LUKAS 4

1Nai lelek Yesus la'oela Lee Yarde na, boema Manetualain Dula Dale na koasa na Yesus de non leo mo maloa neu. 2Nitu so'ba Yesus nai ndia, faik hahulu dale na. Nai fai manalu ndia dale na, ta na'a-ninu hata-hata esa boen. Da'di neu mate'e na boema, name'da namala'a. 3Boema Nitu nafa'dan nae, "Metema Manetualain Anan O soona, madenu batu ia la da'di loti leona." 4Yesus nataa nae, "Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, 'Hataholi a ta hapu naso'da neme loti mesa kana mai fa.' " 5Boema Nitu no Yesus leo mamana mademaina esa lain neu. Ka'da nai hatematak esa mesa kana de, nitu natu'dun basa nusak manai daebafa ka lala'ena. 6Nitu nafa'da Yesus nae, "Basa koasa ma su'i-betes ia la, neukose au fen neu O, nana basa-basas nanafe basak neu au so, ma au hapu fen neu su'di see fo au nau fen neu. 7Basa sila lala'ena, neukose ala da'di o nuum, metema O sene-do'ok neu au." 8Boema Yesus nataa nae, "Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, 'Sene-do'ok neu o Lamatuam Manetualain, ma ka'da malalau-maoonon.' " 9Boema Nitu no Yesus leo Yerusalem neu leo Manetualain Uma na punin lain neu, de nafa'dan nae, " Metema Manetualain Anan O soona, palaboku leo dae mu leona. 10Nana nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, 'Neukose Manetualain nadenu ata nusa so'da nala lasulu-lahapa O. 11Ma ata nusa so'da kala boeo neukose ala ndaso la O fo daenga O ei ma ta koila'e batu a fa.' " 12Yesus nataa nae, "Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, 'Boso so'ba Lamatuak fo o Manetualai ma.' " 13Nitu so'ba basa Yesus ninik basa enok mata-matak lala'ena, boema ana la'oela Yesus de nahani fai malole seluk bai. 14Manetualain Dula Dale na koasa na Yesus nai lelek Ana fali leo Galilea neu. Halak la'eneu Yesus ndia, ana sipela leo basa nusak ndia lala'ena neu. 15Yesus nanoli nai uma mamaso kala dalek, de basa hataholi la koa-kion. 16Yesus neu seluk leo Nazaret neu boe, fo nai mamanak fo namatua neme ndia. Nai fai Saba ta tunga biasa na, neu leo uma mamasok neu. Ana fo'a napadeik fo Ana lees Susula Malalao ka 17boema ala fen nabi Yesaya susula na. Ana buka susula nanalunuk ndia boema, Ana hapu lalanek esa ia nae, 18"Lamatua ka Dula Dale na nai Au dalek, nana Ana so'u basa Au, soaneu tui-benga Hala Malole neu hataholi nuu ta-hata ta ka. Nadenu Au soaneu po'abenga soi-po'i ka neu hataholi nanahuku kala ma nakahahai ka ba'eneu hataholi poke kala; soaneu soi-po'i hataholi nanatuni-ndeni kala 19ma tui-benga Lamatua ka fai mamai na fo soi-tefa hataholi kamahehele nala." 20Yesus lunu fali susulak ndia, de Ana fe fali kana leo malalau-maoono fo mana hapu bela-ba'uk faik ndia, boema nangatuuk. Basa hataholi manai uma mamasok ndia dale ka, langanalon. 21Boema Yesus mulai kokolak nos nae leo ia, "Susula Malalao ka lalanen ia la, faik ia dale na nanatao natetuk nai lelek emi mamanene nana." 22Ana kokolak dede'a-kokola kala neulau hiik, nalosa hataholi la bafa nala bee poo ma ala sipok hata fo nafa'da ka. Tehu lafa'da lae, "Ade Yusuf ana na, ta nde ia fa hetu?" 23Boema Yesus nafa'das nae, "Tao leo bee o, neukose emi pake dede'a lasik ia la'eneu Au nae, 'Dote, makahahaik O aoina ma mesa kana. Ami mamanene O tao manda'di beuk neme Kapernaum, hu ndia de mu fo taos nai O nggolo-ta'dum ia.' " 24Yesus kokolak tama selu kana nae, "Mafandendelek, te ta hapu nabi fo nanafe ha'da-holomata nai nggolo-tu'dun fa. 25Tehu mamanene leona: te nai lelek Elia tepo-lele na, lelek u'dan ta teuk telu seselik dale na, boema la'a-ndoe matuaina da'di nai basa nusak a lala'ena. Nai lelek ndia, hapu inafalu makadotok nai Israel. 