ROMANOS 14

1Kʼalaʼaʼitʼik yu jantukaʼ ox lhakapuʼan. Jantu kalaktʼanchʼanitʼik por aputaun ixputsuku. 2Lati va puchux taʼuy, pero aqtamix yu jantukaʼ ox talhakapuʼan jantu taʼuy vakax. 3Yu puchux uy jantu maqskʼiniy kalaktanchanil yu jantu uy. Vachu yu jantu uy jantu maqskʼiniy kakiltayl yu puchux uy. Ni Dios va laqaʼiy. 4¿Taʼayucha lapanaki kʼatʼi para kʼamukʼanin laqtaqal ixʼoqxtamati Dios? Ni Dios va ixʼukxtin, yucha makay kuenta incha kataylhaʼanaʼ la ixlhakapuʼati u incha kamakauntijlayaʼ. Pero kataylhaʼanaʼ. Ni Dios va ixʼukxtin, yucha lay aqtayjuy para kataylhaʼal. 5Lati talhilay ni apalay xtapal taun julchan xajantu yu ataun julchan. Pero alati lapanakni talhilay va aqstanchunin tachun julchan. Qayntamin lapanakni si putamin maqskʼiniy kalakpastaknal tacha lhakapuʼan. 6Qayntaun lapanaki yu pastakʼuy taun julchan, chuncha makay va por toʼoyaputun ni Dios. Vachuʼ yu puchux uy, va chuncha makay para katoʼoyal ni Dios, va xtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios. Vachu yu jantu puchux uy, yucha jantu uy va por toʼoyaputun ni Dios y vachu xtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios por yu uy. 7Siya kijnankʼan jantu matichun xʼaman tiʼukxuntayay, mas va kakʼujtʼi, mas kanitʼi. 8Incha tsukuyau va para ni Jalhachimoʼonu Dios tsukuyau. Vachuʼ tejkan niyau, va para yucha niyau. Mas katsukuu mas kaniu, va si yucha ixnavin juntau. 9Va xlhiyucha ni Cristo nil ex kujchoqol para kaval ixJalhachimoʼonukʼan yu janinin ali yu takujta. 10¿Taʼayucha lapanaki kʼatʼi para kʼamukʼanin laqtaqal milaqaj? ¿Valiʼiycha jantu ox laqtsʼin milaqaj? Tachun maqskʼiniy katayau la ixʼukxpu ni Cristo taʼan kamukʼakanaʼ laqtaqal. 11La ixchivinti Dios najun: Kitʼin ijkujta, najun ni jalhachimoʼonu. Tachun ni lapanakni kintataʼaqtsoqoqtaniyaʼ. Tachun ni lapanakni katanaunaʼ ni kitʼin va Dios kunita. 12Ex chuncha qayntamin lapanakni maqskʼiniy kalhitaulau yu makayau ancha la ixtalakaʼukxpuʼ ni Dios. 13Xlhiyucha jantucha maqskʼiniy kalakiltajiu. Maqskʼiniy kʼalhistʼajkʼantʼik para jantu kʼamakʼatʼik yu jantu ox laqtsʼin milaqajkʼan, yu lay kapumakauntijlal ixlhakapuʼati. 14Kitʼin ox ijkʼatsay ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo najun ni jantu tuʼuchun alin yu jantu lay kʼaʼutʼi. Pero incha matichun pastakʼa ni kaʼalil tuʼuchun yu jantu lay kʼaʼutʼi, ex para yucha jantu ox kaval. 15Incha kʼaʼutʼi tuʼuchun y milaqaj jantu ox lhilay ex ka jantu ox pʼaxkʼay milaqaj. Ni Cristo nil por yucha, ex chuncha jantu maqskʼiniy kʼamaʼatsʼanʼatʼi por yu kʼaʼutʼi. 16Jantu kaxtʼaqtʼik lakatin ni jantu ox kalhichivinkal yu ox makʼayatʼik. 17Taʼan lhachimoʼonun ni Dios, jantu maqskʼiniy tisuncha kʼaʼutʼi u tisuncha kʼaʼoqtʼi. Yu maqskʼiniy va kʼamakʼatʼi yu ox laqtsʼin ni Dios, oxamaktaun katʼiʼukxuntʼay, y kʼalhitsʼukʼu ni achati yu xtaʼa ni Espíritu Santo. 18Yu chuncha tapatsaniy ni Cristo, yucha ni Dios ox laqtsʼin, vachuʼ ox talaqtsʼin ni lapanakni. 19Chavaycha kalakxkajuu tas lay oxamaktamin kalatʼataulau y tas lay kalalapʼasniu la kilhakapuʼatkʼan. 20Jantu kamaʼatsʼanʼatʼi ixlhitapatsa ni Dios por yu uy. Laqsaval, tachun va lajʼoxi para kʼaʼutʼi. Pero jantu kʼaʼutʼi tuʼuchun incha milaqaj kalaqtsʼinan y por yucha kamakauntijlal ixlhakapuʼati. 21Incha milaqaj lhilay jantu ox, ex jantu maqskʼiniy kʼaʼutʼi vakax nisin kaʼoqnu, para jantu kamakaul ixlhakapuʼati. 22Uxintʼi lhakʼapʼupʼin ni lay kʼaʼutʼi. Yucha kaval meʼeman kun Dios. Kalhiʼachantajul ni lapanaki yu jantu xʼaman mukʼanikan ixlaqtaqal tejkan kaʼul tuʼuchun. 23Incha kʼaʼutʼi tuʼuchun yu lhakʼapʼupʼin ni jantu ox kʼaʼutʼi ex taukʼaniyachaʼan milaqtaqal. Incha lhakʼapʼupʼin ni jantu ox kʼamakʼatʼi ex va laqtaqal incha kʼamakʼatʼi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\