1 TESALONIKA 3

1Mate'e na, ami ta maka tatakak ma ami dale ma so'on. Hu ndia de, ami dodoo mae, malole lenak ami leo mesa ma meme Atena. 2Ma ami madenu ita tolanon Timotius ne'i. Timotius ia, Manetualain malalau-maoonon esa, fo nalalau-naoono sama-sama no ami, soaneu ami tui-benga Hala Malole la'eneu Kristus. Ami madenu Timotius ne'i fo natetea-nahehele emi, fo ela emi boetai mamahele seluk neu Kristus. 3No enok ndia, ta hapu hataholi esa boen neme emi mai a, nakadedeak hu ka nde ita doidoson ia la. Emi bubuluk, doidosok sila la, nanalekek nai Manetualain dale tutu'u na dalek, soaneu ita. 4Nai lelek fo ami bei mo emi a, nakahuluk, ami mafa'da basa emi mae, neukose ita doidoso. Dede'ak ndia, memak tete'e ka ana da'di, de emi nde bubulu kana. 5Hu ndia de tolano-tolanoo ngala lemin, au adenu Timotius ne'i nana, au ahiik anseli bubuluk emi namahehelem neu Kristu sa, losa bee so. Au bibii ka'da, nitu a ana hapu enok, soaneu ana dudungu-papau nala emi, fo ami sosota-mamangum, manda'di tak. 6Besak ia Timotius fali ma'in so de, nafa'da basa ami hala namahokok la'eneu, tao leo beek de emi mamahele Kristus, ma emi masue-malai ao. Nafa'da ami nae, emi mafandele ami tataas esa. Ma emi mahiik matongo mo ami, sama leo ami boeo, mahiik matongo moo emi. 7Hu ndia, tolano-tolanoo ngala lemin! Nai basa ami toto'a-tataam ma ami doidoso ma dalek, ami hapu namahokok neme halak la'eneu emi a. Emi namahehelem neu Kristu sa, ana tao namatutua ami dale ma, 8nalosa besak ia, ami mame'da, te'e-te'e ami maso'da, sa'di emi matea-mahele makandoo, ma da'di esa mo Lamatua ka. 9Ami moke makasi ba'u ka nanseli neu Manetualain, neu basa namahokok fo ami mame'dan, hu ka nde emi. 10Lele'do le'odaen, ami hule-haladoi neu Manetualain no dale katema tuak, fo ela ami hapu matongo matam mo emi, fo ami tao matetu hata fo emi paluu ka, soaneu emi mamahele neu Kristus tunga matetu na. 11Ela leo bee na, ita Aman Manetualain, ma ita Lamatuan Yesus, soi enok fe ami, fo ela ami hapu matongo mo emi! 12Ela leo beena Lamatua ka, tao na emi, boetai masue-malai ao, ma boetai sue-lai basa hataholi lala'ena, nalosa emi susue-lalaim ndia boetai tama nakandoo, sama leo ami susue-lalaim neu emi a. 13No enok ndia, neukose Lamatua ka natetea-nahehele emi dale ma, fo emi da'di malalaok, ma emi ta masala-masingo nai ita Aman Manetualain matan, nai lelek fo ita Lamatuan Yesus, Ana mai no basa hata fo ana da'di Ndia nuu nala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\