APOCALIPSIS 21

1Taval klaqtsʼil taun sastʼi laktʼiyan ali sastʼi lakamunukpaʼ. Ni laktʼiyan ali lakatʼun yu ixʼalin pʼunaj, yuʼuncha ixtalaqmixtacha, vachuʼ yu lakamar jantucha ixʼalin. 2Ex va chuncha ni kitʼin yu Juan kunita klaqtsʼil ni sastʼi putaulan Jerusalén yu ixnavin Dios, taʼeltajuminchal laktʼiyan taʼan vilchal Dios. Yucha ayaj kʼus ixjunita tacha qayntaun jatsiʼi yu ox lakatayay para kalakxtuklal kun ixapay. 3Ex ijqasmaklhi taun pʼays chivinti yu minchal taʼan yal ni siya taʼan lhachimoʼonunkan, va naul: —Chavaycha ni Dios vil chʼantaun kun lapanakni. Yucha kalaktʼataulaʼ. Yuʼuncha katajunaʼ ixlapanakni. Dios kalaktʼataulaʼ, va ixDioskʼan kunaʼ. 4Chuncha ni Dios kalakpuxakaʼoyaʼ ixlaqpuqalhutkʼan. Jantucha kaʼalinaʼ lhinin, vachu jantucha kaʼalinaʼ qalhuti, jantucha matichun katʼijnanaʼ por ixkayaxtu. Tachun yu ixʼalin pʼunaj tapasaʼolcha. 5Ex yu ixvil taʼan jalhachimoʼonunkan va naul: —Kitʼin klasastʼiy tachun yu alin. Astan kijunil: —Chuncha katsʼoqʼulatʼi. Ni chivinti yu kunan, yucha jantu jalaklkanti kaval. Lay kʼalhakʼapʼupʼi, va laqsaval. 6Ex kijunil: —Va tamaktalcha. Kitʼin kunita tacha yu pʼunaj letra ali yu xaʼastan, yu puʼaqtayniy ali yu putamaktay. Taʼayuʼ yu oqputun xkan, kitʼin kakxtaqniyaʼ xkan yu taxtuta laqxqatij yu xtaʼa jatsukunti, valiʼiy kakxtaqniyaʼ. 7Taʼayucha lapanaki yu kamaqalhajayaʼ yu jantu ox, yucha kalaqaʼiʼoyaʼ tachun yu aniy yu kapaxtoqniyaʼ. Kitʼin kajkunaʼ ixDios, yucha kunaʼ kesʼatʼa. 8Pero ni lapanakni yu tatalhanan ali yu jantu talhakapuʼan ali yu talaktuʼunun ali yu jamaqninin ali yu tatʼatamay lapanakni yu jantu xnavinkʼan ali yu jachavanan ali yu tatoʼoyay antivas ali yu talaklkanan, yuʼuncha si kataʼanaʼ taʼan maqtayvil jikmi laka azufre. Yucha naunputun ni katanichoqoyaʼ aaqtaun. 9Taval kilaqmil xaqayntaun yu pumatujun ixmayulnin Dios. Va yuʼuncha yu ixtachʼapata laqatujun vasos si pʼal ixtavilanal yu maqanlqajnati yu kaʼalinaʼ astan. Ni anchanuʼ mayul kintʼachivinil, va naul: —Katʼatʼi, kitʼin kakmasuniyan ni jatsiʼi yu kalakxtuklayaʼ kun yu junkan Sasʼatʼa borrego. 10Kilaqtanul ni Espíritu ex ixmayul Dios kilhaʼal laka aspajun yu ayaj talman. Ancha kimasunil ni ay putaulan Jerusalén yu ixnavin Dios. Ixtaʼeltajumintachal laktʼiyan taʼan vilchal Dios. 11Ni anu ay putaulan tus ox ixlaqamaqtajiy kun ixmaklku ni Dios. Olaql ixtasuy tus tacha laqataun chiyux yu ayaj laqlhuu xtapal. Tacha taun chiyux yu junkan jaspe yu la kʼus paxqaqay maklku. 12Yu xaʼex ni anchanu putaulan la ay ixjunita, vachuʼ talman. Kilkautʼuy taʼan ixputanukan, lakatamin si ixtayanal qayntamin ixmayul Dios. Vachuʼ istsʼoqmukʼakanta ixtaqaʼutkʼan yu oqxlaqkautʼuy xalapanakni Israel. 