ROMANOS 7

1Ketʼalaqaunin, uxiknan yu mispʼayatʼik ni lhachimoʼon, kʼatsʼayatʼik ni lhachimoʼon lhitʼajun tapʼasta kun qayntaun lapanaki vamun tejkan vananaj kujta. 2Incha kanil ex jantucha paxtoqniy. Tejkan qayntaun xanati vananaj tʼajun ixapay ex vanaj yucha ixnavin, va chuncha najun ni lhachimoʼon. Pero incha kanil ni xapay ex ni anchanu lhachimoʼon jantucha paxtoqniy ni xanati. 3Chuncha tejkan vananaj tʼajun ixapay incha katʼatsukuchoqol aqayntaun joʼati ex maqtaqalhinin. Pero incha kanil yu ixapay ex jantucha paxtoqniy ni anchanu lhachimoʼon. Lay katʼatsukuchoqol aqayntaun, ex jantucha talaqalhin kaval. 4Ex chuncha, ketʼalaqaunin, ni lhachimoʼon paxtoqniy qayntaun lapanaki vamun tejkan vananaj kujta. Uxiknan va tacha kʼanitʼikcha tejkan nil ni Cristo. Chuncha ni lhachimoʼon jantucha tamukʼaniyan laqtaqal. Ex chuncha katʼatsʼukʼutʼik kun yucha yu ixnitacha pero kujchoqotacha. Chuncha kaval para kaʼalil la ketsukuntikʼan yu kalhipaʼinil ni Dios. 5Tejkan valiʼiy lapanakni ixjuntau, ni lhachimoʼon ixkintapaxtoqniyan. Pero jantu ixmakaputunau yu lhinajun, va ixmaqtaqalhinanau. Chuncha lhixajchal lhinin. 6Pero chavaycha jantucha kintamukʼaniyan laqtaqal ni lhachimoʼon. Yucha va tacha tachʼinin ixkintalhitʼaunan, pero chavaycha va tacha kaniucha y jantucha kintapaxtoqniyan. Ni Espíritu Santo kintaxtaqnitan yu sastʼi jatsukunti para katapatsaniu ni Dios. Jantucha kintapastakʼuyan yu maqancha jatsʼoqkal laka lhachimoʼon. 7¿Ex chuncha tas kanaunaucha? ¿Va ixlaqtaqal ni lhachimoʼon ni alin kintalaqalhinkʼan? Jantu tsʼuniy. Incha jantu kaʼalil ni lhachimoʼon ex jantu lay ox kakmispal yu talaqalhin. Incha jantu katsʼoqkal ni jantu kaʼakchʼipʼi ex jantu ox kajkʼatsal ni va talaqalhin tejkan kʼakchaʼan. 8Pero tejkan lhinaunkal tuʼuchun, ex tanul yu talaqalhin y apalay kimakal para kakmaqtaqalhinil. Incha jantu kaʼalil ni lhachimoʼon ex jantu la pʼas kaval yu talaqalhin, va tacha kanilcha. 9Taun julchan tejkan jantukaʼ xakmispay ixlhachimoʼon Dios va oxamaktaun xaktijuyal. Pero tejkan kmispal yu lhinaunkan ex yu talaqalhin tapʼasnichoqol tus va tacha kaknil. 10Ex chuncha yu lhachimoʼon va tsʼoqkanta para kaʼalil yu ox jatsukunti. Pero kitʼin kilhixajniyachal yu lhinin. 11Tejkan lhinaunkal tuʼuchun, ex ni talaqalhin va kimakanul. Jantu kakmakal yu lhinaunkan, ex chuncha va tacha kimaqnil. 12Ex chuncha laqsaval ni lhachimoʼon la ox junita y tachun yu lhinaunkan va minchal kun Dios, laqsaval junita y ox. 13Ex chuncha yu lhachimoʼon, mas ox junita, ¿va kixajnichal para kaknil? Jantu tsʼuniy. Va alil para ox katasul tacha junita yu talaqalhin. Yu talaqalhin putapatsay yu ox lhachimoʼon para kixajnichal lhinin. Ex chuncha yu talaqalhin va lhuu talaqalhin xajachal. 14Ox kʼatsayau ni lhachimoʼon minchal kun ni Espíritu Santo pero kitʼin va klapanaki kunita. Va tacha kakstʼanikal yu talaqalhin para kakmakal yu lhinajun. 15Jantu ikmalaqasiy yu ikmakay. Jantu ikmakay tacha yu ikmakaputun y yu jantu ikmakaputun va yucha ikmakay. 16Klhakapuʼan ni va ox ni lhachimoʼon. Xlhiyucha va jantu ikmakaputun ni talaqalhin yu ikmakay. 17Ex chuncha va tacha jantu kitʼin ikmakay ni laqtaqal. Yu makay va yu talaqalhin yu alin la ketsukunti. 18Ijkʼatsay ni jantu tuʼuchun ox lay ikmakay la ketsukunti. Mas ayaj ikmakaputun yu ox jantu kaklhitsukul tapʼasta para kakmakal. 19Jantu ikmakay yu la ox yu ikmakaputun. Yu ikmakay va yu jantu ox yu jantu ikmakaputun. 20Ex chuncha incha ikmakay yu jantu ikmakaputun ex jantu va yu kitʼin ikmakay, yu makay va yu talaqalhin yu alin la ketsukunti. 21Chuncha ikmakay kuenta ni mas ikmakaputun yu ox pero jantu lay por yu talaqalhin yu alin la ketsukunti. 22La kilhitsukunuʼ ayaj klhiʼachantajuy ixlhachimoʼon ni Dios 23pero la kilakatunaj iktemay aputaun lhachimoʼon. Yucha talachʼapay kun ixlhachimoʼon ni Dios yu tanun la kijatapastakʼati. Chuncha kinchʼilhaʼan yu xalhachimoʼon talaqalhin yu alin la kilakatunaj. 24¡Payniycha ni kitʼin! ¿Tasʼayucha kimalaqtaxtuniyaʼ ni aniy lakatunaj yu kilhaʼan laka lhinin? 25¡Ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios yu kimalaqtaxtuyaʼ por kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo! Ex chuncha la kijatapastakʼati iktapatsaniputun ixlhachimoʼon ni Dios. Pero tacha valiʼiy lapanaki, iktapatsaniy yu xalhachimoʼon talaqalhin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\