ROMANOS 6

1¿Ex tas kanaunaucha? ¿Va kataylhaʼanau maqtaqalhinin para chuncha apalay ox kintamapaynin ni Dios? 2Jantu aqtaun. Tejkan lhakapuʼau va tacha kaniucha y jantucha kintapaxtoqniyan ni talaqalhin. Xlhiyucha jantucha lay taylhaʼanau maqtaqalhinin. 3¿Jantukaʼ kʼatsʼayatʼik incha aqchajʼajuu por lhakapuʼau ni Jesucristo, yucha masuy ni va tacha lhitanuu la ixlhinin ni Jesucristo? 4Ex chuncha tejkan aqchajʼauyau yucha masuy va tacha kaniucha y kamaknukaucha. Ex va tacha takukchoqoo vachu va tacha ni Cristo takukchoqol por ixtapʼasta kimPay Dioskʼan. Chuncha tapasal para kataylhaʼau kun yu sastʼi jatsukunti. 5Incha laqsaval chʼantaun kajuu kun Cristo la ixlhinin ex va tacha kaniucha. Ex vachuʼ chʼantaun kun yucha kalhitsukuyau yu sastʼi jatsukunti vachu va tacha kujchoqol ni yucha. 6Ex chuncha kʼatsayau tejkan xtukmukʼakal laka kurus ni Jesús ancha miʼol yu maqaniyaʼ ketsukuntikʼan para kamiʼol yu xaputsuku talaqalhin. Ex jantucha lay kamakau yu tacha lhinajun yu talaqalhin. 7Chavay yu nitacha kun Cristo va oxamaktaun junita, jantucha mukʼanikan ni talaqalhin. 8Ex chun niucha kun Cristo, xlhiyucha lhakapuʼanau ni vachu katsukuchoqoyau kun yucha. 9Kʼatsayau ni Cristo kujchoqol mas ixnitacha y xlhiyucha jantucha kanichoqoyaʼ. Yu lhinin jantucha kalhitsukul tapʼasta kun yucha. 10Tejkan nil, va aqtauncha nil para jantucha kalhitsukul tapʼasta ni talaqalhin. Chavaycha va kujchoqotacha y yu ixjatsukunti va ixnavincha ni Dios. 11Vachu va chun kakʼatsʼantʼik va tacha kʼanitʼikcha, xlhiyucha jantucha tapaxtoqniyan yu talaqalhin. Chavaycha va tacha kakʼujchʼoʼotʼikcha y metsukuntikʼan va ixnavin Dios yu talaqtsʼinan chʼantaun kun Cristo Jesús. 12Xlhiyucha jantucha kaxtaqnin lakatin ni talaqalhin para kalhitsukul tapʼasta la milakatunajkʼan yu kamiʼoyaʼ. Jantucha kamakʼatʼik laqtaqal yu taskʼiniy milakatunajkʼan. 13Jantucha kʼamakʼaunitʼik milakatunajkʼan para kapuʼalil yu talaqalhin. Kʼamaqxtʼaqnitʼik ni Dios. Mas va tacha kanitʼikcha chavaycha kʼujchʼoʼotʼatʼikcha. Kʼamaqxtʼaqnitʼik milakatunajkʼan para kamakʼatʼik yu ox kalaqtsʼil ni Dios. 14Yu talaqalhin jantucha kalhitsukuyaʼ tapʼasta la metsukuntikʼan. Jantucha tamukʼaniyan laqtaqal ni lhachimoʼon, va tamapayniyan ni Dios. 15¿Exni? Incha laqsaval jantucha kintamukʼaniyan laqtaqal ni lhachimoʼon y kintamapayniyan ni Dios ¿Ex laycha kataylhaʼanau maqtaqalhinin? ¡Jantu tsʼuniy! 16¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni va ixʼoqxtamatin untʼatʼik taun ukxtin para kamakʼanitʼik yu talhijunan? Incha makʼayatʼik yu lhinajun yu talaqalhin ex va ixʼoqxtamatin talaqalhin untʼatʼik. Chuncha lhixajachal lhinin. Incha makʼayatʼik yu lhinajun Dios ex va ixʼoqxtamatin Dios untʼatʼik. Va lhixajachal ni ox untʼatʼik la metsukuntikʼan. 17Kaxtaqniu lhimalaqpuchuncha ni Dios. Mas uxiknankʼan ixʼoqxtamatin talaqalhin ixʼuntʼatʼik pero laʼaʼitʼik kun tachun melhanutkʼan ni chivinti yu malanikʼantʼik. 18Laqtʼaxtʼutʼatʼikcha la mintalaqalhinkʼan ex untʼatʼikcha oqxtamatin yu ox tʼiʼukxuntʼayatʼik. 19Chuncha klaxaqalayau para ox kamalaʼasitʼik. Maqancha maqxtʼaqkʼantʼik la ixtapʼasta yu talaqalhin para kʼamakʼatʼikcha yu jantu ox. Chuncha akchʼintʼamatʼik yu lhinajun Dios. Chavaycha kʼamaqxtʼaqnitʼik milakatunajkʼan para ixʼoqxtamatin Dios kʼaʼuntʼik y ox katʼiʼukxuntʼayatʼik. 20Tejkan ixʼoqxtamatin talaqalhin ixʼuntʼatʼik ex jantu kamakʼatʼik yu lhinaunkan para ox katalaqtsʼin ni Dios. 21Pero ¿tisuncha ixlaʼaʼiyatʼik? Yu milhilhajatkʼan ixjunita va yu chavaycha lhimaxananatʼik, va yu lhixajachal yu lhinin. 22Pero chavaycha laqtʼaxtʼutʼatʼikcha ni talaqalhin, ixʼoqxtamatincha ni Dios untʼatʼik. Va kun yucha lhitʼaunatʼik milhilhajatkʼan yu lhixajachal ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 23Yu lhilhajati yu jalhimapalnan ni talaqalhin va lhinin. Pero yu xtaʼa ni Dios yucha va jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ incha chʼantaun juntau kun Cristo Jesús kiJalhachimoʼonukʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\