ROMANOS 9

1Kitʼin va ixlapanaki Cristo, vachu ni Espíritu Santo kʼatsay yu alin la kijatapastakʼati. Xlhiyucha klajunau yu laqsaval, jantu klaklkanan. 2Ayaj ikmaqaninin y taylhaʼan ixkanti kelhanuti. 3Va kakxtaqkal mas kakmukʼanikal maqanlqajnati y mas jantucha ixnavin Cristo kakval, incha chuncha lay katalaqtaxtul yu ketʼalaqaunin, 4yu sasʼatʼan Israel. Yuʼuncha ni Dios jalaqaʼita tacha sasʼatʼan, va yuʼuncha laqxtaqnikan ixʼoxixtu Dios, va yuʼuncha ni Dios jatʼatamakaul taun jatapastakʼati, va yuʼuncha laqxtaqnikal yu lhachimoʼon, va yuʼuncha lakjunkal tacha maqskʼiniy katatoʼoyal ni Dios, va yuʼuncha ni Dios lakjunil tacha kalaqpuʼaqtayjul. 5Ixjapayankʼan ox ixtatiʼukxuyanal kun Dios la maqancha. Va kun yuʼuncha minchal ni Cristo tejkan val lapanaki, yucha ni Dios yu xoqta lhichimoʼoy. Va yucha katoʼoyakal mas va tavanancha, va chuncha kavalcha. 6Jantu tachun talhakapuʼan, pero jantu kaʼoqspalal ixchivinti Dios. Yu taminchal kun Israel, vamun yu talhakapuʼan va laqsaval sasʼatʼan tajunita. 7Yu maqancha taminchal kun Abraham, jantu tachun jalakmispakan tacha sasʼatʼan. Ni Dios va junil Abraham: “Vamun por yu Isaac kaʼalinaʼ yu sasʼatʼan yu minavin.” 8Jantu tachun yu sasʼatʼan yu taminchal la ixlakatunaj Abraham va sasʼatʼan ni Dios. Vamun yu talaqaʼil ixchivinti Dios yu junil Abraham tejkan naul kamakaniyaʼ yu lajʼoxi. Va yuʼuncha jalaqtsʼinkan tacha ixmaqlaqapʼu. 9Tejkan Dios junil ni Abraham ni kamakaniyaʼ yu lajʼoxi, va naul: “Exnicha kakminchoqoyaʼ y kalhitsukuyaʼ sasʼatʼa ni Sara.” 10Jantu vamun yuʼ. Vachuʼ chuncha tapasal kun yu ixjunkan Rebeca. Va lhitsukul chiyan por yu Isaac yu maqancha kimpaykʼan. 11Tejkan jantukaʼ ixtatsukuy y jantukaʼ ixtamakay yu ox u yu jantu ox, ni Dios laksaklhi qayntaun. Chuncha val porke Dios laksakʼa yu laksakputun, jantu por yu tamakay lapanakni, va por yu najun Dios. 12Chuncha junkal ni Rebeca: “Yu xajayaʼ katapatsayaʼ, katapatsanikanaʼ yu xapʼisaqa.” 13Va chuncha tsʼoqkanta, va naul Dios: “Va kʼachanil ni Jacob pero va ikxkayl yu Esaú.” 14¿Ex tas kanaunaucha? ¿Lhilayatʼik ni jantu ox makay ni Dios? Jantu laqsaval kaval. 15Dios junil ni Moisés: “Kitʼin kakpaxkayaʼ yu ikpaxkaputun, kakmapayniyaʼ yu ikmapayniputun.” 16Ex chuncha jantu va por yu makay lapanaki, vachu jantu por ixtapʼasta lapanaki, va por ixjamapayninti ni Dios. 17La ixchivinti Dios va junkal ni faraón, yu ixlhichimoʼoy Egipto: “Kitʼin klhilakʼulan para katasul kintapʼasta por yu tapasay kun uxintʼi. Ex lay kintamispal ni lapanakni mas va toʼoxtaycha lakamunukpaʼ.” 