1KORINTUS 16

1Besak ia la'eneu doik fo emi nau tulu-falin neu tolano-tolanook fo namahehelek esa. Au oke, fo ela emi taon nandaa no natutu'duk fo au fen neu hataholi kamahehelek manai Galatia la. 2Nai fai makasososa ka tunga-tunga fai mamaso na soona, ela leo bee na emi basa-basa mala esa-esak pe'da fe'e doik nandaa no ndia hahapu na. Pe'da doik sila la leona losa au mai, fo ela nai lelek ndia ta paluu emi makabubua doik seluk so'on. 3Mahani te metema au losa soona, neukose au adenu hataholi fo emi hele ma kala. Au fes susula la'o enok, fo ela lini doik sila leo Yerusalem leu. 4Ma metema meten malole ba'eneu au soaneu au u boe soona, au la'ok sama-sama os. 5Neukose au donge-dama emi, nai lelek au tuli tunga Makedonia, nana au tutu'u basan, au sanga singa tunga naa. 6Bole da'di, neukose au leo dodoo faa o emi, fafa'kama nai fai delapena nitabunan ia dale na. Basa ndia soona, emi hapu tulu-fali au, fo au akandoo leo mamana fe'ek u. 7Au ta nau donge-dama emi, singa ka'da leondiak mesa kana fa. Metema Lamatua ka po'i soona, au hii leo o emi dodoo ana faa. 8Besak ia, neukose au leo nai ia fo nai kota Efesu sa, losa fai Pentakosta. 9Hapu fai loak ba'u ka nai ndia, soaneu au tao tatao-nono'i masosoa-ndandaa kala, leomae hataholi ba'u ta nau sipok fa boe. 10Metema Timotius ne'i soona, sipo kana no malole, fo ela ana leo no emi no namahokok, nana hataholi ndia sama leo au, fo naue-nale'di soaneu Lamatua ka boe. 11Boso nalosak hapu nggelok lakaloloe-lakadadae kana. Tulu-falin, fo ela ana la'ok nakandoo leleo-lala'on fo ana fali ma'in leo au mai no so'dak, nana au ahanin ana mai no tolanoo fe'e kala. 12La'eneu ita tolanoon Apolos soona, au adenun la'i de'ubee so, fo ela no tolanoo fe'e nala le'i donge-dama emi. Tehu name'da nana beita namahele ndia muse ne'i besak ia fa. Tehu mahani te metema ana hapu loak soona, tao leo beeo neukose ne'i. 13Ela leo bee na manea matalolole ma matea-mahele nai emi maso'da ma dalek, da'dileo hataholi kamahehelek. Da'di palani ma balakaik, ma da'di mabe'i-balakaik. 14Basa hata fo emi tao-no'i nana, tao-no'in no susue-lalaik. 15Tao lo beeo, emi malelak Stefanus ma uma isi nala. Hataholi sila la nde da'di hataholi kamahehelek makasososak nai Akhaya. Hataholi sila la no dale katematuak, laue-lale'di hehelik soaneu lalalau-laoono Manetualain hataholi kamahehele nala. 16Au oke te'e-te'e, fo ela emi tunga hataholi leo sila kala hehela-nonolen, boema hataholi fe'ek fo, laue-lale'di leu esa de malalau-maoono moos. 17Au amahoko Stefanus, Fortunatus, ma Akhaikus mamai nala. Ala nggati emi nai lelek emi ta makabubua mo au fa. 18Ala tao la au dale nga namahoko, sama leo ala tao lamahoko emi dale ma. Hataholi leo sila kala muse so'ulai kasa. 19Hataholi kamahehelek manai Asia la, landuku-lalosak sila nate'a na neu emi. Akwila ma Priskila boema hataholi kamahehelek fo lakabubua nai duas uma na boeo, ala haitua fe emi nate'ak boe. 20Basa hataholi kamahehehelek manai ia la, landuku-lalosak sila nate'a na neu emi. Matete'aok no susue-lalaik da'dileo tolanoo kamahehelek esa. 21Au akadaik seluk nate'ak nai ia, fo au sulak aong nae: Nate'ak neme au, Paulus. 22Hataholi fo ana ta sue-lai Lamatua ka, neme na fo nanasoo-supak! Maranata! ami Lamatua ma mai leona. 23Ela leo bee na Lamatuak Yesus ba'e-pala emi. 24Au susue-lalaing no emi basa-basam fo manda'di esa mo Kristus Yesu sa. Ha'da-holomata neme ami, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\