TITO 3

1Kʼalakmapʼastʼaknitʼi ni lapanakni ni maqskʼiniy katatoʼoyal ni jalhachimoʼonun ali yu talhitʼajun palhachimoʼon. Va katamakal yu lhinaunkan, va katapastakʼalhil tacha lay katamakal yu la ox. 2Va jantu katalhimanul jalaklkanti matichun. Va laqalajʼox katatʼatiʼukxuntayal yu alati. Ayaj katatoʼoyanal y lakstʼuniy katakʼatsal kun yu alati lapanakni. 3Kijnankʼan vachu tontos ixjuntau, jantu ixtoʼoyayau, vamun ixmakayau yu ixmakaputunau ali yu ixkintalhipaʼinin. Ixpuʼukxuyanau lhilukuj kun akchaʼati. Jantu ox ixkintalaqtsʼinan y ixlaxkayyau. 4Ex kintamasunin ixjamapayninti kun ixjapaxkanti ni Dios kiJamalaqtaxtunukʼan. 5Yucha kintamalaqtaxtun por ixjamapayninti, jantu va por yu ox yu ixmakayau. Kintapumalaqtaxtun tejkan kintachaʼanin kijatsukuntikʼan. Chuncha tsukuchoqoo kun sastʼi jatsukunti y kintamapaxan ni Espíritu Santo. 6Ni Dios kintaxtaqniʼojon ni Espíritu Santo por yu makal ni Jesucristo kiJamalaqtaxtunukʼan. 7Ex chuncha ox kintalaqtsʼinan por ixjamapayninti para kalaqaʼiu ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Va yucha pakxanʼiyau. 8Yucha va laqsaval chivinti yu lay lhakapuʼankan. Ni yucha laqatapʼasta kʼalhichʼivin. Ex chuncha yu talhakapuʼan Dios va katapastakʼaʼ tacha lay katapuʼukxuntayal makanan yu lajʼoxi. Ni anchanu chivinti va la ox y lay laqʼaqtayjuy tachun ni lapanakni. 9Jantu kʼatʼanutʼi lakchivinti yu jantu aqtayjuy, vachu jantu kʼatʼanutʼi yu lhichiviniy yu tatapasal ixpayankʼan la maqancha. Vachuʼ jantu kʼatʼanutʼi lakchivinti tejkan alin tʼuy jatapastakʼati y talukujlata por yu najun ixlhachimoʼon Moisés. Ni anchanu lakchivinti jantu tuʼuchun aqtayjuy va jantu maqskʼiniy. 10Incha kaʼalil qayntaun yu jalakltʼilhiy ni lapanakni para tʼuy jatapastakʼati kaval ex kaxaʼalatʼi. Incha aaqtauncha makachoqoy ex kaxaʼalachʼoʼo. Ex incha chuncha taylhaʼan jantucha kalaʼaʼitʼi. 11Va chuncha kʼapʼukʼatsʼayeʼe ni jantu ox kaval ni anchanu lapanaki, va maqtaqalhiniʼ. Va xʼaman mukʼanikan ixlaqtaqal. 12Kakmalaqachaniyan Artemas o Tíkiko. Tejkan ancha kachaʼanaʼ, kamakʼatʼi laqatapʼasta para kilaqtʼatʼi laka putaulan Nikópolis. Va ikpastaktacha ni ancha kaktapasayaʼ laka lhikʼasnin. 13La ox kʼalaqʼaqtʼayʼutʼi ni Zenas yu abogado ali ni Apolos la ixlakatinkʼan, kʼalaqxtʼaqniyeʼe tachun yu tamaqskʼiniy. 14Kilapanaknikʼan maqskʼiniy katalanil tacha lay katapuʼukxuntayal makanan yu lajʼoxi para lay kalaqʼaqtayjul ni lapanakni kun yu tamaqskʼiniy. Ex chuncha kataxqananaʼ yu lajʼox la ixjatsukuntikʼan. 15Tachun yu kintatʼaʼalinta tamastakʼayan. Kʼalakmastʼakʼatʼi yu kintaʼachaniyan yu chʼantaun kilhakapuʼatkʼan. Ni Dios katamapaynin mintachunkʼan. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\