Matius 1

1Itu yo su daptar nu porookian ni Yisus Kristus, mongkupu ni Raja Daud, iri yo mongkupu ni Abraham. 2Si Abraham amo ni Isak, si Isak amo ni Yakub, si Yakub amo ni Yahuda om kosusulodan niyo. 3Si Yahuda amo ni Piris om ni Jira. Ino nosiro si Tamar. Si Piris amo ni Ijrun, si Ijrun amo ni Aram, 4si Aram amo ni Aminadab, si Aminadab amo ni Naasun, si Naasun amo ni Salmun. 5Si Salmun amo ni Buas. Ino niyo si Raab. Si Buas amo ni Ubid. Ino niyo si Ruut. Si Ubid amo ni Yisai, 6si Yisai amo ni Raja Daud. Si Raja Daud amo ni Salumu, ino ni Salumu baya' sawo ni Uria nu gulu ri. 7Si Salumu amo ni Riabiam, si Riabiam amo ni Abija, si Abija amo ni Asa, 8si Asa amo ni Yusapat, si Yusapat amo ni Yuram, si Yuram amo ni Ujia, 9si Ujia amo ni Yutam, si Yutam amo ni Aas, si Aas amo ni Ijikia, 10si Ijikia amo ni Manasi, si Manasi amo ni Amun, si Amun amo ni Yusia. 11Si Yusia amo ni Yuyakin, om kosusulodan po niyo ri, iya nu pinooda'an nu lobuw Israil so Babil. 12Si Yuyakin amo ni Sialtil, si Sialtil amo ni Jirubabil, 13si Jirubabil amo ni Abiud, si Abiud amo ni Iliakim, si Iliakim amo ni Ajur, 14si Ajur amo ni Jaduk, si Jaduk amo ni Akim, si Akim amo ni Iliud, 15si Iliud amo ni Iliajar, si Iliajar amo ni Matan, si Matan amo ni Yakub, 16si Yakub amo ni Yusup, sawo ni Maria minoganak so si Yisus Kristus, iri Raja Nijanji nu Kinoringan. 17Indadi, kuwai opulu om opat sinolusukan ungkiat so si Abraham sampai so si Daud. Om opulu ya om opat sinolusukan ungkiat so si Daud sampai so pinooda'an nu bansa Israil so Babil. Om ungkiat nu iri, opulu po om opat sinolusukan om nologa' nai' kinopuonakan so si Kristus. 18Soko itu yo kinopuonakan so si Yisus Kristus. Ino Niyo si Maria pogong ni Yusup, nga dai po nokopuontun nosiro, minomontian-o si Maria ungkiat so kuasa nu Atod nu Kinoringan. 19Soko iri po mokitototak sono si Yusup momogong so si Maria. Nga pagka otulid inowoon niyo, dai ya pinointolang niyo so lobuw suang padu-padu niyo iiri, so' dai iyo moingin mongoiyu' so si Maria. 20Laid ni Yusup mongiro-kiro nu padu-padu niyo iiri, nokoupi iyo nu ido susuu'on nu Kinoringan mutangar so iyo nu, “Oo Yusup, solusuk ni Raja Daud! Adang ko yo tumotak momogong so si Maria. Ontuno yo iyo, so' ono yo po pontianon niyo no ungkiat so kuasa nu Atod nu Kinoringan. 21Muanak iyo nu lolaing kusoi om subai ingoranan mu Iyo so si Yisus, so' Iyo yo su monapul nu lobuw songapan Niyo ungkiat so ponginsaadan nu Kinoringan suat nu koraayan nosiro,” koo susuu'on-i. 22Nourug ono tayon ong otuman tinangar nu Kinoringan nilombus nu poo'abar Niyo nu gulu ri nu, 23“Ido roraa momontian om muanak nu lolaing kusoi. Om paawon Iyo so si Imanuil,” koo ri, orati nu Imanuil so tangar Ibrani, “maid-waid Kinoringan so toko”. 24Norios-o po si Yusup, waido yo niyo tangar nu susuu'on iiri om ontuno yo niyo si Maria. 25Nga dai po minurompit nosiro musingkopuanak ni Maria nu lolaing kusoi oono. Om nopuanak-o po lolaing oono, ingorani yo ni Yusup so si Yisus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\