LAMATUA KA HATAHOLI 20

1Nai Efesus nee nee-lino lino boema, Paulus nalo nakabubua basa hataholi salani kala, de natetea-nahehele dale nala. Basa boema nate'as, de neu leo Makedonia neu. 2Neu donge-dama nggolo-nggolok manai Makedonia la, de ana fes nanoli-nafa'da ba'u neu hataholi kamahehelek neu Yesus manai naa la, fo latea-lahele dale nala. Basa boema, neu leo Yunani neu. 3Ana leo neme naa bulak telu dale na. Boema nai lelek ana bei nahehele aon fo ana sanga sa'e ofak leo Siria neu, boema ana hapu halak lae, hataholi Yahudi la lalahalak sanga taolisan. Hu ndia de, ana ho'i nakeketuk fo ana fali tunga Makedonia. 4Sopater, fo Pirus neme Berea ana na sama-sama non; leondiak boe Aristarkhus ma Sekundus fo hataholi Tesalonika, ma Gayus fo hataholi Derbe. Boema Timotius ma hataholi dua leme propensi Asia mai, fo nde Tikhikus ma Trofimus. 5Ala losa lakahuluk leme ami mai, de lahani ami neme Troas. 6Basa Feta Fai Malole Loti Ta Pake Lalu Tei ka boema, ami sa'e ofak de ami la'oela Filipi. Basa faik lima boema, ami makabubua seluk mos neme Troas. Ami leo mamasok esa neme naa. 7Mamaso na fai makasososa na le'odae boema, ami makabubua de ami mi'a-minu sama-sama nono'ka bai tolanoo ka. Le'odaen ndia, Paulus kokolak no hataholi sila la, nana balahaa te ana sanga la'o ndia so. Fatila'da so, te Paulus bei kokolak nakandoo. 8Ami makabubua nai kama manai ta'dak lai na, de ala de'de banuk makadotok nai ndia. 9Ndia te, touanak esa na'de Eutikhus, nangatuuk nai jendela lain. Hu ka nde Paulus ta hahae kokola ka fa, de touanak ndia mata na ndua ka, de ana sungu neme jendela lain, boema ana tu'da neme ta'da katelu a leo dae neu. Boema leu de ala ko'olan te maten so. 10Tehu Paulus kona leo dae neu de ana dala na touanak ndia boema nae, "Boso bii te bei maso'dak!" 11Basa boema Paulus kae falik leo lain neu, boema ana baba'e fes loti de la'a sama-sama. Paulus kokolak no hataholi sila la losa fafaik, boema ana la'o leona. 12Hataholi la lo falik touanak ndia no maso'dak leo uman neu. Basa-basas lamahoko ma dale nala loa-loak mesan. 13Boema ami sa'e leo ofak lain meu de ami makahuluk leo Asos meu, fo ami meu mala Paulus nai naa. Ana atol basa eno na leondiak, nana ana sanga la'ok tunga dae ma'da ka, fo neu leo naa neu. 14Ami matongo Asos boema Paulus sa'e lai-lai leo ofak lain neu, de ami meu leo Metilene meu. 15Ami sa'e ofak meme naa mai, de balahaa boema ami losa mamanak esa, nasasale matak no Khios. Binesak boema ami losa Samos, de ta'da faik esa boema ami losa Miletus. 16Paulus naketu basa ana ta tuli Efesus fa, fo boso tu'u-tapaheni le'do fai nai nusa Asia. Ana hii losa lai-lai Yerusalem, nai fai Malole Pentakosta. 17Paulus losa Miletus boema, ana fe halak leo Efesus neu fo noke Penatua-penatua manai naa la, ala mai latongo lon. 18Lelek ala losa, boema Paulus nafa'das nae, "Dodoo basa ia, tolanoo kala bubuluk basa au so'da nga leo beek, mulai neme fai makasososak fo au losa nusa Asia. 19No dale nakaloe aok ma no luu oe, au aue-ale'di soaneu Lamatua ka nai doidoso ka tala'da, hu ka nde hataholi Yahudi la dale tutu'u mangalau nala. 20Tolanoo kala bubuluk basa, au ta hiapenge tui-benga neu emi, hata fo masosoa-ndandaak ba'eneu emi. Au anoli emi nai mamana nakabua matua la, ma nai uma puni sa'e-sa'e kala. 21Au fe nasanene'dak tataas esa, nau neu hataholi Yahudi do leoina fe'e kala, fo ela ala tukatei-saledale leme sala-singo nala mai, fo ala fali leo Manetualain mai, boema lamahele Lamatuak Yesus. 