MATEUS 1

1A'ti pũrĩ Jesucristo ñecʉ̃sʉmʉa wãme me'rã ojanʉ'cãno'o. Jesucristo Õ'acʉ̃ macʉ̃ masʉ̃ bajua'cʉ Abrahã judío masʉ̃ nimʉ'tã'cʉ pãrãmi nituriagʉ nicʉ niwĩ. Tojo nicã dʉporocjʉ̃pʉ judío masã wiogʉ Davi pãrãmi nituriagʉ nicʉ niwĩ. 2Abrahã Isaa pacʉ nicʉ niwĩ. Isaa quẽ'rã Jacob pacʉ nicʉ niwĩ. Jacob Judá, tojo nicã cʉ̃ ma'misʉmʉa, cʉ̃ acabijirã pacʉ nicʉ niwĩ. 3Judá Fares, Zara sʉ'rʉa'cãrã pacʉ nicʉ niwĩ. Na paco Tamar wãmetico niwõ. Fares Esrom pacʉ nicʉ niwĩ. Esrom Aram pacʉ nicʉ niwĩ. 4Aram Aminadab pacʉ nicʉ niwĩ. Aminadab Naasón pacʉ nicʉ niwĩ. Naasón Salmón pacʉ nicʉ niwĩ. 5Salmón Booz pacʉ nicʉ niwĩ. Booz paco Rahab wãmetico niwõ. Booz Obed pacʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ paco Rut wãmetico niwõ. Obed Isaí pacʉ nicʉ niwĩ. 6Isaí judío masã wiogʉ Davi pacʉ nicʉ niwĩ. Davi Urías nʉmo ní'co me'rã Salomórẽ põ'rãticʉ niwĩ. 7Salomó Roboam pacʉ nicʉ niwĩ. Roboam Abías pacʉ nicʉ niwĩ. Abías Asa pacʉ nicʉ niwĩ. 8Asa Josafat pacʉ nicʉ niwĩ. Josafat Joram pacʉ nicʉ niwĩ. Joram Uzías pacʉ nicʉ niwĩ. 9Uzías Jotam pacʉ nicʉ niwĩ. Jotam Acaz pacʉ nicʉ niwĩ. Acaz Ezequías pacʉ nicʉ niwĩ. 10Ezequías Manasés pacʉ nicʉ niwĩ. Manasés Amón pacʉ nicʉ niwĩ. Amón Josías pacʉ nicʉ niwĩ. 11Josías Jeconías, tojo nicã cʉ̃ acabijirã pacʉ nicʉ niwĩ. Titapʉre Babilonia wãmetiri di'tacjãrã Israe curuacjãrãrẽ ñe'e, na ya di'ta Babiloniapʉ miamʉjãcãrã niwã. 12Tojo wa'áca be'ro ãpẽrã bajuacãrã niwã. Jeconías Salatiel pacʉ nicʉ niwĩ. Salatiel Zorobabel pacʉ nicʉ niwĩ. 13Zorobabel Abiud pacʉ nicʉ niwĩ. Abiud Eliaquim pacʉ nicʉ niwĩ. Eliaquim Azor pacʉ nicʉ niwĩ. 14Azor Sadoc pacʉ nicʉ niwĩ. Sadoc Aquim pacʉ nicʉ niwĩ. Aquim Eliud pacʉ nicʉ niwĩ. 15Eliud Eleazar pacʉ nicʉ niwĩ. Eleazar Matán pacʉ nicʉ niwĩ. Matán Jacob pacʉ nicʉ niwĩ. 16Jacob José pacʉ nicʉ niwĩ. José María marãpʉ nicʉ niwĩ. Co Jesú masãrẽ yʉ'rʉoacjʉ Cristo na nigʉ̃́ paco nico niwõ. 17Tojo weero Abrahã me'rã dʉ'pocã́ti, tée Davi wiogʉ nirĩ curapʉ catorce turiricjãrã wa'acãrã niwã. Be'ro Davi me'rã ticʉseta tja nicaro niwʉ̃. Israe curuacjãrãrẽ Babilonia di'tapʉ na miacateropʉ nitʉocaro niwʉ̃. Be'ro Israe curuacjãrãrẽ Babiloniapʉ miáca be'rore tja ticʉseta nicaro niwʉ̃. Tée Cristo cʉ̃ bajuari curapʉ nitʉocaro niwʉ̃. 18Jesucristo bajua'que a'tiro wa'acaro niwʉ̃. María cʉ̃ paco José me'rã omocã dʉ'tegotigo weeco niwõ. Na ni'cãrõ me'rã nise dʉporo co nijĩpaco nitojaco niwõ. Espíritu Santu cʉ̃ tutuaro me'rã core tojo wa'acã weecʉ niwĩ. 19José co marãpʉ niacjʉ añurõ ẽjõpeori masʉ̃ nicʉ niwĩ. Co nijĩpaco nisere masĩmigʉ̃, core ma'i cõ'asĩ'rĩtigʉ, “Wiorãpʉre weresãwe'e”, nicʉ niwĩ. A'tiro pe'e wãcũcʉ niwĩ. “Ya'yioropʉ core du'ugʉti”, nicʉ nimiwĩ. 20Cʉ̃ tojo wãcũrĩ cura cʉ̃rẽ quẽ'erõpʉ ni'cʉ̃ Õ'acʉ̃rẽ wereco'tegʉ ʉ'mʉsecjʉ̃ a'tiro nicʉ niwĩ: —José, Davi pãrãmi nituriagʉ, Maríare ña'arõ wãcũticã'ña. Espíritu Santu cʉ̃ tutuaro me'rã co upʉpʉ sãjãnʉ'cã, core nijĩpaco wa'acã weecʉ niwĩ. Tojo weegʉ bopoyaro marĩrõ core mʉ'ʉ nʉmotiya. 21Co wĩ'magʉ̃rẽ wʉagosamo. Cʉ̃, cʉ̃ yarã masãrẽ na ña'arõ wee'quere yʉ'rʉoacjʉ nigʉ̃sami. Tojo weegʉ Jesú wãmeyeya, ni werecʉ niwĩ Õ'acʉ̃rẽ wereco'tegʉ. Jesú nírõ, “Masãrẽ yʉ'rʉogʉ” nisĩ'rĩrõ wee'e. 22Todʉporopʉ cʉ̃ ye queti weremʉ'tãrĩ masʉ̃ me'rã Õ'acʉ̃ cʉ̃ ucũ'quere queoro wa'adutigʉ tojo weecʉ niwĩ. 23A'tiro ni ojaduticʉ niwĩ: Ni'cõ numio ʉmʉ me'rã nitimigõ, nijĩpaco ni, be'ro põ'rãtigosamo. Cʉ̃ Emanuel wãmetigʉsami, ni ojano'caro niwʉ̃. Emanuel “Õ'acʉ̃ marĩ me'rã nimi”, nisĩ'rĩrõ weecaro niwʉ̃. 24Be'ro José wã'cãgʉ̃, Õ'acʉ̃rẽ wereco'tegʉ duti'quere weecʉ niwĩ. Maríare cʉ̃ ya wi'ipʉ nʉmotigʉti nígʉ̃ miacʉ niwĩ. 25Tojo weemigʉ̃, co macʉ̃ wʉati dʉporo co me'rã niticʉ niwĩ. Co macʉ̃ bajuáca be'ro cʉ̃rẽ Jesú wãmeyecʉ niwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\