ROMA 11

1Au atane bai: Ade Manetualain tu'u-tapaheni hataholi kamahehele nala so do? Tao leo bee o ta! Au boeo hataholi Israel fo Abraham tititi-nonosin, ma au da'di eme leo Benyami na mai. 2Ta! Neme makasososan mai a, Manetualain hele basa hataholi kamahehele nala so, de Ana ta tu'u-tapaheni fas. Emi bubuluk hata fo nanasulak nai Susula Malalaok dale la'eneu Elia, nai lelek fo ana kalaak hataholi Israe la leo Manetualain neu. Elia nae, 3"Lamatuak! Hataholi la taolisa O nabi mala ma ala tao lakalulutuk mamana tutunu-hohotuk soaneu O. Ela ka'da au mesa nga so, tehu ala sanga taolisa au boe." 4Boema Manetualain nafa'da Elia nae le'e? Manetualain nae, "Au hele basa Au hataholing lifun hitu so. Hataholi sila beita songo-tango lita Nitu Baa la fa." 5Leondiak boe besak ia: hu no Manetualain susue-lalain de Ana hele basa hataholi lumanak so. 6Ana hele hataholi sila nana susue-lalain te ta hu ka nde tatao-nono'i nala fa. Nana metema hu ka nde hataholi daebafa ka tatao-nono'in de Manetualain heles soona, Manetualain susue-lalain ndia, ta matetuk so'on. 7Da'di, tao leo beek bai? Hataholi Israe la ta hapu hata fo ala sanga ka fa. Manahapu nana ka'da hataholi bubuanak esa fo Manetualain hele basa hataholi sila la so. Fe'e kala soona, basa-basas ta nau lamanene Manetualain hala nalolo na fa. 8Nana nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "Manetualain tao na dale nala ma dudu'a-aafi nala lamanggoa; de losa besak ia, mata nala beita lita ma di'idoo nala ta hapu lamanene fa." 9Dauk boeo nafa'da nae, "Neme na fo, feta-dote nala da'di hihi'ik seluk neu aoina nala, boema da'di bolok fo da'di mamanak soaneu ala tu'da leo dalek leu fo lakalulutuk! 10Neme na fo mata nala da'di makahatuk fo ela ala boso hapu lita; ma nemena fo ala da'di pukudouk losa dodoo na." 11Au atane seluk bai: Lelek fo hataholi Yahudi la ala tu'da, ade dede'ak ndia da'di fo ela lakalulutuk do? Ta leondiak fa! Te hu ka nde sala-singo nala, de leoina fe'e kala nde hapu maso'da ka, nalosa hataholi Yahudi la, lape'da dalek neu leoina fe'ek sila la. 12Hu ka nde leoina Yahudi la lasala-lasingo ma ala ta tunga Manetualain hihii-nanaun fa, de Manetualain fe baba'e-papalan neu leoina fe'e kala. Lena-lenak metema leoina Yahudi la tututi-nanaton lo Manetualai na, malole falik; tao leo beeo Manetualain fes baba'e -papalak ba'ulena seluk bai! 13Tehu besak ia, malole lenak au kokolak o emi fo hataholi ta Yahudi la. Dodoo basa ia, au da'dileo Lamatua ka hataholi nadedenun soaneu leoina ta Yahudi la, au so'ulaik au belaba'ung ndia. 14Au amahena, au uni nape'da dalek fe au leoina ngala, fo no enok ndia, au hapu soi tefa ala sila nggelok. 15Hu ka nde Manetualain ta sipo kasa fa, de daebafa ka tututi-nanaton lo Manetualai na malole falik. Lena-lenak metema Manetualain sipo kasa! Tao leo bee o, dede'ak ndia sama na leo hataholi manamate kala laso'da falik! 16Metema loti bibia makasososa ka ala fen leo Manetualain neu soona, dede'ak ndia sosoa na nae, ala fe la'iesak loti ndia leo Manetualain neu boe. Ma metema Manetualain nanuu ai a oka na soona, dede'ak ndia sosoa na nae, Manetualain nanuu la'iesak ai ndia ndana nala boe. 17Ai zetu na ndanan nggelok, fo nde hataholi Yahudi la, nanake'di henik so. Ma nai nanake'di henik sila mamana na lakadiditak ai Zetun fui ka ndana na, fo nde emi fo hataholi ta Yahudi la fa. Lakadiditak emi meu ndia, fo ela emi hapu mame'da mita basa hata malole lala'ena neme hataholi Yahudi la so'da samane na mai. 18Hu ndia de emi boso makadadaek hataholi nanake'dihenik sama na leo ai ndanak nanake'dihenik sila la. Emi muse mafandendelek te, emi ia ka'da ai ndanak mesa kana. Te ta ai ndanak fo ana hanihao ai oka na, te ai oka na nde hanihao ai ndana na dei. 19Tehu besak ia neukose emi mafa'da