18Ex chuncha yu Dios mapayniy yu mapayniputun. Incha makaniputun pʼas ixjatapastakʼati aqayntaun para jantu kalaqaʼil, vachu lay makay. 19Ex ka va kilajunau: “¿Valiʼiycha mukʼay laqtaqal ni Dios? Jantu matichun lay laktanchay yu Dios najun.” 20Uxintʼi valiʼiy lapanaki kʼatʼi. ¿Valiʼiycha xaʼalaycha ni Dios? ¿Yu aqchoq lay xaqalay yu makal? Jantu, vachu jantu lay kajunil: “¿Valiʼiycha chuncha kʼimakʼatʼicha?” 21Yu xamakanaʼ aqchoq, yucha lay makay tacha yu makaputun, lati aqchoqon yu lajkʼus, lati yu valiʼiy aqchoqon. 22¿Ex tas kaval incha Dios va masuputun tacha junita ixlhilukuj kun ixtapʼasta? Pero va maqantaulniʼojota mas va yu tapaxtoqniycha ni lhinin. 23Chuncha makal para kamispakal ni ayaj ay ixʼoxixtu yu kintaxtaqniyan ni kijnankʼan yu kintamapayniyan. Kintalhilkanitan ixʼoxixtu yu kintaxtaqniyan. 24Va kintajuntaʼitan ni kijnankʼan mas lati israelitas juntau y lati yu jantu israelitas kataval. 25Vachu va chuncha najun la ixchivinti Dios yu tsʼoqlhi Hoseas, najun ni Dios: Kaklakjunaʼ va kilapanakni mas jantu kilapanakni ixtajunita. Ni lapanakni yu jantu xaklakʼachaniy, yuʼuncha klakʼachaniyaʼ. 26Vachu ni lapanakni yu ixlakjunkan, tejkan naul ni Dios: “Jantu kilapanakni kʼaʼuntʼik”, va yuʼuncha kalakjunaʼ sasʼatʼan ni Dios yu kujta. 27Ni Isaías lhilaqputeʼel ni Israel, va naul: “Ni sasʼatʼan Israel mas va qaynlhuu tacha xakukuj lakamar tajunita, pero katalaqtaxtuyaʼ vamun yu kaxajtachal tacha laqsaval sasʼatʼan Israel. 28Yu Dios va niman laqsaval kalaqlaʼoxiyaʼ ni lakamunukpaʼ tacha naul.” 29Vachu maqancha naul ni Isaías: Ni Dios yucha pʼas tacha xalhachimoʼonuʼ tropas. Incha yucha jantu ixmakaul lati kilapanaknikʼan yu sasʼatʼan Israel, ex ixlhixajchaʼau va tacha yu tapasal xalapanakni Sodoma ali Gomorra, vachu va chun ixtapasau tus ixmiʼojoo. 30¿Ex tas kanajuucha? Ni lapanakni yu jantu sasʼatʼan Israel kataval mas jantu ixtalakxkajuy yu ox putsuku pero chavay Dios ox jalaqtsʼin por ixlhakapuʼatkʼan. 31Yu israelitas ixtanajun ni Dios ox kalaqlaqtsʼil por katamakal yu lhinaunkan laka lhachimoʼon. Pero jantu lajʼoxin kataval kun Dios. 32¿Valiʼiycha? Jantu ixtanajun ni Dios ox kalaqlaqtsʼil por katalhakapuʼal. Vamun ixtalhiʼajin yu ixtamakay para lajʼoxin kataval kun Dios. Ex chuncha ixjatapastakʼatkʼan va tacha taun chiyux yu kataʼaystuklhi taʼan tatiʼukxuntayay. 33Va chuncha tsʼoqkanta, ni Dios najun: Aniy Sión yu laka putaulan Jerusalén kajkʼulayaʼ qayntaun lapanaki tacha taun chiyux yu katapuʼaystukʼaʼ lapanakni, ancha katataqtayaʼ. Pero yu talhakapuʼaniy ixchivinti, yuʼuncha jantu tuʼuchun katalhimaxananaʼ la ixjatsukuntikʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\