LAMATUA KA HATAHOLI 5

1Tehu touk esa na'de Ananias ma saoina na na'de Safira, nase'o sila daen duduik esa boe. 2Nase'o na dae ndia boema, ana ba'e duak dae ndia beli na, boema no saoina na lalahalak, de nini seli leo Lamatua ka hataholi nadedenun nala neu, ma ndia soa seli. 3Nini doi kala neu boema, Petrus nafa'dan nae, "Ananias, te tao le'e de o po'ilotak Nitu koasa o dale ma, de nalosa o masapepeko neu Manetualain Dula Dale na no denge-dengek. O ho'i ma o mase'o dae a doi na seli fo o paken neu o paluu ma? 4Dae ndia o beita mase'o fa nana, o daem ndia. Ma o mase'oheni dae ndia de doi nala, o doim sila boe. Na tao le'e de, o manuu dudu'ak ndia nai o dalem dale, de o tao leondiak. O ta masapepeko neu hataholi daebafa ka nde ndia fa, te o masapepeko neu Manetualain nde ndia!" 5Leondiak Ananias namanene dede'ak ndia, tutika ana bala neu de maten. Basa hataholi mana lamanene dede'ak ndia, ala bii lanseli. 6Boema touana muli-solu kala ala mai de ala popoti la Ananias popola na de leu latoin. 7Fafa'kama basa li'u telu boema, Ananias saoina na ana mai. Tehu ana ta bubuluk hata fo besa ka ana da'di ndia fa. 8Boema Petrus naen nae, "So'ba o mafa'da su'dik fe au: ade o mo o saotou ma mase'o dae a, doi na ba'u ka'da ia do?" Boema nataa nae, "Tete'e ka, beli na nde ndia so." 9Boema Petrus naen nae, "Te tao le'e de, o mo o saotou ma mala halak fo emi so'ba Amak Manetualain Dula Dale na? Mamanene ha! Te hataholi fo leu latoi o saotou ma, ala fali ma'is so. Neukose ala ndolo o leo deak neu leondiak boe." 10No hatematak ndia boe, Ananias saoinan ndia ana bala neu de maten nai Petrus mata na. Lelek touana muli solu kala ala leo dalek leu de ala mete te, maten so. Boema ala ndolo la popola na de leu latoin neu saotou na boboa na. 11Boema basa hataholi kamahehele kala lo hataholi fe'ek fo mana lamanene manda'dik ndia, ala bii beno'u. 12Hu ka nde Lamatua ka hataholi nadedenun nala lau-onon de manda'di beu kala ma dede'a matuaina la ala da'di nai lau nala tala'da. Basa hataholi kamahehele kala lakabubua no teikesa-dalekesa nai Serambi Salomo, fo nai Amak Manetualain Uman. 13Ma hataholi dea kala esa boeo ta napalani neu nakabubua no hataholi kamahehelek sila la fa. Tehu lau nala fe ha'da-holomata mangalalau neu hataholi kamahehelek sila la. 14Ma tunga faik, hataholi ba'u ka boetai lamahele Lamatua ka, nau touk do inak boe. 15Hu ka nde manda'di beuk sila la, de ala tao hataholi kamahe'dis ala leu pepe'u kala lain do ne'a kala lain fo los leo enok lain neu, fo sue ka nde sa'di Petrus salao na la'es, metema Petrus la'ok tunga ndia. 16Hataholi la faa beosu mai leme kota manai Yerusalem boboa kaisu nala mai. Lo hataholi kamahe'dis ala, ma hataholi nitu sa'e kala mai. Tehu hataholi sila la basa-basas lea-hai. 17Mate'e na, imam matuaina ma basa hataholi mana tunga nana, fo nde hataholi Saduki la nakabubua na, ala mulai sanga dede'ak nanahu nape'da dale ka. 18Boema ala ho'u la Lamatua ka hataholi nadedenun sila la de ala taos leo bui manai kota dale a dalek leu. 19Tehu le'odae boema, Lamatua ka ata nusa so'dan esa ana soiheni uma bui a lelesu na de no Lamatua ka hataholi nadedenun sila la leo deak leu. Ata nusa so'dak ndia, nafa'da Lamatua ka hataholi nadedenun sila la nae, 20"Meu mapadeik meu Amak Manetualain Uman dale, fo tui-benga neu basa hataholi la la'eneu so'da beuk ia." 21Boema Lamatua ka hataholi nadedenun sila la tunga ata nusa so'dak ndia hala hehelu na. Fafai anak boema, leu leo Amak Manetualain Uman leu de ala mulai lanoli leme ndia. Ndia te imam matuaina no basa hataholi mana tunga nana ala mai, boema ala tao sidang matua lo mana maketu-mala'di matua ma basa lasi-lasi Yahudi la. Basa boema, ladenu hataholi la leu lala Lamatua ka hataholi nadedenu nala lai bui dale fo ala mai lataa sila. 22Tehu lelek hataholi nanadenuk sila la losa uma bui a te ala ta hapu hataholi nadedenuk sila la lai ndia so'on. Da'di ala fali ma'is boema lafa'fa dede'ak ndia neu Mana Maketu-Mala'di Matua Ina. 23Lafa'da Mana Maketu-Mala'di Matua Ina lae, "Lelek ami losa uma bui te ami mita lelesu