26Leomae leondiak boe, Manetualain ta nadenu Elia neu leo inafalu sila la esa neu boen, te ka'da nadenun neu leo inafalu esa nai Sarfat nai nusa Sido na. 27Leondiak boe, nai lelek Nabi Elisa tepo-lele na, hapu hataholi ba'u ka nai Israel hapu he'di lou mangalauk, tehu ta hapu hataholi esa boen neme hataholi sila la lea-hai boen, te ka'da Naaman fo hataholi Siria ndia." 28Basa hataholi manai uma mamasok ndia, lamanasa lanseli, nai lelek lamanene dede'ak ndia. 29Boema ala fo'a lapadeik de ala usiheni Yesus leo kota deak neu, de helan leo fela madema esa nai letek esa nai sila kota na. Ala dudu'a lae, ala solin leo felak ndia dalek neu. 30Tehu Yesus tolanini hataholi makadotok sila la de, Ana la'o. 31Basa boema Yesus neu leo kota Kapernaum fo nai Galilea. Nai naa nanoli hataholi la nai fai Saba ta. 32Lelek litan nanoli boema bafa nala bee poo, nana Ana kokolak no heohan. 33Nai ndia fo nai uma mamasok ndia, hapu hataholi esa nitu mangalau ka koasa nan. Hataholi ndia nakadii-nakau ma nae, 34"Hei Yesus, hataholi Nazaret, O sanga tao ami le'e ia? Ade O mai soaneu tao makalulutuk ami do? Au bubuluk see O; O hataholi nadedenuk fo malalaok neme Manetualain mai!" 35Boema Yesus nasapala dula dale mangalauk ndia nae, "Denge-denge, fo kalua meme hataholi ia mai leona!" Boema dula dale mangalauk ndia bala hataholi ndia neu hataholi sila la basa-basas mata na, basa boema ana kalua neme hataholi ndia mai, tehu ana ta tao nahe'di fan. 36Basa hataholi la dodoo doa kana, ma esa kokolak no esa nae, "Hataholi ia dede'a-kokolan su'diselin. No heohan ma koasa, Ana paleta dula dale mangalauk kala kalua, de ala kalua boe!" 37Boema halak la'eneu Yesus, ana mulai sipela leo basa nusa ndia lala'ena neu. 38Yesus la'oela uma mamasok ndia boema, neu leo Simon uman neu. Simon alina na ao na sumai, de hataholi la lafa'da dede'ak ndia neu Yesus. 39Yesus neu leo inak ndia pepe'u na neu boema, Ana usiheni sumaik ndia. Sumaik ndia mopok kana, boema Simon alina na fo'a tutik de nalalau-naoonos. 40Lelek le'do a tenak boema, hataholi la lo tolano-tolanoon fo kamahe'di mata-mata kala leo Yesus neu. Yesus lalaa lima na neu hataholi sila la esa-esak lain de nakahahai kasa. 41Dula dale mangalau kala boeo kalua leme hataholi makadotok boema ala nggasi beau lae, "Manetualain Anan O!" Tehu Yesus nasapalas ma Ana ta fes loak kokolak fa, nana ala bubuluk lae, Ndia nde Mane Mana Fe So'da ka. 42Nai lelek le'do a mulai tii boema, Yesus la'oela kota ndia de neu leo mamana nees esa neu. Boema hataholi la mulai sangan, de lelek ala hapun boema ala sanga enok, fo daenga Ana boso boe la'oela bais. 43Tehu Yesus nae, "Hala Malole la'eneu tao leo beek fo Manetualain paleta. Au muse tui-bengan nai kota fe'e kala boe, nana hu ka nde dede'ak ndia de, Manetualain nadenu Au leo daebafa ka mai." 44Hu ndia de Yesus tui-benga nai uma mamasok manai nusa Yudea lala'ena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\