ROMANOS 1

1Kitʼin kPablo, ixʼoqxtamati Jesucristo kunita. Yucha kilaksakta y kimalaqachal puteʼeniʼ yu ox ixchivinti Dios. 2La maqancha ni Dios ixnajuntacha ni kaʼalinaʼ ni anchanu chivinti. Chuncha tatsʼoqlhi la ixchivinti Dios ixlapanakni yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti. 3Ixtalhichiviniy ni Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan, yu Sasʼatʼa Dios. La ixlakatunaj va ixpapanti David ixjunita 4pero yu Espíritu Santo masul ni vachuʼ va Sasʼatʼa Dios. Va chuncha masul kun tapʼasta tejkan kujchoqol mas va ixnitacha. 5Por yucha ni Dios kimapaynil, va kilaksaklhi para kaklaqputeʼel ixchivinti mas va toʼoxtaycha lakamunukpaʼ. Va najun katalhakapuʼal lapanakni y katamakal tacha yucha lhinajun para chuncha katoʼoyakal ixtaqaʼuti. 6Va chuncha ni uxiknan mas maqati vilanantʼik, vachu ni Dios talaksakni para ixlapanakni Jesucristo kʼaʼuntʼik. 7Klatsʼoqniyau tachun uxiknan yu vilanantʼik laka putaulan Roma, yu Dios tapaxkayan y talaksakni para ixlapanakni kʼaʼuntʼik. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan kimPay Dioskʼan kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 8Pʼunaj klajunputunau ni va kxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni kiDios por mintachunkʼan, tejkan ktʼachiviniy Dios por yu makata Jesucristo. Milhakapuʼatkʼan va puteʼekan mas va toʼoxtaycha kaval. 9Tejkan klaqputeʼey ni ox chivinti yu lhichiviniy Sasʼatʼa, va ktapatsaniy Dios kun tachun la kelhanuti. Yucha kʼatsay ni si klapastakʼalhiyau tejkan ktapayniniy. 10Ikskʼin ni Dios para lay kaklalaqʼau ni uxiknan incha yucha najun ox kaval. 11Ayaj klalaqtsʼinputunau para klaʼaqtayjuu kalaʼaʼitʼik taun aqtayjunti yu xtaʼa ni Espíritu para chuncha apalay pʼas kaval milhakapuʼatkʼan. 12Chuncha knajun ni uxiknan ali kitʼin kalaxtaqniu tapʼasta la kilhakapuʼatkʼan. 13Ketʼalaqaunin, va iknajun kakʼatsʼatʼik ni aqlhuu klalaqʼuxanachaʼau laqtsʼinin pero mas tus chavaycha va tacha alin yu kilaktanchaniy. Va klhajaʼiputun lapanakni yu katalhakapuʼal taʼan vilanantʼik, chuncha tacha ikmakal alati laka putaulanin. 14Va ijkʼatsan tacha kaʼalil yu kaklhaanil tachun ni lapanakni mas yu griegos y mas yu jantu griegos kataval, yu talakpastaknan ali yu jantu talakpastaknan. 15Xlhiyucha va ayaj klalaqputeʼeniputunau yu lajʼoxi chivinti ni uxiknan yu vilananchipitik laka putaulan Roma. 16Ni kitʼin jantu klhimaxanan kaklaqputeʼel yu ox chivinti, va ixtapʼasta Dios yu lay katapulaqtaxtul tachun yu talhakapuʼan, pʼunaj yu israelitas pero vachu yu alati lapanakni. 17Va chuncha tasuy ni Dios kintalaqtsʼinan tacha lajʼoxin lapanakni, vamun por lhakapuʼanau. Va chuncha najun ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta: “Ni lapanakni yu Dios ox laqtsʼin, yucha va por ixlhakapuʼati katsukuyaʼ.” 18Tasuy ni va lukujlay Dios laktʼiyan por tachun laqtaqal yu tamakay ni lapanakni. Dios jantu ox jalaqtsʼin tacha tatiʼukxuntayay, vachu tamakay laqtaqal para jantu lay kamispakal yu laqsaval. 19Lay tapumispay ni Dios por tachun yu alin, chuncha ni Dios va lakmasunil tacha junita. 20Yu ixtapʼasta ni Dios kun tachun ixʼoxixtu mas jantu tasuy, va ox mispakan, tejkan pʼunaj makal yu lakamunukpaʼ tus chavaycha. Va jamispakan por tachun yu makal. Xlhiyucha ni lapanakni jantu lay tanajun ni jantu tamispay tacha junita ni Dios. 21Mas ixtakʼatsay ni alin Dios, jantu aqtaun ay katamakal tacha Dios, jantu aqtaun kataxtaqnil lhimalaqpuchuncha. Ex chuncha va tacha jantu kaʼalil ixjatapastakʼatkʼan, tus va tacha putsʼista la ixjatapastakʼatkʼan. 22Tanajun va lhuvaj jatapastakʼati talhitʼajun pero jantu laqsaval kaval, va tontos. 23Ni Dios yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ, yucha jantucha tatoʼoyay. Yu tatoʼoyay va antivas yu tasuy tacha valiʼiy lapanakni yu tamiʼojoy y tacha tsʼoʼon, tacha talhitsukukna, tacha tsapulin. 24Xlhiyucha lakmakaul ni Dios para katamakal tacha yu tamakaputun. Mas va yu laqtaqal yu lhitamaxanikan, talamakaniy la ixlakatunajkʼan. 25Tamapaxata yu laqsaval yu masuy ni Dios para kaval jalaklkanti. Apalay tatoʼoyay yu ixtamakan Dios, jantucha tatoʼoyay ni Dios yu mero jalakmakal, va yucha ay kamakakal mas va tavanancha. Va chuncha kaval. 26Xlhiyucha ni Dios lakmakajuntacha para katamakal yu lhitamaxanikan. Mas lati yu xanatin talhimapaxata ixputsukukʼan, talamakaniy laqxoqta va siya yuʼuncha yu jantu maqskʼiniy katamakal. 27Vachu va chun lati yu joʼakna tamakajun yu tacha laklhijuniy Dios katamakal kun xanatin. Apalay talakatsastayay para katalamakanil siya yuʼuncha yu lhitamaxanikan. Ex chuncha talaqaʼiy la ixlakatunajkʼan ni maqanlqajnati yu tapaxtoqniy. 28Jantucha ixtamispaputun ni Dios, xlhiyucha ni Dios lakmakajuntacha katapastaklhi yu jantu ox y katamakal yu jantu maqskʼiniy. 29Talaqtanuʼol tachun yu jantu ox kaval, tamakay talaqalhin, vamun tapastakʼuy para kaʼalil ixmaqalitkʼan y vachu ayaj talaktuʼunun. Vamun ayaj taʼakchaʼan, talukujlay, tamaqninin, tamakanunun, taxkayanan, tamanuy jalaklkanti. 30Jantu ox talhichiviniy yu alati, taxkajiy ni Dios, taʼayajnan, la lajʼay takʼatsan, lajʼay lakmakakan por ixchivintikʼan, tapastakʼa tacha lay katapumakal alati talaqalhin, jantu taqalasmatʼa ixpayankʼan. 31Jantu talakpastaknanputun, jantu tamakay yu tanajun, jantu matichun tapaxkay y jantu matichun tamapayniy. 32Ni Dios lhinajun yu chuncha tamakay, tapaxtoqniy katanil. Chuncha takʼatsay pero tataylhaʼan makanan. Vachuʼ ox talhilay tejkan alati lapanakni vachu chun tamakay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\