13Yu xaʼex taʼan puminachal julchan, ancha ixʼalin laʼatʼutu puertas. Yu ixlhinorte vachu ixʼalin laʼatʼutu puertas. Yu ixlhisur vachuʼ ixʼalin laʼatʼutu puertas. Taʼan anachal ni julchan vachu ixʼalin laʼatʼutu puertas. 14Ni xaʼex anchanuʼ putaulan ixpuyal laqakautʼuy chiyux la ixtaʼapuʼ. Laqatamin ni chiyux ancha istsʼoqʼulakanta ixtaqaʼutkʼan yu pumakautʼuy lapanakni yu jamalaqachal ni anchanuʼ yu junkan Sasʼatʼa borrego. 15Ni ixmayul Dios yu ixkintʼajun tʼachivin, ixlhitʼajun maqataun palkan, si oro ixjunita. Va yucha kapulkayaʼ taʼakchun ni ay putaulan, vachu xaʼex ali xapuertas. 16Ni putaulan ox kuadrado ixjunita, yu ilmanixtu va aqstanchun ixlhitʼajun tacha ixpuʼayaxtu. Ni mayul lkal kun ixpalkan, ni putaulan laqchaʼal va laqakautʼuy mil estadios ilmanixtu ali ixpuʼayaxtu ali ixtalmanixtu va aqstanchun ixjunita. 17Astan lkal ixtalmanixtu la xaʼex ni putaulan. Laqchaʼal tus 144 makan. Ni mayul ixtʼajun lkan tacha talkay yu valiʼiy lapanakni. 18Tachun chiyux yu ixmapatsakanta ni laqa exni si chiyux ixjunita yu junkan jaspe. Tachun yu ay putaulan si oro ixjunita. Ox ixpatasuy jalakavanti tacha yu kʼus spejo. 19Yu ixpuvil la ixqaltaʼapuʼ xaʼex ni ay putaulan ixmalakayaukanta si kun lajkʼus chiyux yu laqlhuu xtapal. Yu pʼunaj chiyux junkan jaspe, yu ataun junkan zafiro, yu ataun junkan kalcedonia, yu ataun junkan esmeralda, 20yu ataun junkan sordonika, ataun kornalina, ataun krisólito, ataun berilo, ataun topasio, ataun krisopraso, ataun jasinto, ataun amatista. 21Yu aqakautʼuy puertas va si kʼuliksnaʼ chiyux yu xnapapa, aqatamin puerta si laqatamin chiyux. La xatin ni putaulan si oro ixjunita yu tus olaql ixpatasuy jalakavanti. 22Ni anchanuʼ ay putaulan jantu kaklaqtsʼil katayal lakatajtan. Ancha vil ni Jalhachimoʼonu Dios ali yu junkan Sasʼatʼa borrego, xlhiyucha jantucha maqskʼiniy yu ay lakatajtan. 23Ni anchanu ay putaulan jantu maqskʼiniy xamaklku julchan ali malkuyuʼ. Ni ay Dios tus olaql mapulkuta, yu xamaklku ixjunita va yu junkan Sasʼatʼa borrego. 24Oqxlaqchux lapanakni yu jamalaqtaxtukanta, yuʼuncha katatijuntayayaʼ taʼan katapulkuyaʼ ni anuʼ ay putaulan. Tachun yu lajʼay jalhachimoʼonun lakamunukpaʼ ancha katalhaanaʼ ixʼayaxtukʼan ali ixmaqalitkʼan. 25La xakiltalakxtuti jantu aqtaun katalakchauyaʼ. Vachuʼ jantu aqtaun kaputsʼisaʼ. 26Taʼoqxlaqchux ni lapanakni si ancha katalhiminaʼ ixʼayaxtukʼan ali ixmaqalitkʼan. 27Pero ancha jantu matichun lapanaki katanuyanta yu lhitʼajun talaqalhin ali yu laktuʼunun ali yu jalaklkanan. Katatanuyanta vamun yu jatsʼoqʼulanti ixtaqaʼutkʼan la ixlibro ni Sasʼatʼa borrego, yu masuy taʼayucha lhitʼajun jatsukunti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\