22Besak ia, soaneu tunga Manetualain Dula Dale na paleta na, de au u leo Yerusalem u. Tehu au ta bubuluk neukose hata da'di au nai fa. 23Ka'da au bubuluk Manetualain Dula Dale na nafa'da basa au no mangale'dok nai kota-kota la nae, neukose ala tao au leo bui dale neu, ma neukose au doidoso. 24Tehu au ta afaduli au so'dang ia fa, sa'di au tao akababasak bela-ba'uk fo Lamatuak Yesus fen neu au a, ma sa'di au lilineka losa au so'da mate'e nga, fo daenga au tui-benga Hala Malole la'eneu Manetualain susue-lalai na. 25Au donge-dama basa tolanoo kala basa-basa mala so, ma au boeo tui-benga basa, la'eneu tao leo beek de, Manetualain paleta leo Mane ka so. Besak ia au dodoo nana, neukose au ta atongo o tolanoo kala so'on. 26Hu ndia de, faik ia au afa'da emi te metema nai emi basa-basa mala ia, nggelok hapu momopo-mamates soona, au salang ta ndia fa. 27Beita la'iesa fo au alai la'oela au bela-ba'ung boen, soaneu au afa'da mangalele'do emi, Manetualain dale tutu'un lala'ena fa. 28Ela leo bee na emi manea emi aoina mala, ma manea basa hataholi salanik fo Manetualain Dula Dale na ana fes neu emi, fo emi maneas; nana emi nanaso'u basak da'di mana manea hataholi salanik so. Ela leo bee na emi manea Manetualain hataholi salanin sila la, sama leo manafoo a nanea bi'ilopo nala, hu ka nde Manetualain nakadada'dik basa hataholi salanik sila la da'di neu Ndia nuun, tunga Ana na mamate na so. 29Au la'o ia so, tehu tao leo bee o busa fui makaa kala neukose ala mai leo emi tala'da mai. Fo emi manea hataholi sila la, neukose ala da'di busa fuik sila la nana'a nala. 30Lena-lenak, neukose nai tolanoo kala tala'da boeo, neukose hataholi la to'da mai, fo ala tui-benga dede'a masapepeko kala. Hataholi sila la ala tao leondiak, fo sue ka nde hataholi fo lamahele basa Yesus ala la'ok sala, fo ala tunga sila. 31Hu ndia de manea matalolole! Mafandendelek, te teuk telu dale na, titiheni au luu oe nga, nai lelek fo au anoli-afa'da emi nai lele'do-le'odaen. 32Besak ia au fe emi leo Manetualain neu, fo ela nakaboboi ma fo ela emi ho'u mahele neu halak la'eneu Manetualain susue-lalain. Manetualain nanuu koasa soaneu natetea-nahehele emi, ma Ana fe emi baba'e-papalak fo Ana sadia basan soaneu hataholi kamahehele nala. 33Beita la'iesa boen fo au oke doik, do bua papakek, neme hataholi esa mai boen. 34Tolanoo kala mita matam, au tunga-sanga aong au o hataholi mana tunga au a, paluu mala. 35Nai basa dede'ak lala'ena dalek, au fe emi natutu'duk ae, ka'da no manggate leo ia ka nai ue le'di sa dalek, ita muse tulu-fali hataholi tapandoe sala. Nana ita muse tafandendelek hata fo Lamatuak Yesus nafa'da matan nae, 'Fe fee ka, ua-nalen ba'ulena heni sisipo ka.' " 36Paulus kokolak basa boema, ana senek de ala hule-haladoi sama-sama nos. 37Basa-basas holu la Paulus de ala kii ma lafa'dan lae, la'o no so'dak leona. 38Ala susa lanseli, nana Paulus nafa'da nae, neukose ta lita Paulus so'on. Basa boema lafuli lo Paulus losa ofak lain.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\