mae, "Hei, tehu ai ndanak sila la nanatatihenik fo ela lakadiditak au neu ai huu na!" 20Memak dede'ak ndia la'en Tehu sila nanatapahenik nanahu ta lamhele fa. Boema Manetualain sipok emi nanahu, emi mamahele. Da'di emi boso no dede'ak ndia de emi koao ndaeao; nasafali na emi muse bii mamata'u. 21Nana metema Manetualain ta nanuu susue-lalaik soaneu tu'u tapaheni hataholi Yahudi la sama na leo ai ndana matetuk sila la, soona, boso maedaenga neukose Ana ta nanuu susue-lalaik soaneu tu'u tapaheni emi fa! 22Da'di, no enok ia de, ita tita Manetualain dale malole na, ba'u na seli, ma nasa-melun boeo, ba'u na seli. Ana tao mangalalau sila fo manatao sala-singo kala, tehu dale na malole neu emi, sa'di emi maso'da mahele neme susue-lalain ndia mai. Metema ta soona, neukose emi boeo nanatu'u tapahenik. 23Boema la'eneu hataholi Yahudi sila la, metema ala tukatei-saledale soona, neukose sila nanasipo falik; nana Manetualain nanuu koasa soaneu Ana sipo fali kasa. 24Emi ta da'di meme hataholi ta Yahudi la fo sila sama na leo ai zetun fui ka ndana na. Naa, metema emi tu'u tapaheni emi ha'da paliim soona, emi nana nakadidita falik neu ai Zetun matetu ka, muda hata no hataholi Yahudi sila la fo Manetualain nakasasama kasa sama leo ai Zetun matetuk ndia ndana nala. Tao leo beeo, mudak la'iesa kana ba'eneu Manetualain nakadiditak fali kasa leo sila ai zetun matetu na huu na neu. 25Tolano-tolanoo ngala lemin! Au amahena emi boso mafa'da mae, emi malelak basa hata lala'ena so. Nana Manetualain nahiik dede'ak esa, tehu hataholi a beita bubulu kana fa. Hu ndia de, au nau emi bubulu kana; dede'a ka nde ia: Hataholi Yahudi nggelok langa batu, tehu ala ho'u lahele sila ha'da paliin ndia, losa ka'da hataholi ta Yahudi manamaik leo Manetualai na, dede'u nala lamadai. 26No enok ndia, basa hataholi Yahudi la neukose laso'da. Nana nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "Neukose, mane Manasoi-Tefa ka, Ana mai neme Sion mai; Neukose Ana kokaheni basa Yakob tititi-nonosin sala-singo nala. 27Neukose Au tao hehelu-balataa ka nde ia, no sila nai lelek fo Au fe do'o do ampon neu sala-singo nala." 28Hu ka nde hataholi Yahudi a, ta nau sipok Manetualain Hala Malole na fa de, ala dadi Manetualain musu noo nala; fo dede'ak ndia nini nanalak esa fe emi hataholi ta Yahudi la. Te hu ka nde Manetualain nde hele a de, Ana sue-lai nahele hataholi Yahudi sila la, hu sila bei-ba'ikai nala. 29Nana metema Manetualain hele hataholi esa fo Ana fen baba'e-papalak soona, Ana ta hela falik hata fo Ana taon ndia fa. 30Makahulu na emi ta tunga Manetualain fa. Tehu besak ia Manetualain nafa'da basa nae, hu ka nde hataholi Yahudi a ta nau tunga fan de,emi matapo'i neme sala-singo ka mai so. 31Hataholi Yahudi sila la leondiak boe. Besak ia ala ta nau tunga Manetualain fa, fo ela emi nananafa'dak, emi matapo'i meme sala-singo ka mai. Tehu mahani te neukose sila boeo nananafa'dak, latapo'i leme sala-singo ka mai boe. 32Nana Manetualain po'ilotak basa hataholi daebafak lala'ena, langa batu ka koasa nalas, fo daenga Ana hapu natu'du susue-lalain neu basa-basas. 33Tete'e ka, Manetualain su'ibeten ba'u na seli! Tete'e ka, manatee teno na ma malela na ba'u na seli! See ka nde hapu palisak matalolole nakeketu nala? See ka nde bubuluk eno na tao leo beek fo naue-nale'di? 34Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "See ka nde bubuluk Manetualain dudu'a-aafin? See ka nde fe nanoli-nafa'dak neu Manetualain? 35See ka nde fe hai hata esa neu Lamatua ka nalosa nakaseti Lamatua ka balas ana?" 36Manetualain nde nakadada'dik basa hata lala'ena. Basa-basan da'di neme Manetualain mai, ma basa-basan soaneu Manetualain. Kokoa-kikiok ba'eneu Manetualain losa dodoo na! Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\