APOCALIPSIS 5

1Astan klaqtsʼil ni anchanuʼ yu ixvil taʼan jalhachimoʼonunkan, va ixchʼapata la ixlhijakanaj makaʼ aqxtaun jalhiki. Va jasmilniti ixjunita y ukxputʼuy ixtsʼoqkanta, la ixʼukxpuʼ ali ixlhimakan. Ox ixmalakchaukanta, va lakatujun ixlakaltʼaunkanta. 2Ex klaqtsʼil qayntaun ixmayul Dios yu pʼays lhasakminil, va naul: —¿Tasʼayucha paxtoqniy kapuxʼoqlhi ni aniy jalhiki y kalajʼexnil taʼan ltʼaunikanta? 3Pero jantu matichun kaʼalil yu oxicha para kapuxʼoqlhi ni jalhiki yu jasmilniti ixjunita, mas laktʼiyan, mas lakatʼun, mas ixtaʼapuʼ lakatʼun y jantu matiʼ lay kalaqtsʼil. 4Jantu matichun lay kapuxʼoqlhi ni jalhiki yu jasmilniti ixjunita para lay kalaqtsʼil, xlhiyucha kitʼin va ayaj xajqalhun. 5Ex chuncha qayntaun xapay yu ixvil taʼan jalhachimoʼonunkan kijunil: —Jantucha kʼaʼalhu. Alin ni lapanaki yu junkan ni león yu mintachal xalakatʼun Judá yu ixpapanti David. Yucha maqalhajatacha ixtʼalaxkaynin. Yucha lay kapuxʼoqlhi ni jalhiki yu jasmilniti, lay kalajʼexnil yu lakatujun taʼan ltʼaunikanta. 6Ex chuncha klaqtsʼil taʼan jalhachimoʼonunkan ixyal laqataun Sasʼatʼa borrego. Yucha ixtaʼajyal yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta ali yu pʼuxauntʼati xapaynin. Ni Sasʼatʼa borrego ixtasuy tacha yu maqnikantacha. Ixlhitʼajun maqatujun ixʼaqaloqoti ali laqatujun ixlaqchul. Yucha naunputun va laqatujun ixʼespíritu ni Dios yu jalaqmalaqachal por taʼakapuchun aniy lakamunukpaʼ. 7Chuncha ni Sasʼatʼa borrego alcha, va maxtunil ni jalhiki la ixlhijakanaj makaʼ yu ixvil taʼan jalhachimoʼonunkan. 8Tejkan chʼapalcha ni jalhiki, ex yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta ali yu pʼuxauntʼati xapaynin tatatsoqoqtanil la ixlakaʼukxpuʼ ni Sasʼatʼa borrego. Tachun si ixtalhitʼajun ixlhisankʼan yu arpa junkan, va si ixtalhaʼanta ixpamapʼuvankʼan yu si oro ixjunita. Si ox pʼal ixtavilanal pun. Tejkan ixtaxavay pun yucha naunputun va ixchivintikʼan ixlapanakni Dios tejkan taskʼin. 9Yuʼuncha ixtamilpay yu sastʼi milpati yu inchineʼ najun: Uxintʼi laqsaval paxtoqniyan kachʼapʼa ni jalhiki y kaʼexnin taʼan ltʼaunikanta. Uxintʼi tʼamaqxtʼaqtʼi para kʼanitʼi. Chuncha kun mijakʼalna jalaklhiʼitʼi lapanakni para Dios, va yu tachiviniy tachun lhichivin, yu machaqan tachun putaulanaxna, ali yu minchal taʼoqxlaqchux lapanakni lakamunukpaʼ. 10Uxintʼi kilamakau jalhachimoʼonun y kilamakau kuras para kaktapatsaniu Dios. Kaklhachimoʼonunau aniy lakamunukpaʼ. 11Ex klaqtsʼil y ijqasmaknil ixchivintikʼan lhuu ixmayulnin Dios ali yu pumatʼati yu tatasuy tacha talhitsukuti ali yu xapaynin. Laqalhuu miyones ixtayanal tantilaqachoqo taʼan jalhachimoʼonunkan. 12Ayaj pʼays ixtachiviniy y ixtanajun: Ni Sasʼatʼa borrego yu moqslakal tacha lapaxkan yucha lhitʼajun tachun tapʼasta, tachun maqaliti, tachun jatapastakʼati, xoqta lay makay. Xlhiyucha tsʼanqay katoʼoyau, ay kamakakal y ox kalhichivinkal. 13Vachuʼ ijqasmaklhi tachun axtoqnuʼ yu Dios lakmakal, yu alin laktʼiyan, ali yu alin lakatʼun y vachuʼ yu alin ixtaʼapuʼ lakatʼun ali yu alin laka mar, tachun yu alin ixtanajun: Yu vil taʼan jalhachimoʼonunkan ali yu Sasʼatʼa borrego, vamun yuʼuncha ay kalakmakakal y kalaktoʼoyakal y ox kalaklhichivinkal. Vamun yuʼuncha talhitʼajun tapʼasta mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktal. 14Chuncha yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta ixtanajun: —¡Chuncha kaval! Ex yu pʼuxauntʼati xapaynin tatatsoqoqtanil y tatoʼoyal Dios yu kujta mas va tavanancha, jantu aqtaun katamaktal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\