APOCALIPSIS 6

1Kitʼin klaqtsʼil ni Sasʼatʼa borrego ixchʼapata ni jalhiki yu jasmilniti yu lakatujun ltʼaunikanta, va lajʼexnil lakataun taʼan ltʼaunikanta. Ex chivinil qayntaun ni anchanuʼ laʼatʼati talhitsukuti yu takujta, va ijqalasmaklhi ixchivinti tus tacha laqpaqnati, va naul: —¡Katʼatʼi y kʼalaqtsʼi! 2Tejkan klakavanal, ex klaqtsʼil laqataun xnapapa juki. Yu ixpujukʼal ixchʼapata maqataun arco. Va xtaqnikal laqataun korona. Yucha ixʼanta maqalhajan yu jantu lajʼox. Va anta para kataylhaʼal maqalhajan. 3Ex chuncha ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil lakʼatʼiyunuʼ taʼan ltʼaunikanta. Ex ijqalasmaklhi yu xalaʼatʼiyunuʼ talhitsukuti yu kujta, va naul: —¡Katʼatʼi! 4Ex taxtul alaqataun juki va xlapul. Yu ixpujukʼal xtaqnikal lhachimoʼon para kalhimil lhilukuj aniy lakamunukpaʼ para katalamaqnil ni lapanakni. Vachuʼ maqxtaqnikal maqataun ay espada. 5Tejkan ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil lakʼatʼutunuʼ taʼan ltʼaunikanta ni jalhiki, ex ijqalasmaklhi yu qayntʼutunuʼ talhitsukuti, va naul: —¡Katʼatʼi! Ex klakavanal y klaqtsʼil laqataun sqoyaq juki. Yu ixpujukʼal ixchʼapata laqataun papulkan. 6Ijqasmaklhi chivinkal la ixtanʼajna taʼan ixtayanal yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta, va naul: —Taun kilo trigo ixtapal va tacha paqtaun laka lhitapatsa kunaʼ. Vachuʼ laʼatʼutu kilo cebada ixtapal va tacha paqtaun laka lhitapatsa kunaʼ. Pero jantu kʼalaʼalhitʼi yu xaxkan uva ali aceite. 7Tejkan ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil yu lakʼatʼatiniʼ taʼan ltʼaunikanta ni jalhiki, ex ijqalasmaklhi ixchivinti ni yu laʼatʼatiniʼ talhitsukuti, va naul: —¡Katʼatʼi! 8Ex klakavanal y klaqtsʼil laqataun xqavau juki. Yu ixpujukʼal junkan Lhinin. Yu ixtixkaulhaʼanta junkan Laqnin. Yuʼuncha jaxtaqnikal lakatin para katamaqnil lapanakni pumataun por pumatʼatin yu alin por tachun ni lakamunukpaʼ. Va katapumaqnil lhilukuj ali chavan ali taqanʼati ali maqtalin. 9Tejkan ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil yu lakakisini taʼan ltʼaunikan ni jalhiki, ex klaqtsʼil lapanakni la ixqaltaʼapuʼ ni altar yu tapunil por ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios, vachuʼ por ixtataylhaʼan lhichivinin Cristo. 10Pʼays ixtachiviniy, va tanaul: —Uxintʼi yu Jalhachimoʼonu kʼatʼi yu lhitʼaunʼoʼoy yu lajʼox, yu laqsaval unitʼa. ¿Tas vanancha kʼalakmukʼaniyeʼe ixlaqtaqalkʼan yu ixkintaxkajiy lakamunukpaʼ y kalaqmamaʼalchʼaunichʼoʼoyeʼe yu kintamaqnin? 11Ex jalaqxtaqnikal laqxnapapan laqchʼiti y jalakjunkal para katapakxal. Pʼunaj maqskʼiniy kataniʼol tachun ixtʼalaqauninkʼan yu tapaxtoqniy katanil yu talaqputeʼey ixchivinti Dios, vachu chun tacha tanil yuʼuncha. 12Kitʼin klaqtsʼil tejkan ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil yu lakachaxanaʼ taʼan ltʼaunikanta yu jalhiki. Ex alil taun pʼays jaxkapʼikniti. Yu julchan tapalal tsʼiti tus tacha aqxtaun laqchʼiti yu pʼays sqoyaq. Yu malkuyuʼ tasul tus tacha jakʼalna. 13Yu jastʼakun tapatajul lakatʼun tacha tejkan ni pʼays un sunpʼuxʼojoy xaʼunikan higo. 14Yu laktʼiyan tasmilil tacha aqxtaun jalhiki yu smilkan. Tachun aspajunaxnan ali tʼun yu tanʼajvil laka mar tus tachun tatalakpaxal. 15Tachun yu xareyes lakatʼun ali yu talhachimoʼonun aniy lakamunukpaʼ ali xaʼukxtinin tropas ali maʼalinin ali yu talhitʼajun lhuu tapʼasta y tachun lapanakni, mas oqxtamatin ali yu oxamaktaun tatijuyanal, va taʼanʼol tamaqsaqnin taʼan laqpoqapaj laktalpan. 16Ixtamatʼasay ni aspajunaxnan ali laktalpan, ixtajuniy: —Kilaʼaktʼalmaʼaucha, kilamaqsaqvicha para jantucha kintalaqtsʼin yu vil taʼan jalhachimoʼonunkan. Vachuʼ para jantu kintamukʼanin maqanlqajnati ni anchanu Sasʼatʼa borrego. 17Chavay lakachilcha ni julchan tejkan katasuyaʼ ixlhilukujkʼan. ¿Tasʼayucha yu katayaniyaʼ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\