APOCALIPSIS 3

1’Vachuʼ katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Sardis yu inchine: “Yu laklhichimoʼoy yu laqatujun ixʼespíritus Dios y vachuʼ lhitʼajun laqatujun jastʼakun, ni yucha va inchine najun: Kitʼin ikmispaʼojoy tachun yu makʼayatʼik pero uxiknan mas tʼasuyatʼik tacha vanaj kakʼujtʼik, va nitʼatʼikcha. 2Kakʼujtʼikcha, kʼalapʼasnitʼik yu ox la mimputsukkʼan para jantu katsʼanqaʼol. Kitʼin klalaqtsʼinau tacha makʼayatʼik ni jantu vas kaval kun Dios. 3Kapʼastʼaktʼik yu tamalanin pʼunaj y yucha katʼaylhipʼintʼik. Kamapʼaxatʼikcha mijatapastakʼatkʼan. Incha jantu, ex kitʼin kaklalaqʼantachaʼau tacha qayntaun alhavanaʼ yu jantu kakʼatsʼayapitik tejkan kajkʼananta. 4Pero ancha laka putaulan Sardis lati ni uxiknan ox tʼiʼukxuntʼayatʼik, va tacha jantu kaxkʼilivatʼik milaqchʼitkʼan. Uxiknan katʼiʼuntʼayapitik kun kitʼin kun milaqchʼitkʼan yu ox laqxnapapan, va chuncha tapaxtoqniyan. 5Yu kamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi, yucha kaʼulayaʼ si xnapapa ixlaqchʼiti. Yucha jantu kaxakaniyaʼ ixtaqaʼuti la xalibro yu masuy taʼayucha katsukuyaʼ. Kitʼin kaklaqaʼiyaʼ kun achati la ixlakaʼukxpuʼ kimPay ali ixmayulnin. 6Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios.” 7’Vachuʼ katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Filadelfia yu inchine: “Yu jantu tsʼuniy kalhitsukul laqtaqal, yu tachun chivinti si vas chiviniy, yucha lhitʼajun ixllave ni David yu ay jalhachimoʼonuʼ ixjunita. Taʼan malaqltiʼay jantu matichun lay malakchajuy. Vachuʼ tejkan malakchajuy jantu matichun lay malaqltiʼay. Ni yucha va inchine najun: 8Kitʼin ox klamispaniyau milhitapatsakʼan. Klamalaqltiʼanitau aqataun puerta taʼan alintʼatʼik. Yucha jantu matichun lay malakchajuy. Mas va tsʼuniy tapʼasta lhitʼaunatʼik, ni uxiknan ox makʼayatʼik kuenta kinchivinti y jantu aqtaun kilamakauntijlayau. 9Ixlapanakni ni Satanás va talaklkanan. Tanajun va israelitas tajunita pero jantu laqsaval kaval. Yuʼuncha kaklamalaqachaniyau para kataʼal tatsoqoqtanin la milakachʼajakʼan para katakʼatsal ni kitʼin klapaxkayau. 10Uxiknan tʼaylhipʼinapitik kun maqantaulati, vachu tacha klalhijunau. Xlhiyucha kitʼin klataylhaʼanau aqtayjunun. Katamaqanlqajnanaʼ ni lapanakni taʼakapuchun lakamunukpaʼ para kaalaqtsʼintanukal, pero uxiknan klalhistakʼau. 11Kitʼin nimancha kakminaʼ. Xlhiyucha jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik yu lhitʼaunatʼik. Va jantu matichun katamaxtunin milhilhajatkʼan yu tacha korona. 12Yu kamaqalhajayaʼ yu jantu ox, kitʼin kakmakayaʼ tacha xamatau ni chaqaʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. Jantu aqtaun kataxtuchoqoyaʼ, si ancha kataulaʼ. Ex la ixmuntsan kaktsʼoqmukʼayaʼ ixtaqaʼuti ni kiDios, vachuʼ ixtaqaʼuti yu ay ixputaulan ni Dios. Yucha junkan ni sastʼi Jerusalén. Va yucha kataʼeltajuyaʼ laktʼiyan taʼan vilchal Dios. Vachuʼ kaktsʼoqmukʼayaʼ yu sastʼi kintaqaʼuti. 13Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios.” 14’Vachuʼ katsʼoqnin ixmayul Dios yu jalhistakʼa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Laodicea yu inchine: “Yu va laqsaval vas chiviniy, jantu jalaklkanan, yu va tacha tʼajuncha y vachuʼ makaʼol tachun yu Dios ixnajunta kaʼalil, ni yucha va inchine najun: 15Ox ikmispay milhitapatskʼan. La milhakapuʼatkʼan jantu tsukʼunkʼu kʼaʼuntʼik y vachuʼ jantu kʼatsʼastʼik. Ox ixval incha va tsukʼunkʼu ixʼuntʼik u incha va istsʼastʼik. 16Vaqaj palʼon untʼatʼik la milhakapuʼatkʼan, jantu tsukʼunkʼu kʼaʼuntʼik nisin kʼatsʼastʼik. Xlhiyucha kitʼin jantucha klalaqaʼiyau, va tacha kakpatʼamajʼanputul la kinkilna. 17Naunatʼik ni va ayaj maʼalinin untʼatʼik y ayaj lajʼox vilanantʼik. Vachuʼ naunatʼik ni jantu tuʼuchun tatsʼanqaniyan. Jantu makʼayatʼik kuenta ni va lhitsʼisiti untʼatʼik. Payniʼincha uxiknan, jantu tuʼuchun maʼalinatʼik y ayaj kilpatanin untʼatʼik. Vachuʼ laʼachʼixin untʼatʼik y jantucha alin milaqchʼitkʼan. 18Xlhiyucha klajunau ni kilaskʼiniu oro yu ox maqasqanau laka jikmi, ex laqsaval maʼalinin kʼaʼuntʼik. Vachuʼ kilaskʼiniu milaqchʼitkʼan yu ox xnapapa. Ex lay kʼaʼulatʼik y kʼalhilaʼapʼaʼakʼantʼik la milakatunajkʼan taʼan lhimaxananatʼik. Vachuʼ kilaskʼiniu xakʼuchʼu milaqchulkʼan para kʼalakʼavananchʼoʼotʼikcha. 19Kitʼin tachun yu klakpaxkay vachuʼ klaqlaqʼaymay y vachuʼ klaqxtaqniy maqanlqajnati. Xlhiyucha kun tachun melhanutkʼan maqskʼiniy kʼamapʼaxatʼik mijatapastakʼatkʼan. 20Kitʼin klakxtuyal laka matiʼ, va ikxaqalay yu tanun ixpulakna. Incha matichun qasmatʼa kinchivinti y vachuʼ kimalaqltiʼaniy ni matiʼ, ex kaktanuyaʼ. Chʼantaun kaktʼavaynaʼ, vachuʼ yucha kintʼavaynaʼ ni kitʼin. 21Yu katamaqalhajayaʼ yu jantu lajʼoxi, kaklaqxtaqniyaʼ taʼan katataulal chʼantaun kun kitʼin taʼan klhachimoʼonun. Vachu chun tacha kitʼin ikmaqalhajal y chʼantaun iktʼataulal kimPay taʼan jalhachimoʼonun. 22Yu talhitʼajun ixpaqasmaknikʼan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\