LAMATUA KA HATAHOLI 24

1Basa faik lima boema, Imam Matua Ina Anania sa no lasi-lasi Yahudi la lo tou masala'e dede'ak esa na'de Tertulus, de leu leo Kaisarea leu. Ala losa boema, leu leo Gobelnol Felik sa leu, fo ala tui sila dede'a kalaan neu Paulu sa. 2Lelek fo lalo Tertulus leo mata na neu fo ana tui sila dede'a kalaan neu Paulu sa boema nae, "Ama Gobelnol fo Mandela-masa'ak! No Ama hehela-nonolen de ami nusa ma so'da-molek. Ma no Ama manatee teno na boe, de Ama mafofo'a ami leoina ma. 3Basa sila la ami sipo kana no makasi tataas esa, ma kokoa-kikio matuaina nai basa mamanak lala'ena. 4Tehu fo ela boso tu'u-tapaheni Ama fain ba'u ka, au amahena Ama nau namanene ami dede'a kalaam keke'uanam ia. 5Ami ho'u ma hataholi ia hataholi mana tao tasi'bu mangalauk. Nai basa mamanak lala'ena nakadada'dik tasi'bu nai hataholi Yahudi la tala'da, ma ana da'di mauli-malangan nai hataholi Nazaret tala nakabua na. 6Nakalenak bai, ana so'ba tao nanggenggeo Manetualain Uma na, tehu malole boe de ami ho'u man. Ami doo doo mae, ami maketu-mala'din tunga ami agama ma hoholo-lalanen. 7Tehu malanga solda'du Lisia sa loso nan neme ami mai, 8boema nadenu ami fo mana kalaa kana mai mataa Ama. Metema Ama palisak dede'a na soona, de'i fo Ama mamanene matan, ami kalaam ia ndoo na neme hataholi ndia mai." 9Hataholi Yahudi manai sila la boeo, ala fe salak neu Paulus ma ala sipok la'iesak Tertulus dede'a kalaa na. 10Boema gobelno la fe Paulus loak fo ana bole kokolak. Boema Paulus kokolak nae leo ia, "Au bubuluk Ama da'di mana maketu-mala'di nai nusak ia doo ba'u so. Hu ndia de au amahoko au uni au dede'a nasala'eng ia leo Ama mai. 11Ama bole palisak matalololen te ta lenak neme faik sanahulu dua maneu ka, au u leo Yerusalem u fo au hule-haladoi. 12Tehu hataholi Yahudi la beita ho'u la au ale'a-apilik o hataholi esa boen, do au alo akabubua hataholi fo ami tao tasi'bu nau nai Manetualain Uman do nai uma mamaso kala dalek, do nai su'di mamanak bee boe, nai kota ia dalek. 13Sila boeo ta hapu fe buti esa boen la'eneu sila kalaan neu au a fa. 14Memak au muse manaku nai Ama matan, tete'e ka au sene-do'ok neu ami bei ba'ikai mala Manetualai na tunga Yesus nanolin fo sila lafa'da lae salan ndia. Tehu au bei amahele neu basa hata fo nanasulak nai Musa no Nabi la susula nala dalek. 15Au boeo amahena, tao leo bee fo Manetualain tao naso'da falik basa hataholi mana mate kala sama leo sila boe, nau hataholi mana tao malole do hataholi mana tao mangalau kala boe! 16Hu ndia de au sanga enok matalolole tatas esa fo daenga au dale bobongo ana nga balisi soaneu Manetualain, ma balisi soaneu hataholi daebafa ka. 17Au ta nai Yerusalem teuk de'ubee dale na boema au fali leo naa u, fo au uni doi tutulu-fafalik fe au leoina ngala ma au fe tutunu-hohotuk neu Manetualain. 18Nai lelek fo au tao alalao-alalafu basa au ao nga neme Manetualain Uman dale boema lita au. Ta hapu hataholi ba'u lo au nai ndia fa, ma ta hapu tasi'bu nai ndia boen. 19Ka'da hapu hataholi Yahudi de'ubee leme propensi Asia mai, de lai ndia. Tunga ndoo na metema hataholi sila la lai ia soona, sila nde kalaak au leo Ama mai dei. 20Tehu neme na fo hataholi ia la nde lafa'da au tao tatao-nono'i mangalauk bee ka, ndek lelek fo ala palisak au neme Mana Maketu-Mala'di Agama Matua mata na. 21Sila bubuluk ka'da dede'ak esa ia fo au kokola kana neme sila matan ae, faik ia au nanapalisak nana au amahele hataholi mana mate kala laso'da falik." 22Boema Feliks fo nalelak ba'u ka la'eneu Yesus nanoli na ndia, ana tatana nakabuak ndia ma nae, "Metema malanga solda'du Lisia sa ana mai soona, au aketu dede'ak ia." 23Boema ana paleta malanga solda'du matuaina fo mana manea Paulu sa tahan nahele Paulus, tehu fen loak faanak, ma fe nonoo nala loak fo lini fen hata fo ana paluun. 24Basa faik de'ubee boema, Feliks no saoinan Drusila, ala mai. Drusila ia hataholi Yahudi. Boema Feliks nadenu hataholi la leu lala Paulus fo ana sanga namanene Paulus kokolak la'eneu namahehelek neu Kristus Yesu sa. 25Tehu lelek fo Paulus kokolak nakandoo la'eneu tao tunga ka'da ndoo na, ma nakatatak nasa-melu ka, ma la'eneu huhukuk nai Fai Mate'e ka boema, Feliks bii nanseli de nafa'da Paulus nae, "O bole fali besak ia leona, fo au hapu fai loak soona, de'i fo au alo seluk o." 26Ndia te Feliks namahena ana hapu doik neme Paulus mai. Hu ndia de nadenu hataholi neu nala Paulus tataas esa fo ana kokolak non. 27Basa teuk dua boema, Perkius Festus ana nggati Feliks da'di gobelnol. Hu ka nde Feliks sue ho'i hataholi Yahudi la dale na, de ana po'ilotak Paulus nahele neme bui dale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\