ROMANOS 11

1Chavay klalhisakmiyau, ¿Lhilayatʼik ni Dios lakmajʼantacha ixlapanakni? Jantu tsʼuniy. Kitʼin vachu israelita kunita, va ixpuxniunti ni Abraham kunita, va ixmaqlaqapʼu Benjamín kunita, yu istsʼal Israel. 2Ni Dios jantu kalakmajʼal ixlapanakni yu pʼunaj ixjalaksaktacha. ¿Jantu mispʼayatʼik yu tsʼoqkanta taʼan lhichivinkan ni Elías? Tejkan yucha tʼachivinil ni Dios va jalakslajlhi yu sasʼatʼan Israel, va naul: 3“Jalhachimoʼonuʼ, tachun yu ixtalaqputeʼey minchivinti jalaqmaqniʼokal. Vachu yu altares taʼan ixtatoʼoyayan va talaktʼilhiʼol. Vamuncha kitʼin kxajtʼaunachal pero vachu kintamaqniputun.” 4¿Pero ex tas lhiqaltayanal ni Dios? Va naul: “Kitʼin klaklhilkata laqatujun mil joʼakna yu kilapanakni, yuʼuncha jantu aqtaun tataʼaqtsoqoqtaniy ni dios yu junkan Baal.” 5Ex chavaycha vachu va chun ni vananaj taxajtachal lati israelitas yu ixlapanakni Dios yu jalaksaklhi va por jalakmapaynil. 6Chuncha jalaksaklhi por ixjamapayninti, jantu jalaksaklhi por tamakal yu lajʼox. Incha kaval por tamakal yu lajʼox ex jantucha kaval vamun por jalakmapaynil ni Dios. 7Ex chuncha yu ox jatsukunti yu ixtalakxkajuy ni israelitas jantu katatemal. Vamun yu ixjalaksakta ni Dios, yuʼuncha tatemal. Yu alati la pʼas jalakmakanikal ixjatapastakʼatkʼan. 8Chuncha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: “Ni Dios va la pʼas jalakmakanil ixjatapastakʼatkʼan. Jalaqxtaqnil laqchul yu jantu pulakavanankan ali aqaxqol yu jantu paqasmaknankan, mas tus chavaycha.” 9Vachu va chun tsʼoqlhi yu David, va naul: Yu ixlakvaytkʼan va kalhixajchal tacha isqapakʼan, katatajuchal laqa chʼoqxni. Ex chuncha para katamaqanlqajnal tacha tapaxtoqniy. 10Va katalaqputsʼislhi para jantucha katalakavanal. Va si katataqentatiʼukxuntayalcha. 11Ex klalhisakmiyau, ni tejkan lakʼaystukʼukal ni israelitas por ixlhakapuʼatkʼan, ¿lhilayatʼik va para jantucha katalhakapuʼanchoqol? Jantu. Alil ixlaqtaqalkʼan, xlhiyucha tapaxtoqnil yu jantu israelitas kataval ni lay katalaqtaxtul. Talaqtaxtul para katalhixiyaxlhi yu israelitas. 12Va por ixlaqtaqalkʼan ni israelitas tatsʼanqal. Chuncha ox lhixajchal para yu alati lapanakni lakamunukpaʼ yu jantu israelitas kataval. Ex chuncha tejkan ni israelitas katatanuchoqotachal kun Dios mas apalay ox kaxajtachal por tachun yu lapanakni. 13Uxiknankʼan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik, va inchineʼ klajunau. Va klhilakʼulakal y ikmalaqachakal kaklaktapatsanil yu jantu israelitas kataval. La ox klhilay kilhitapatsa. 14Iknajun por kilhitapatsa lay katalhixiyaxlhi lati yu kintʼaʼisraelitas. Chuncha katalhakapuʼanputul vachuʼ, ex lay katalaqtaxtul. 15Tejkan ni Dios jantu kalaqlaqaʼil ni israelitas, yucha ox lhixajchal para yu alati lapanakni, para lay oxamaktaun kataval kun Dios. ¿Ex tas katapasayacha tejkan kalaqlaqaʼichoqokanaʼ yu israelitas? Mas va tacha janinin kataval, katakujchoqoyaʼ. 16Yuʼuncha va tacha xaskititi ni pan. Tejkan makakan pan yu pʼunaj cheʼeʼikal laka skititi va moqslanikanta ni Dios. Yucha naunputun tachun yu skititi vachu ixnavin ni Dios. Vachu va tacha xamaqlaqapʼu aqataun kʼiu. Incha yu xatakxiyati ixnavin ni Dios ex yu ixmaqlaqapʼu vachu ixnavin ni Dios. 17Chavay lati yu xamaqlaqapʼu ni kʼiu va lajqalhachaqxmajʼankan. Ex uxintʼi yu jantu israelita kʼaʼuntʼi ltʼaumukʼanikʼa, mas va tacha xamaqlaqapʼu yu xakʼiu lakakʼivin unitʼa. Ex chuncha mapasaniyan ixʼoxixtu ni takxiyati. 