GALATIA 6

1Tolano-tolanoo ngala lemin! Metema emi mita hataholi esa tao sala-singok soona, ela leo bee na emi mana maso'da nai Manetualain Dula Dale na dale ka, hela-nole hataholi ndia fo ana fali ma'in leo eno ndoo sa mai. Tehu muse emi tulu-fali hataholi ndia no dale nakaloe-nakadaek, ma manea fo daenga emi boso tu'da leo tatao-nono'ik ndia dalek meu. 2Ela leo bee na, emi matulu-mafali ao nai hataholi toto'a-tataa na dalek, fo ela no enok ndia de, emi tao tunga Kristus paleta na. 3Metema hataholi esa naedaenga ndia hataholi nananita-nalelak, te see ko na ta, soona hataholi ndia nasapepeko seluk ao ina na. 4Hataholi a, esa-esak muse palisak ao ina na, ade ha'da-tataon malole do ta. Metema malole soona, hataholi ndia bole namatutua-namadedema ao na neu dede'ak ndia. Tehu boso makasasama kana no hata fo hataholi fe'e kala tao nana. 5Nanahu hataholi a esa-esak, muse lu'a-lepa aon lulu'a-lelepan. 6Hataholi mana sipo Kristus nanoli na, ela leo bee na, ana tulu-fali ndia mese na, ninik hata malole beek fo ndia nanuun. 7Manea, fo, hataholi boso ke'di ndiu emi. Ta bole makamiminak Manetualain fa! Hata fo emi sele-nggalin, soona ndia nde emi ketu-kolu nana. 8Metema hataholi sele-nggali tunga ha'da-tatao daebafa ka soona, neukose ana ketu-kolu mamate sa. Tehu metema ana sele-nggali tunga Manetualain Dula Dale na hehela-nonolen soona, neukose ana ketu-kolu so'da matetu ka ma mana ketu basa ta ka, neme Manetualain Dula Dale na mai. 9Hu ndia de, ita boso pela-malua tao-no'i dede'a malole; nanahu metema ita ta hahae tao-no'i dede'ak sila la fa soona, neu faik esa te, neukose ita ketu-kolu buna-boan. 10Hu ndia de, metema bei hapu fai loak soaneu ita soona, ela leo bee na ata tao malole neu basa hataholi lala'ena, lena-lenak ba'eneu ita tolanoon fo, ita namahehelek esa. 11Taoafik matalolole baba'ek fo,au sulak aong ninik susula de'e matua mesa-mesan. 12Hataholi fo namatutua-namadedema ao ina na, ninik dede'a ao paa ka, hataholi sila la nde sanga enok fo lakaseti emi tunga suna ta nakanenete nala. Tehu ala tao leondiak, fo daenga hataholi Yahudi la boso fepa-li'us, hu ka nde Kristus ai nggange na. 13Hataholi mana tunga suna ta nakanenete nala boeo, ala ta tunga agama hoholo-lalanen boen. Tehu ala nau sunat emi, fo ela lamatutua-lamadedema ao nala lae, emi boeo tunga nakanenetek sila la. 14Tehu au ta nau amatutua-amadedema hata esa makandondook boen, ta'da fe'e ka'da ita Lamatuan Yesus Kristus, fo Ana mate nanalona-nggange basa ka so. Nana, hu ka nde ala lona-nggange lisan ndia de, daebafa ka sosoa-ndandaan ta ba'eneu au so. Nonoo ka bai de, au mate basa soaneu daebafa ka so boe. 15Nanasunat do ta nanasunat fa o, ndia ta paluu nanseli fa. Fo paluu ka nde, da'di hataholi daebafa beuk. 16Ba'eneu hataholi fo laso'da tunga dale nakeketu leondia ka, ma ba'eneu Manetualain hataholi kamahehelen lala'ena, au amahena, ela leo bee na, Manetualain fes so'da-molek ma susue-lalai na. 17Mulai neme besak ia mai a, esa boso boe fe salak neu esa bai, nana au anuu ta'du-tana nai ao paa nga dalek fo nafa'da nae, au ia, hataholi mana tunga Kristus. 18Ela leo bee na, ita Lamatuan Yesus Kristus fe tolanoo kala, baba'e-papalak tataas esa. Amin. Ha'da-holomata neme ami, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\