APOCALIPSIS 8

1Tejkan ni Sasʼatʼa borrego lajʼexnil yu lakatujunuʼ taʼan ltʼaunikanti ni jalhiki yu jasmilniti, ex pakltaun hora valiʼiy saq val laktʼiyan. 2Ex klaqtsʼil ni pumatujun ixmayulnin Dios ixtayanal la ixlakaʼukxpuʼ. Pumatamin jamaqxtaqnikal maqatamin sqol. 3Taval chil aqayntaun ixmayul Dios, ancha tayal laka altar. Ixlhiminta laqataun yu pamapʼuvan yu jamakanti kun oro. Ancha xtaqnikal lhuu pun para chʼantaun kamakanil ixchivintikʼan ixlapanakni Dios tejkan tatapayniniy. Va maqxtaqlhi laka altar yu jamakanti kun oro, taʼan jalhachimoʼonun Dios. 4Ex chuncha xajin ni pun yu ixchʼapata ni ixmayul Dios ali ixjatapaynitikʼan ixlapanakni Dios, va chʼantaun pataxtul tus talman taʼan vil Dios. 5Ex astan ni ixmayul Dios chʼapal ni pamapʼuvan, va laqtsamal kun xajayaqan laka altar. Va tanqalhumal lakatʼun. Ex niman alil pʼays laktʼasati kun jamaxkan y vachuʼ va taxtuj makatʼaunlhi y alil makaliukniti y vachuʼ jaxkapʼiknil tʼun. 6Ex ni qayntujun ixmayulnin Dios listujcha taval para katasunulcha ni anchanuʼ maqatujun sqol. 7Tejkan yu xapʼunaj ixmayul Dios sunulcha ex patajul lhuu chajʼiti lakatʼun kun jikmi yu ixlaqlhiyal jakʼalnan. Tus laqxauʼol ni lakatʼun aqataun por aqatʼutun yu jakʼivinan, vachuʼ javan yu lakxtakʼau. 8Taval yu pumatʼiyunuʼ ixmayul Dios sunul isqol. Ex patajul laka mar taun tuʼuchun yu tacha laqataun ay aspajun. Ixmaqtajita kun jikmi. Ex tampataun yu laʼatʼutu taʼan alin yu ay mar va lhiʼakxajachal jakʼalnan. 9Ex laqataun por laʼatʼutun talhitsukuti yu alin lakamar taniʼol. Vachuʼ laqataun por laʼatʼutun barcos yu ancha ixtatajumanal, yuʼuncha tatalaqalhiʼol. 10Taval yu pumatʼutunuʼ ixmayul Dios sunul isqol. Ex patajul laqataun ay jastʼaku yu ixmaqtajita kun jikmi. Va tamachal taʼan alin tampataun yu pumaʼatʼutu yu laʼaxkan ali laqxqatij yu alin lakamunukpaʼ. 11Ixtaqaʼuti ni jastʼaku va Sun. Ex tampataun yu pumaʼatʼutu ni xkan pʼays sun val. Pumalhuu lapanakni tanil por sun val ni anchanu xkan. 12Taval yu pumatʼatiniʼ ixmayul Dios sunul isqol. Ex valiʼiy laqputsʼiti val tampataun yu laʼatʼutun julchan ali malkuyuʼ y vachuʼ jastʼakun. Ex jantucha katamapulkul tampataun yu laʼatʼutunuʼ laka julchan y vachuʼ laʼatʼutunuʼ laka jatatsʼisin. 13Ex astan klakavanal, ex ijqasmaklhi qayntaun ixmayul Dios ixjaltilinijʼanta ixtaʼajna laktʼiyan y naul: —¡Payniʼincha, payniʼincha, payniʼincha katʼaunaʼ yu tavilanal lakamunukpaʼ tejkan katasqolaʼ ixlatʼutukʼan ixmayulnin Dios yu vananaj tatsʼanqay katasqol!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\