NINITAK 22

1Ata nusa so'dak ndia boeo natu'du au lee fo oe na ana fe maso'dak. Lee ndia mangadilak sama leo titino ka, ma ana faa neme Manetualain ma Bi'ilopo Ana ndia kandela mane na mai, 2ana faa nai enok manai kota ndia tala'da heon. Nai lee ndia su'u na fo nai su'un duas, hapu ai manafe maso'da ka, fo naboa la'i sanahulu dua nai teuk esa dale na fo nde bulak esa naboa la'i esa. Doo na nanapakek soaneu lakahahaik leoina la. 3Nai kota ia dalek, ta hapu hataholi esa boen fo Manetualain supa-soo fan. Manetualain ma Bi'ilopo Ana ndia kandela mane na, nai kota ndia dalek fo ata nala hule-haladoi neun, 4ma lita mata panan. Na'de na nanasulak nai dedei nala. 5Neukose ala ta paluu banuk do le'do haa na fa, nana le'odaek ta so, ma Amak Manetualain mesa kana nde nasala nalas. Neukose ala paleta da'dileo mane ka losa dodoo na. 6Boema ata nusa so'dak ndia nafa'da au nae, "Dede'ak ia la tete'e ka ma hapu nana namahelek. Amak Manetualain fo manafe Dula Dale na neu nabi la, nadenu basa ata nusa so'da na soaneu natu'du ata nala hata fo no lai-laik muse ana da'di." 7Yesus nae, "Taoafik neu dede'ak ia leona! Neukose Au mai no lai-laik. Maua-manalek neu hataholi fo ana tao tunga dede'a-kokola nafa'da elak nai susulak ia dalek!" 8Au, Yohanis, amanene basa ma au ita basa ia la so. Lelek au amanene ma au ita basan, boema au bala u ata nusa so'dak fo manamatu'du basa sila la neu au a, mata na de au sanga sene-do'o kana, 9tehu nafa'da au nae, "Bosok! Boso sene-do'ok neu au! Sene-do'ok neu Manetualain! Nana au boeo ata sama na leo o, ma sama leo o tolanoo nabi mala, ma basa hataholi manatao tunga hala-heheluk manai susulak ia dale ka!" 10Boema nafa'da seluk au nae, "Boso bibila-babaa dede'a-kokola nafa'da elak nai susulak ia dale ka, nana fai na deka so soaneu basa sila la ala da'di. 11Hataholi manatao tatao-nono'i mangalau ka, neme na fo ana tao mangalauk nakandoo. Hataholi manatao nanggenggeo so'da na, neme na fo ana tao nanggenggeo aoina na; hataholi manatunga Manetualain hihii-nanau na, neme na fo ana tunga Manetualain hihii-nanaun nakandoo, ma hataholi fo naso'da hehelik soaneu Manetualai na, neme na fo naso'da hehelik soaneu Manetualain nakandoo." 12Yesus nae, "Taoafik neu dede'ak ia leona! Ta doo ka so'on te neukose Au mai uni ngga'di soaneu bae hataholi a esa-esak tunga hata fo ana tao-no'i nana. 13Au nde Alfa ma Omega fo makasososak ma mate'ek; Au nde Lamatuak neme makahulu na losa makabui na." 14Maua-manalek neu hataholi fo ana safe ba'du manalu na losa malalaok, nalosa sila lanuu hak la'a ai boak neme ai maso'da ka boa na, ma ala masok leo kota ndia dalek tunga lelesuina na. 15Tehu hataholi fo manatao dede'a manggenggeo kala, manapake malela makahatu kala, hataholi manatao tatao-nono'i sosoa-piao kala, hataholi kanisa kala, manasongo-tango kala, ma hataholi masapepeko-masandandalik, nau ninik dede'a-kokolak, do ninik tatao-nono'ik boe, basa hataholi sila la mamana nala nai kota ndia deak. 16"Au, Yesus, haitua basa Au ata nusa so'da nga le'i, fo ela lafa'da dede'ak ia la soaneu salani kala paluu na. Au ia Dauk tititi-nonosin. Au nde nduu timu fo mangale'dok ndia." 17Manetualain Dula Dale na ma Penganten Ina ka lafa'da lae, "Mai leona!" Basa hataholi fo lamanene dede'ak ia boeo, muse lafa'da lae, "Mai leona!" See fo ana maa ma'da soona, ela leo bee na ana mai! Ma see fo nahii kana soona, ela leo bee na ana ho'i oe fo manafe maso'dak ndia no ta bae fa. 18Neu hataholi a esa-esak fo namanene dede'a nafa'da elak nai susulak ia dale ka, au, Yohanis, fe balataa ka nde ia: metema hataholi tama hata esa neu dede'a nafa'da elak ia la soona, Manetualain neukose tama hataholi ndia huhuku na ninik susa-soe fo nanasulak nai susulak ia dale ka. 19Ma metema hataholi tao kulang hata esa neme dede'a nafa'da elak ia la soona, Manetualain boeo neukose tao kulang baba'en fo nanasulak nai susulak ia dale ka, fo nde baba'ek neme ai maso'da ka ma neme kota malalaok ndia. 20Ndia fo manamanduku-malosak basa hala heheluk ia la nae, "Tete'e ka, neukose Au mai no lai-laik!" Amin! Mai leona, ou Lamatuak Yesus! 21Sa'di leo bee na, Lamatuak Yesus fe baba'e-papalan neu basa Manetualain hataholi kamahehele nala! Nixon


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\