1 Коринфичилерге 10

1Ха-дуңма, ада-өгбевистиң шуптузунуң булут адаанга турганын, оларның далай өттүр кеже бергенин эки билип ап көрүңер. 2Олар шупту Моисейге башкартып, булутка база далайга суктурганнар. 3Олар шупту чаңгыс-ла ол, Сүлде хайырлаан чемни чип, 4чаңгыс-ла ол, Сүлде хайырлаан суксунну ижип турганнар. Ол улус Сүлдеге башкарткан Хаядан аккан суксун ишкен, а оларны үдеп чораан ол Хая – Христос болган. 5Ынчалза-даа оларның хөй кезии Бурганның сеткилинге кирбейн баргаш, ээн ховуга узуткаттырып кааннар. 6А ол бүгү, ада-өгбевистиң күзей бергени дег, бачыттыг чүүлдерни күзевезивис дээш, биске үлегер-чижек болган. 7Чамдык ада-өгбевис ышкаш, дүрзү-бурганнарга мөгейбеңер. Бижилгеде мынчаар бижээн-не болгай: «Улус-чон ижип-чиири-биле олуруп алган, а ооң соонда самнап-хөглеп эгелээн». 8Оларның чамдыызы ышкаш, самыыралга алыспаалы. Ынчап тургаш, олардан 23,000 кижи чаңгыс хүн дургузунда кырлып калды чоп. 9Оларның чамдыызы ышкаш, Христостуң шыдамыын шеневээли. Ынчаар кылгаш, олар чыланнарга шактырып өлдүлер чоп. 10Оларның чамдыызы ышкаш, хомудап турбаңар. Ынчанган дээш, дээрниң хыдыкчы төлээзи оларны узуткап кагды чоп. 11Биске үлегер-чижек болзун дээш, ол бүгү чүүлдер ада-өгбевис-биле болган, биске сагындырыг болзун дээш, ол бүгүнү бижип каан. Үелерниң төнчүзүнде чурттап турар болгай бис. 12Ынчангаш ийи бут кырында быжыг турар мен деп бодаар кижи, тайып ушпас дээш, кичээнзин. 13Силерни тавараан күткүлге – өске чүү-даа эвес, а кижи шаа-биле күткүлге-дир. Бурган аазаан сөзүнге шынчы. Ол кажан-даа силерге күш чедер шааңардан ажа бээр күткүлге эртерин чөпшээревес, а күткүлге таварышса-даа, ону шыдажып эртсиннер дээш, канчап адырлырын база силерге айтып бээр. 14Ынчангаш, ханы ынак эш-өөрүм, дүрзү-бурганнарга мөгееринден ойлап-дезиңер! 15Угаан-сарыылдыг улуска дег, силерге чугаалап тур мен. Чугаалаан чүвемни угаап көрүңер. 16Бурганга ол дээш өөрүп четтиреривис ачы-буянныг дашка Христостуң ханы-биле бистиң тудуш харылзаавысты көргүспейн турар бе? А үзе тыртып турар хлевивис Христостуң мага-боду-биле бистиң тудуш харылзаавысты көргүспейн турар бе? 17Хлеб чүгле чаңгыс, а бис, чеже-даа хөй болзувусса, чаңгыс мага-ботту тургузуп турар бис, чүге дээрге шуптувус чаңгыс-ла ол хлебти үлежип турар бис. 18Израиль чонче көрүңер даан: өргүлге салган аъш-чем чип турар бүгү улус өргүл салыр бедигээштиң хамааржыры Бурган-биле тудуш харылзаалыг эвес чүве бе? 19Кандыг уткалыг чугаалап турарым ол? Дүрзү-бурган боду азы дүрзү-бурганга салган өргүл аъш-чеми кандыг-бир ужур-уткалыг деп турарым ол бе? 20Чок! Өске чоннар улузу өргүл салганда, Бурганга эвес, а буктарга салырын чугаалап тур мен. А силерниң буктар-биле харылзаалыг бооруңарны күзевес-тир мен. 21Дээрги Иисустуң дашказындан ижип тургаш, буктарның дашказындан база ижип шыдавас силер; Дээрги Иисуска тураскааткан чемни чип тургаш, буктарга тураскааткан чемни ооң-биле кады чип шыдавас силер. 22Азы чүл? Дээрги-Чаяакчының хүннээчел сагыжын оттурар дээн бис бе? Таанда-ла Оон күштүг бис бе? 23«Бүгү чүвени чөпшээрээн» деп болур силер, ынчалза-даа бүгү чүве ажыктыг болбас. «Бүгү чүвени чөпшээрээн», ынчалза-даа бүгү чүве быжыглал болбас. 24Кым-даа бодунуң ажык-дүжүүн сүрбезин, а өске улустуң ажык-дүжүү дээш сагыш човазын. 25Базаарда садып турар кандыг-даа эътти, кайыын келгенин истевейн, чип алыңар. Арын-нүүрүңер чүден-даа ойталавазын. 26Чер-делегей болгаш ону долган бүгү чүве Дээрги-Чаяакчыга хамааржыр болгай. 27Силерни Бурганга бүзүревээн кижи бажыңынче чалаарга, «баар-дыр» деп шиитпирлезиңерзе, мурнуңарга салган аъш-чемни, кайыын келгенин айтырбайн, чип алыңар. Арын-нүүрүңер чүден-даа ойталавазын. 28А бир эвес кандыг-бир кижи силерге: «Ол эътти өргүл кылдыр салган-дыр» – дээр болза, силерге ону чугаалаан кижи дээш, арын-нүүр дээш, чивеңер. 29Силерниң эвес, а ол кижиниң арын-нүүрүн бодааш, «арын-нүүр» деп турарым ол. Чүге дээрге мээң хосталгам өске кижиниң арын-нүүрүнүң шииткели-биле канчап кызагдаттырарыл? 30Бир эвес мен аъш-чемни Бурганга өөрүп четтириишкин-биле хүлээп ап турар болзумза, ол аъш-чем дээш, мени чүге буруу шаварыл? 31Ындыг болганда, ижип-даа, чип-даа азы өске кандыг-даа херек кылып турзуңарза, ол бүгүнү Бурганның алдар-хүндүзү дээш кылып чоруңар. 32Иудейлерге-даа, өске чоннар улузунга-даа, христиан ниитилелге-даа моондак тургуспаңар. 33Меңээ – кандыг-даа улуска дыка чоок кижи бооп, оларның аайынга кирерин кызып чоруур кижиге – дөмей болуңар. Ам-даа хөй улус камгалалды алзын дээш, бодумга ажык-дүжүк харавайн, оларның ажык-дүжүүн бодап чоруур болгай мен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\