1 Коринфичилерге 11

1Христостуң үлегер-чижээн эдерип чоруурум дег, мени өттүнүп көрүңер. 2Мени сактып артканыңар дээш база силерге дамчытканым өөредигни олчаан эдерип чорууруңар дээш, силерни мактап каайн. 3Ынчалза-даа мону билип аарыңарны күзеп тур мен: Христос эр кижи бүрүзүнге «баш» боор, эр кижи – херээжен кижиге «баш» боор, а Бурган – Христоска «баш» боор. 4Ынчангаш бажын шып алгаш, мөргүүр азы өттүр билип медеглээр эр кижи бүрүзү «бажын» бак атка киирер. 5А бажын шып албайн, мөргүүр азы өттүр билип медеглээр херээжен кижи бүрүзү бодунуң «бажын» бак атка киирер. Ол бажын тазарты чүлүп алган херээженге дөмей. 6Херээжен кижи бажын шывар хөңнү чок болза, шуут дөңгүр баштыг-даа боору аңаа хамаанчок. А херээжен кижиге бажын таартыры азы дөңгүрертирери бужар чорук боор төлээде, ол бажын шып алзын. 7Эр кижи бажын шыппас ужурлуг, чүге дээрге ол – Бурганның овур-хевири болгаш, Ону алдаржыдып турар-дыр. А херээжен кижи – эр кижини алдаржыдып турар. 8Херээжен кижиден эр кижи эвес, а эр кижиден херээжен кижи тывылган. 9Бурган херээжен кижиге кылдыр, эр кижини эвес, а эр кижиге кылдыр, херээжен кижини чаяап каан. 10Ындыг болганы дээш база ·дээрниң төлээлери дээш, херээжен кижи бажын шып алган чоруур ужурлуг. 11Ындыг болза-даа, Дээрги-Чаяакчыга башкарты бергенде, эр кижиге хамаарышпас херээжен-даа, херээжен кижиге хамаарышпас эр-даа турбас. 12Харын херээжен кижиниң эр кижиден тывылганы дег, эр кижи база херээжен кижиден төрүттүнер, а бүгү улус Бургандан чаяаттынган. 13Боттарыңар бодап-даа көрүңер даан, бажын шып албаан херээжен кижи Бурганга мөргүүр болза, ужурга тааржыр бе? 14Эр кижи узун баш дүгү өстүрер болза, ооң ат-алдары баксыраарын ёзу-чурум силерге өөретпейн турар бе? 15А херээжен кижиге бажының дүгү узун боору – ат-алдар-дыр, чүге дээрге узун баш дүгүн чайгаар бүткен шывыг кылдыр аңаа берген-дир. 16Чамдык улус бо айтырыг талазы-биле маргыжыксай бээри чадапчок, ындыг-даа болза, бисте-даа, Бурганга бүзүрээннер ниитилелдеринде-даа ындыг чаңчылдан өске чаңчыл чок. 17Оон ыңай чугаалаар бодаан чүүлүмге силерни мактапкы дег чүм-даа чогул, чүге дээрге силерниң чыыштарыңарга ажыктыг эвес, а хоралыг тала чая база бээр-дир. 18Хамыктың мурнунда, христиан ниитилел бооп, чыглып кээриңерге, араңарга аңгылажыышкын турар дээр-дир, ол чугааларның кезик-чамдыызынга бүзүрээр-дир мен. 19Чугаажок, силерниң араңарга аңгыланчыр чорук турбайн канчаар. Бурганга шылгаттырган улус ынчан силерниң араңарга илдең апаар. 20Ынчаарга шупту кады чыглып-даа турзуңарза, ол чыыжыңарны Дээрги-Чаяакчының кежээки чеми деп черле болбас-тыр. 21Чүге дээрге кижи бүрүзү бодунуң эккелген кежээки чемин чип кириптер, түңнелинде чамдыыңар аштап артар, а өскелериңер эзиртир ижип алган боор-дур. 22Ижип-чиир дээр болзуңарза, бажыңнарыңар чок чүве бе? Азы Бурганга бүзүрээннер ниитилелин херекке албайн, ядыы-түреңги улусту куду көрүп тур силер бе? Ол дээш, силерге чүү дээйн? Мактаар мен бе? Чок, мактавас мен! 23Силерге дамчыдып бергеним өөредигни мен бодум Дээрги-Чаяакчыдан алган болгай мен: Дээрги Иисус Ону садыпкан дүне хлебти тудуп алгаш, 24Бурганга өөрүп четтирген соонда, ону үзе тырткаш, мынча дээн болгай: «Бо дээрге силер дээш берип турарым Мээң мага-бодум-дур. Ону Меңээ тураскаал кылдыр ынчаар кылып чоруңар». 25А кежээки чем соонда дашканы база көдүргеш, мынча дээн болгай: «Бо дашка дээрге Мээң ханым-биле чардынар чаа чагыг-керээ-дир. Ону ижип турар саныңарда-ла, Меңээ тураскаал кылдыр ынчаар кылып чоруңар». 26Бо хлебти чип база бо дашканы чооглап турар саныңарда-ла, Дээрги Иисус ээп келбээн шаанда, Ооң өлүмүн медеглеп турарыңар ол-дур. 27Ынчангаш бодун төлептии-биле алдынмайн, ол хлебти чип турар азы Дээргиниң дашказындан чооглап турар кижи Дээргиниң мага-боду болгаш ханынга удур бачыт үүлгеткен дээш буруулуг боор. 28Кижи бүрүзү бодун баштай шүгдүнүп алзын, ол ынчан хлебти чип, дашканы чооглап боор. 29Бир эвес силерниң кайы-бирээңер Дээргиниң мага-боду деп чүл ол дээрзин билбейн турар болза, ол ижип-чип тура, бодун шииткелге онаар. 30Ол чылдагаан-биле силерниң араңарда шыдал-шинек чок, аарыг улус хөй бооп турар база эвээш эвес улус өлү бергилээн. 31А бир эвес боттарывысты шүгдүнгеш, шииткей көрүп турган болзувусса, ол шииткелге онаашпас ийик бис. 32А Дээрги-Чаяакчы бисти ам шиидип, кезедип тура, бүгү бо делегей-биле кады бисти кезээ мөңгеде шиитпес дээш, кижизидип турары ол. 33Ынчангаш, ха-дуңма, кады чемненири-биле чыылганыңарда, бот-боттарыңарны хүндүткелдиг манап алыңар. 34Кайы-бирээңер аш болза, ол кижи бажыңынга чемненип алзын, оон башка Дээрги-Чаяакчының шииткели чыыжыңарга дүжер. Арткан херектерни силерге чеде бергеш, сайгарып, чурумчудар мен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\