la bei nananggoe matalolole kala, ma mana manea la bei lanea lelesu la. Tehu lelek ami soiheni lelesu a, te ami ta mita hataholi esa boen nai dalek fa." 24Lelek malanga matuaina mana manea Amak Manetualain uma na ma malanga ima mala lamanene hala nafafa'dak ndia boema lapangamak la'eneu hataholi nadedenuk sila la, ma ala bii neu hata fo neukose ana da'di so. 25Basa boema touk esa ana mai de nafa'das nae, "Mamanene dei! Te hataholi fo Tua nasa taos leo bui dale leu a, besak ia lanoli hataholi makadotok nai Amak Manetualain Uman so!" 26Boema soldadu la malanga matuan mana manea Amak Manetualain Uma na, sama-sama no mana manea nala de leu lala falik Lamatua ka hataholi nadedenun sila la. Tehu ala ta tao balakaik neu fas, nana ala bii hataholi makadoto kala; boso nalosak hataholi makadotok sila la ala tapas linik batu. 27Lo hataholi nadedenuk sila la leu lataa mana maketu-mala'di matuaina. Boema imam matuaina ana palisa kasa. 28Imam matuaina nafa'das nae, "Ami kena-ka'i emi no mahelek fo boso boe manoli la'eneu Hataholi ndia bai. Tehu besak ia so'ba mete su'di kana, emi tao beek ia! Emi tui-benga mamaloa emi nanolim ndia nai basa Yerusalem lala'ena, tehu emi nau kalaak masafali ami mae, ami nde tataom Hataholi ndia mamate na." 29Boema Petrus ma hataholi nadedenu fe'e kala lataa lae, "Ami muse tunga Manetualain, te ami ta tunga hataholi daebafak fa. 30Yesus fo emi lona-nggange ka, ita bei ba'ikai nala Manetualai na, Ana tao naso'da fali kana neme mamate sa mai so. 31Boema Manetualain fen nangatutuu madema ma koasa matuaina da'dileo Mauli-Malangan ma Mana Soi-Tefa, fo ela hataholi Israe la hapu loak soaneu ala tukatei-saledale leme sala-singo nala mai, fo ala hapu do'o do ampon. 32Ami nde sakasii basa dede'ak sila la, ami ma Manetualain Dula Dale na boe, fo Manetualain fen neu basa hataholi mana tunga paleta na." 33Lelek Mana Maketu-Mala'di Agama Matua Ina hataholi nala lamanene dede'ak ndia boema lamanasa lanseli, de lalahalak fo ala taolisa hataholi nadedenuk sila la. 34Tehu nai mana maketu-mala'di matuaina sila la dalek, hapu hataholi Farisi esa na'de Gamalial. Hataholi ia mese agama, fo basa hataholi la fe ha'da-holomata neun. Ana fo'a napadeik boema nadenu hataholi la fo lo lalai hataholi nadedenuk sila la leo deak leu. 35Basa boema nafa'da Mana Maketu-Mala'di Agama Matua Ina sila la nae, "Tolano-tolanook fo hataholi Israe lala lemin! Dodoo matalololen la'eneu hata fo emi sanga taon neu hataholi ia la. 36Nana makahulu na Teudas ana to'da mai hai so, de nafa'da aon nae ndia hataholi matua, de nalosa fafa'kama hataholi natun ha ala tungan. Tehu ala taolisan de hataholi mana tungan nana lalai tapasasala de nakabua na mopo kana. 37Basa ndia boema, nai lelek ala leke lau nala dede'u na boema, Yudas fo hataholi Galilea ndia ana to'da mai. Boema hu ka nde manini-mafa'da na, de hataholi makadotok ala tungan. Tehu ala taolisan boe, de hataholi mana tungan nana lalai tapasasala. 38Da'di besak ia, no manda'dik ia de au fe emi nanoli-nafa'da ka nde ia: boso tao hata-hata neu hataholi ia la, te ka'da po'ilota kasa. Nana metema sila nanolin ma sila nakabuan ndia ana da'di neme hataholi daebafak mai soona, neukose sila nanolin ma sila nakabuan ndia mopo kana. 39Tehu metema ana da'di neme Manetualain mai soona, neukose tolanoo kala ta sengi fas. Dede'a nasasfali na nae, fafa'kama lae tolanoo kala nde la'ban Manetualai na." Mana Maketu-Mala'di Matua, ala sipok Gamalial nanoli-nafa'dan ndia. 40Boema lalo hataholi nadedenuk sila la de ala filu kasa, basa boema ala kena-ka'is, fo boso boe lanoli la'eneu Yesus bai. Basa ndia boema, besa ka ala po'is. 41Hataholi nadedenun sila la la'oela Mana Maketu-Mala'di Agama Matua Ina sila la no namahokok, nana Manetualain nafa'da basa nae, sila landaa hapu nakamumulu-nakamamaek, hu ka nde Yesus. 42Tunga faik nai Manetualain Uman ma nai hataholi la uma nala, hataholi nadedenuk sila lanoli lakandoo, ma ala tui-benga Hala Malole la'eneu Yesus lae, Ndia nde Mane Mana Fe So'dak fo nanahelu ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\