18Jantu ay kʼamakʼakʼa kun yu alati mintʼamaqlaqapʼu. Incha ay makʼakʼan maqskʼiniy kakʼatsʼatʼi ni jantu uxintʼi aqtʼayʼuy ni takxiyati. Va yu takxiyati aqtayjuyan ni uxintʼi. 19Ex uxintʼi naʼun: “Yu alati maqlaqapʼu lajqalhachaqxmajʼankal para kaktanul ni kitʼin.” 20Ox yu naʼun. Yuʼuncha jalajqalhachaqxmajʼankal va por jantu ixtalhakapuʼan. Uxintʼi vamun por lhakʼapʼupʼin, va xlhiyucha ancha tʼayay kun Dios. Ex chuncha jantu ay kakʼatsʼa, va maqskʼiniy katʼalhaunin ni Dios. 21Incha Dios jantu kamalaqmixinil yu laqsaval maqlaqapʼu ixtajunita, vachuʼ jantu kamalaqmixiniyan incha jantu katʼaylhipʼineʼe kun yucha. 22Ex chuncha kʼapʼastʼaktʼi ni Dios va la qalʼox pero vachu la qalpʼas. Va qalpʼas kun ni lapanakni yu tamakauntijlal pero va qalʼox kun uxintʼi incha tʼaylhipʼin kun ixtaqalʼoxixtu. Chavay vachu va chun incha jantu tʼaylhipʼin ex vachu kʼaʼalhachʼaqxmajʼankʼaneʼe. 23Chavay yuʼuncha, incha katalhakapuʼanchoqol ex kalakmanuchoqokanaʼ. Dios lhitʼajun tapʼasta para lay kalakmanuchoqol. 24Uxintʼi jantu israelita kʼaʼuntʼi y lay tʼanuy xakʼiu olivo mas valiʼiy xakʼiu lakakʼivin unitʼa. Ex apalay paxtoqniy katanuchoqol yu israelitas, yuʼuncha va yu mero xamaqlaqapʼu tajunita. 25Ketʼalaqaunin, para jantu ay kamakʼakʼantʼik, kitʼin knajun kʼamispʼatʼik yu jantu ixmispakan, yu tacha kamakayaʼ ni Dios. Ni israelitas va pʼas lakmakanikal ixjatapastakʼatkʼan pero jantu chuncha katataylhaanaʼ. Chuncha val para lay katʼatʼanuʼotʼik yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik, tus tachun yu Dios najun katalhakapuʼanaʼ. 26Ex astan katalaqtaxtuʼoyaʼ tachun yu israelitas, tacha tsʼoqkanta taʼan najun ni Dios: Laka Jerusalén kamintachal qayntaun yu kalaqmalaqtaxtuyaʼ ni israelitas. Va sasʼatʼan Jacob tajunita, kalakmapaxaniyaʼ ixjatapastakʼatkʼan para kintatoʼoyachoqol. 27Chuncha chʼantaun katʼatamakaunaʼ kun yuʼuncha, tejkan kaklaqmoqosuniyaʼ ixlaqtaqalkʼan, najun ni Dios. 28Ni israelitas por jantu talhakapuʼan yu ox chivinti yuʼuncha va tacha tʼalaxkayaʼ tamakay ni Dios. Ex chuncha lay kʼatʼanutʼik kun Dios uxiknankʼan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik. Pero Dios jalaksakta ixpayankʼan para ixlapanakni kataval, xlhiyucha vananaj jalakpaxkay. 29Yu xtaqninin ni Dios jantucha maxtunichoqonun. Vachu tejkan jalaksakʼa lapanakni jantucha jalakmakajun. 30Uxiknankʼan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik, jantu ixʼalasmatʼatʼik ni Dios pero chavay ni Dios tamapaynitan, va por jantu kataqalasmaklhi yu israelitas. 31Chavaycha yuʼuncha jantu taqalasmatʼa, va xlhiyucha lhixajyachal ni Dios tamapayniyan ni uxiknan. Astan vachuʼ kalakmapaynichoqoyaʼ ni yuʼuncha. 32Tachun ni lapanakni ni Dios jalakmakaul tacha tachʼinin la ixlaktuʼuntikʼan, para lay kalakmapaynil tachun. 33Ni Dios va ayaj ay ixmaqaliti ali ixjatapastakʼati, tus tachun mispaʼojoy. Jantu matichun lay laqputeʼeʼojoy yu tacha pastakʼa ni Dios. Jantu matichun lay malaqasiy yu tacha makay. 34“¿Taʼayucha lay kakʼatsaniʼolcha ixjatapastakʼati ni Dios? ¿Taʼayucha lay kaxtaqnil jatapastakʼati? 35¿Taʼayucha lay kaxtaqniʼelal tuʼuchun ex yucha kaxtaqchoqol?” 36Tachun yu alin va kun yucha minchal, va yucha puʼalin, va para yucha alinta. Vamun yucha ay kamakakal mas va tavanancha. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\