ROMANOS 15

1Kijnankʼan yu pʼas lhakapuʼanau maqskʼiniy kalaqʼaqtayjuu yu tatsʼanqaniy tapʼasta la ixlhakapuʼatkʼan. Jantu maqskʼiniy kamakau vamun yu kalhiʼachantajuu kijnankʼan. 2Maqskʼiniy kamakau yu ox, yu kalhiʼachantajul ni kintʼamachaqakʼan para lay kaputalhaval ixlhakapuʼati. 3Mas Cristo jantu va xʼaman kalhiʼachantajukal yu makal. Va paxtoqnil tacha tsʼoqkanta taʼan junkal ni Dios: “Ni lapanakni yu talaktuʼuyan, ixjalaktuʼuntikʼan va kintaukʼanichal ni kitʼin.” 4Yu tsʼoqʼulakal maqancha va para kalaniu kijnan. Ex kun maqantaulati lay kalakataulau y lay kapakxanʼiu yu ox. 5Ni Dios xtaʼa maqantaulati y malakaʼulanan. Va yucha kamakal para taun kaval mijatapastakʼatkʼan tacha lhinajun ni Cristo Jesús. 6Chuncha kaval para chʼantaun kʼaʼuntʼik para chʼantaun ay kʼamakʼatʼik ni Dios ixPay kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 7Chuncha kʼalalaʼaʼitʼik aqstanchunin vachu va tacha ni Cristo kintalaqaʼin para ay kamakakal ni Dios. 8Ni Cristo kintakiʼaqtayjuchin ni kijnan yu israelitas juntau. Va para kataqayntsal ixchivinti ni Dios yu jalakjunil maqancha kijapayan. 9Vachu kilachil para ay katamakal ni Dios yu jantu israelitas kataval por ixjamapayninti. Chuncha tsʼoqkanta, junkan ni Dios: Xlhiyucha ay kakmakayan mas taʼan tavilanal yu jantu israelitas kataval. Vachuʼ kaklhimilpayaʼ mintaqaʼuti. 10Alakataun tsʼoqkanta: Uxiknan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik, kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik chʼantaun kun ixlapanakni Dios. 11Vachuʼ alakataun tsʼoqkanta: Ay kʼamakʼatʼik ni Jalhachimoʼonuʼ mintachunkʼan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik. Kalhimilpʼatʼik, taʼoqxlaqchux lapanakni untʼatʼik. 12Vachu yu Isaías tsʼoqlhi, va naul: Kaʼalinaʼ qayntaun lapanaki yu ixmaqlaqapʼu qayntaun yu junkan Isaí. Kaʼostaulaʼ para kalhachimoʼonul tachun ni lakamunukpaʼ. Va yucha katapakxanʼiyaʼ taʼoqxlaqchux ni lapanakni. 13Ni Dios kintaʼaqtayjuyan kapakxanʼiu yu ox. Chavay kataxtaqniʼojon achati ni uxiknan y oxamaktamin katamakan la milhakapuʼatkʼan. Ex chuncha la ixtapʼasta ni Espíritu Santo va kun achati lay kapʼakxanʼiyapitik yu kaʼalinaʼ. 14Ketʼalaqaunin, ox ijkʼatsay ni ayaj qalʼoxin untʼatʼik, vachu mispʼaʼoyatʼik yu maqskʼiniy, vachu lay laxtʼaqniyatʼik jatapastakʼati. 15Pero chavaycha aniy klatsʼoqnitaucha laqatapʼasta para kapʼastʼakchʼoʼotʼik ni aniy chivinti. Chuncha klatsʼoqnitau va por chuncha kimpaxtoqniy kilhitapatsa yu kixtaqnil Dios la ixjamapayninti. 16Iktapatsaniy ni Jesucristo kun lapanakni yu jantu israelitas kataval. Klaqlaqputeʼeniy yu ox chivinti yu minchal kun Dios. Chuncha para kataval tacha taun jamoqslanti yu ikmaqxtaqniy ni Dios, yu kapaxkalaqaʼil. Va chuncha kataval ixlapanakni Dios por yu makay ni Espíritu Santo. 