GALATIA 2

1Basa teuk sanahulu haa boema, au o Barnabas fali leo Yerusalem meu, ma ami mo Titus boe. 2Au u leo Yerusalem u nana, Manetualain nafa'da basa au nae, au muse u. Nai natotongo hehelik esa dalek mo mauli-malangan manai naa la dalek, au afa'da mangalele'do, Hala Malole fo au tui-bengan neu hataholi ta Yahudi la. Nanahu, au ta nau au ue-le'ding neme makahulu na losa besak ia, louk fa. 3Tehu leomae Titus, fo no au a, hataholi Yunani, tehu nai natotongok ndia dalek, ala ta lakasetin fo ana tunga suna ta nakanenete nala fa, 4leomae hapu hataholi lakasetin fo ana tunga nakanenetek sila la. Hataholi sila la nde bee na, nde hataholi fo ala solodo'dok leo ita partei na dalek leu fo ala masok no nafufunik, da'dileo tolanoo ka. Ala masok no denge-dengek nana, ala sanga palisak matalolole ita so'dan fo nanase'i po'ik hu ka nde, ita da'di esa to Kristus Yesus. Ala nau lo falik ita leo ha'da-tatao makahulu ka neu, fo da'di ata, 5tehu ami ta tungas makandondook fa. Nana ami nau manea, fo ela Hala Malole ndia, matetu-mandaak nahele soaneu emi. 6Tehu leomae leondiak boe, hataholi fo lafa'da lae, nananita-nalelak sila la ta loke lakaseti dede'a beuk neme au a mai fa ba'eneu au soona, nananita-nalelak do ta boeo ta hata-hata fa, nana Manetualain ta metematak fa. 7Dede'a nasafali na, hataholi fo lafa'da lae, hataholi nananita-nalelak sila la, ala manaku lae, Manetualain paleta basa au fo, au tui-benga Hala Malole ndia neu hataholi ta Yahudi la, sama leo Ana paleta Petrus fo, neu tui-benga Hala Malole ndia neu hataholi Yahudi la boe. 8Nanahu Manetualain nde fe Petrus be'i-balakaik fo ana da'di Lamatua ka hataholi nadedenun soaneu hataholi Yahudi la, leondiak boe, Ana fe au be'i-balakaik fo au da'di Lamatua ka hataholi nadedenun soaneu hataholi ta Yahudi la boe. 9Yakobis, Petrus, ma Yohanis, fo meten soona, ala da'di mauli-malanga hataholi kamahehele kala boeo, ala manaku lae, Manetualain fe au bela ba'u hehelik ia boe. Boema laho'u limak lo Barnabas ma au, fo da'dileo ta'du-tana tia-laik esa. Boema sila lo ami mala halak esa mae, ami tao-no'i nai hataholi ta Yahudi la dalek, ma sila tao-no'i nai hataholi Yahudi la dalek. 10Sila nonoken ka'da esa mesa kana neme ami mai, fo nde, fo ela ami taoafik neu hataholi nuu taa kala. Boema au amahoko nana, au ahiik tatao-nono'ik ndia. 11Lelek fo Petrus bei neme Antiokia ndia, au la'ba nana no le'do-le'dok, nana tatao-nono'in sala. 12Makasososa na, na'a-ninu nakabubua no tolano-tolanook ta Yahudi la. Tehu lelek fo Yakobis nadenu hataholi la ala losa boema, nadook ao na neme tolano-tolanook ta Yahudi la ma ana ta nau na'a-ninu nakabubua nos so'ok, nana ana bii neu hataholi fo ala nau fo ela sunat basa hataholi la. 13Tolano-tolanook Yahudi fe'e kala boeo, ha'da-tatao manadea-dale nala sama leo Petrus boe, de nalosa Barnabas boeo, ana tee tunga de, ha'da-tataon sama leo hataholi sila la boe. 14Au mete ita heo-hilu nala ta nandaa no Hala Malole ndia eno ndoo na so'ok boema, au afa'da Petrus nai hataholi makadotok sila la matan ae, "Tolanoo ka hataholi Yahudi, te se ko na tolanoo ka so'da na, sama leo hataholi ta Yahudi la so'da na, na tao le'e de besak ia, tolanoo ka makaseti hataholi fe'e kala fo, laso'da sama leo hataholi Yahudi la?" 15Memak tunga bobongi ka soona, ami ia hataholi Yahudi, te ta "hataholi ta Yahudi masala-masingok fa". 16Tehu leomae leondiak boe, ami bubuluk basa, hataholi malole falik lo Manetualain, hu ka nde ka'da lamahele Yesus Kristus, te ta hu ka nde ala tao tunga agama hoholo-lalanen fa. Ami boeo mamahele Yesus Kristus fo tunga ami namahehelem ndia, de ami malole falik mo Manetualain, te ta hu ka nde ami tao tunga agama hoholo-lalanen fa. Nanahu hataholi ta esa boen, ana hapu malole falik no Manetualain fa, metema ana tunga ka'da agama hoholo-lalanen. 17Ami sanga enok fo ami malole falik mo Manetualain, tunga ami maso'da da'di esa mo Kristus. Tehu leomae ami tao matetu basa sila la so, boeo ami bei, "hataholi masala-masingok", sama leo hataholi ta Yahudi la boe. Ade ia sosoa na nae, Kristus nde tao na ami, masala-masingo do? Tao leo bee o, ta hetu! 18Metema au mulai afofo'a falik agama hoholo-lalanen eno dalan fo au tao alutu kala soona, au atu'du ae, au da'di hataholi mana la'o-lena hoholo-lalanek so. 19Tehu au mate basa soaneu agama hoholo-lalanen so hoholo-lalanek ndia nde tao nakamaten ana fo ela au hapu aso'da soaneu Manetualain. Au nanalona-nggangek sama-sama no Kristus so. 20Besak ia, au ta nde aso'da fa, te Kristus nde naso'da nai au dale ka. So'dak fo au ame'dan nai besak ia, nde bee na maso'dak fo au hapun neme namahehelek neu Manetualain Anan fo mana sue-lai au a, ma Ana tunu-hotu basa ao ina na soaneu au so. 21Au ta akadadaek Manetualain baba'e-papalan fa. Tehu metema hataholi a tututi-nanaton no Manetualain malole falik, hu ka nde hataholi a tao tunga agama hoholo-lalanen soona, ndia sosoa na nae, Kristus mamate na sosoa-ndandaan ta!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\