼan ex kajkʼantachal, kaklamaqosuniyau ixputayan minkantilajkʼan. 6Pero alin taun tuʼuchun yu makʼayatʼik yu kʼachaniy. Ayaj xkʼayyatʼik yu tamakay ni lapanakni yu lakjunkan Nikolaítas. Kitʼin vachu ayaj ikxkajiy tacha tamakay. 7Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Tachun yu kamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi, yucha kakxtaqniyaʼ lakatin para kataʼul xaʼunikan ni kʼiu yu xtaʼa ox jatsukunti. Yucha alinta laktʼiyan taʼan vil ni Dios.” 8’Vachuʼ inchine katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Esmirna: “Yu aqtsʼiyajcha tʼajun, mas kaval pʼunaj y vachuʼ katsukuyaʼ astan, yu ixnitacha pero chavay kujchoqotacha, ni yucha va inchine najun: 9Kitʼin ijkʼatsay ni ayaj maʼanlʼajnanatʼik. Vachuʼ ijkʼatsay ni va kilpatanin untʼatʼik pero laqsaval va maqalinin untʼatʼik la melhanutkʼan. Vachuʼ ijkʼatsay yu jantu ox talhichivinanan yu jalakjunkan israelitas mas jantu laqsaval kataval. Yuʼuncha va xataqxtoʼati ixlapanakni Satanás tajunita. 10Jantu katʼalhaunitʼik yu kʼamaʼanlʼajnanapitik. Ni aqmoqxnuʼ katachʼapayan lati ni uxiknan y katamanuyan laka pachʼin. Chuncha katasuyaʼ incha laqsaval milhakapuʼatkʼan. Kʼamaʼanlʼajnanapitik tus paqkau. Ox katʼaylhipʼintʼik mas katamaqnin. Kitʼin klamaqxtaqniyau milhilhajatkʼan, va yu ox jatsukunti. 11Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Yu kamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi, yucha jantu kamaqanlqajnanaʼ tejkan kaʼalinchoqoyaʼ yu ataun lhinin.” 12’Vachuʼ katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Pérgamo yu inchine: “Yu lhitʼajun aqxtaun aqtsupipi espada yu paʼextʼuy kikxtuy, ni yucha va inchine najun: 13Kitʼin ijkʼatsay ni uxiknan vilanantʼik taʼan lhachimoʼonun ni Satanás pero ox tʼaylhipʼinatʼik kun kitʼin. Vananaj oxicha kilalhakapuʼanau, mas ancha la mimputaulankʼan tamaqnil ni Antipas yu ox ixkilhichiviniy. Pero mas exnicha ni uxiknan jantu kilamakauntijlau ancha taʼan vil ni Satanás. 14Pero alin lati axtoqnuʼ yu makʼayatʼik yu jantu tsʼuniy ox klaqtsʼin. Alin lati lapanakni siya uxiknan yu jantu tamakauntijlaputun ni jatapastakʼati yu maqancha ixjamalaninin ni Balaam. Yucha masunil Balak yu lay kalakmakanil ni israelitas para katamakaputul talaqalhin. Va para kataʼul axtoqnuʼ lhiʼuti yu moqslanikan antivas y katatʼatamal lapanakni yu jantu ixnavinkʼan kataval. 15Vachuʼ alin siya uxiknan yu talhakapuʼan yu tamasuy ni Nikolaítas. 16Xlhiyucha kamapʼaxachʼoʼotʼikcha mijatapastakʼatkʼan. Incha jantu, ex kaklalaqʼantachaʼau, kajkachʼapayanta ni anchanu lapanakni kun kiʼespada yu taxtuy la kinkilna. 17Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Yu kamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi, kitʼin kakxtaqniyaʼ ixvayti yu maqsaqkantacha. Vachuʼ kakxtaqniyaʼ yu xutʼutʼu chiyux taʼan jatsʼoqʼulanti yu saystʼi ixtaqaʼuti. Yucha jantu matichun mispay, vamun mispay yu laqaʼiy.” 18’Vachuʼ katsʼoqnin yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Tiatira yu inchineʼ: “Yu Sasʼatʼa Dios yu lhitʼajun ixlaqchul tacha jikmi yu lap lap maqtajiy y vachuʼ lhitʼajun ixchʼajaʼ tacha tsasnati yu bronce yu maqastalalakanta, ni yucha va inchine najun: 19Kitʼin ox ikmispay tachun yu makʼayatʼik y tacha tʼiʼukxuyanantʼik paxkanan y ox tʼaylhipʼinapitik la milhakapuʼatkʼan, laʼaqtʼayʼuyatʼik, y ayaj maʼantʼaulatʼik. Chavaycha apalay lhuu makʼayatʼik xajantu yu ixmakʼayatʼik pʼunaj. 20Pero klamispayau putaun yu makʼayatʼik yu kitʼin jantu kimaqamay. Xtʼaqyatʼik lakatin ni anchanu xanati yu junkan Jezabel yu najun lhichiviniy ixchivinti Dios pero vamun jalakmakanuy kilapanakni yu kintatapatsaniy. Jalaklhijuniy katatʼatamal lapanakni yu jantu ixnavinkʼan kaval. Vachuʼ jalaklhijuniy kataʼul axtoqnuʼ yu moqslanikan antivas. 21Anchanu xanati ikxtaqnil lakatin kamapaxal ixjatapastakʼati. Pero jantu mapaxaputun ixjatapastakʼati, jantu makauntijlay maqtaqalhinin kun joʼakna. 22Xlhiyucha kitʼin kaknaqʼaqtayaʼ ex katamayantacha taqanʼan laka putaman. Tus tachun ixlapanakni kakmamaqanlqajnivayaʼ. Tachun yu tamakay laqtaqal kun yucha va chuncha klakmakayaʼ incha jantu tamapaxay ixjatapastakʼatkʼan. 23Klaqmaqniʼoyaʼ, ex chuncha tachun ixlapanakni Dios kataxtaqniyaʼ kuenta ni kitʼin ikmispaniʼojoy tus taʼan ixpulmanixtu ixjatapastakʼatkʼan y vachuʼ la ixjalhanutkʼan. Kaklaxtaqniyau yu tapaxtoqniyan kʼalaʼaʼitʼik por qayntamin. 24Pero lati ni uxiknan yu vachuʼ machaqan Tiatira jantu laʼaʼiyatʼik yu masuy ni Jezabel. Vachuʼ jantu aqtaun kʼamispʼatʼik yu lajʼay talaqalhin yu tamakay laqatamaqsaq. Yucha tajuniy ixjatapastakʼati ni Satanás. Kitʼin iknajun ni jantucha klalhijunchoqoyau kʼamakʼatʼik tuʼuchun aputaun. 25Vamun katʼaylhipʼintʼikcha tacha ni makʼayatʼikcha tus kakminchoqoyaʼ. 26Yu katamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi y katataylhaanaʼ makanan kilhitapatsa tus tachun kalaʼoyaʼ, va yuʼuncha klaqxtaqniyaʼ xapalhachimoʼon talakachux ni lakamunukpaʼ. 27Katalhachimoʼonunaʼ kun tapʼasta. Va tacha maqataun palik yu tsasnati laqcheʼeputaukʼay aqchoq yu jamakanti kun tʼun. Vachu chun tacha kimPay kimakal Jalhachimoʼonuʼ, vachu va chun ni yuʼuncha. 28Vachuʼ kaklaqxtaqniyaʼ ni ay jastʼaku yu xajachil vakuj tejkan tunkumin. 29Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\