17Jantu ay ikmakakan por yu ikmakay kitʼin, pero va ay ijkʼatsan por yu makay Jesucristo tejkan iktapatsaniy ni Dios. 18Jantu klhichiviniy ni lhitapatsa yu ikmakay kitʼin. Klhichiviniy vamun lhitapatsa yu makay Cristo la ketsukunti. Talhakapuʼan yu jantu israelitas kataval tejkan taqasmatʼa kinchivinti y talaqtsʼin yu ikmakay. 19Talaqtsʼin yu lajʼay axtoqnuʼ yu ikmakay yu masuy ixtapʼasta ni Espíritu Santo. Chuncha mas va Jerusalén, mas va tus xaʼestado Ilirico, kitʼin klaqputeʼeʼol yu ox chivinti yu lhichiviniy ni Cristo. 20Ayaj klaqputeʼeputun yu ox chivinti taʼan jantukaʼ aqtaun qasmakkan ixtaqaʼuti ni Cristo. Jantu klaqaputapasaputun taʼan tapasatacha aqayntaun. 21Va chuncha kaval tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios taʼan najun: Ni lapanakni yu jantukaʼ jalaqputeʼenikan, yuʼuncha kataqasmatʼaʼ. Yu jantukaʼ taqasmatʼa, yuʼuncha katamalaqasiyaʼ. 22Xlhiyucha jantukaʼ lay klalaqʼanau mas va aqlhuvaj klalaqʼuxanachaʼau. 23Pero chavaycha ikmajkanitacha kilhitapatsa yu aniy laka putaulanaxna y tus maqancha aqlhuu klalaqʼuxanachaʼau. 24Xlhiyucha tejkan kajkʼanaʼ España klalaqtapasaputunau para va aqtauncha kaklalaqtsʼiu, ex chuncha lay kaklhiʼachantajul. Ex astan chuncha lay kilaʼaqtayjuu la kilakatin. 25Pero chavaycha ikteʼen Jerusalén para kaklaqʼaqtayjul ixlapanakni Dios yu ancha tavilanal. 26Yu tavilanal xalakatʼun Macedonia kun Akaya tamaqamal katapusaklhi taun ofrenda para katamalaqachanil ixlapanakni Dios yu kilpatanin yu tavilanal laka Jerusalén. 27Va chuncha ixtamakaputun, va tacha katalhaaninil. Yuʼuncha mas jantu israelitas kataval, yu ixlhakapuʼatkʼan va kun ni israelitas minchal. Chavaycha taʼaqtayjuchoqoy kun yu tamaqskʼiniy ni israelitas. 28Chuncha pʼunaj kaklhaanaʼ laka Jerusalén ixʼofrendajkʼan. Ex tejkan kakmajkaniʼoyacha kaklalaqtapasayau tejkan kajkʼanaʼ España. 29Ox ijkʼatsay ni tejkan kajkʼantachal, kaklhaanaʼ ni ox chivinti yu minachal kun Cristo yu taʼaqtayjuyan la metsukuntikʼan. 30Ketʼalaqaunin, Jesucristo va kiJalhachimoʼonukʼan y ni Espíritu Santo kintaxtaqniyan japaxkanti. Xlhiyucha klatapayniniyau ni tejkan tʼaqxtʼoqyatʼik ni kaskʼintʼik Dios por kitʼin. 31Kaskʼintʼik para jantu tuʼuchun kintamakanil yu jantu taqasmakputun ixchivinti Dios ancha xalakatʼun Judea. Vachu kaskʼintʼik ni ox katalaqaʼil ixlapanakni Dios ancha laka putaulan Jerusalén yu kaklaklhaaniyaʼ. 32Chuncha para lay klalaqchaʼau kun achati incha chuncha najun ni Dios y lay chʼantaun kastaknau. 33Dios yu oxamaktaun jamakanan katatʼataulan mintachunkʼan. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\