1 Коринфичилерге 12

1Ха-дуңма, а ам Сүлдениң хайырлааны ачы-буянныг белектерге хамаарыштыр. Олар дугайты чүве билбес бооруңарны күзевейн тур мен. 2Христоска бүзүревейн туруңарда, силер шын оруктан астыктырдып, үнү чок дүрзү-бурганнарга бараан болуп чорааныңарны билир силер. 3Ынчангаш силерге тайылбырлап тур мен: Бурганның Сүлдезиниң башкарылгазы-биле чугаалап турар кандыг-даа кижи «Иисуска каргыш четсин» деп шыдавас, а Ыдыктыг Сүлдеге башкартпаан кым-даа: «Иисус – Дээргим-дир» – деп чугаалап шыдавас. 4Ачы-буянныг белектер янзы-бүрү боор, а оларны хайырлап турар Сүлде чаңгыс. 5Бараан болуушкуннары янзы-бүрү боор, а оларны берген Дээрги-Чаяакчы чаңгыс. 6Бурганның улуска салдарының дээжи янзы-бүрү-даа болза, бүгү чүүлдү бүгү улуска болдуруп турар Бурган – чаңгыс. 7Сүлдениң күжүнүң кижи бүрүзүнге илерээшкини бүгү ниитилелге ажык-дузалыг боор. 8Сүлде бир кижиге мерген угаанның сөзүн хайырлаар, а өске кижиге ол-ла Сүлде билигниң сөзүн хайырлаар. 9Ол-ла Сүлде база бир кижиге – онзагай бүзүрелди, а өске кижиге – аарыг улус экиртир арганы белек кылдыр хайырлаар. 10Ол-ла Сүлде бир кижиге – кайгамчык чүүлдер кылыр күштү, а өскезинге – өттүр билип медеглээр к��штү хайырлаар. База бир кижиге – Сүлдеден келген күштү Сүлдеден келбээнинден ылгап билир арганы хайырлаар. Бир кижиге – янзы-бүрү билдинмес дылдарга чугаалаарын, а өскезинге – ол дылдарны билип, тайылбырлаарын хайырлаар. 11А бо бүгүнү чаңгыс-ла ол Сүлде болдуруп, Бодунуң херек деп көргенин ёзугаар кижи бүрүзүнге тус-тузунда берип турар. 12Кижиниң мага-боду чаңгыс-даа болза, хөй кезектерден бүткен боор. Олар чеже-даа хөй болза, каттышкаш, чаңгыс мага-ботту тургузары дег, Христос-биле харылзаавыс база шак ындыг боор. 13Иудейлер азы өске чоннар улузу-даа, кулдар азы хостуг улус-даа, шуптувус чаңгыс мага-бот болур дээш, чаңгыс Сүлдеге суктурган бис. Шуптувус чаңгыс-ла ол Сүлдеден «ижип алган бис». 14Кижиниң мага-боду чаңгыс эвес, а хөй кезектерден бүткен боор. 15Бут хенертен: «Хол эвес болганымда, мага-ботка хамаарышпас мен» – дээр-даа болза, ол мага-ботка хамаарышпас апарбас-ла болгай, ындыг аа? 16Ол ышкаш кулак хенертен: «Карак эвес болганымда, мага-ботка хамаарышпас мен» – дээр-даа болза, ол мага-ботка хамаарышпас апарбас-ла болгай, ындыг аа? 17Бүгү мага-бот чүгле карактан бүткен турган болза, чүнүң-биле дыңнаарыл? Бүгү мага-бот чүгле кулактан бүткен турган болза, чүнүң-биле чыт чыттаарыл? 18Херек кырында Бурган мага-боттуң кезек бүрүзүнге ооң хүлээлгезин Бодунуң күзээн аайы-биле айтып каан. 19А бүгү кезектер чаңгыс аай дөмей турган болза, мага-бот канчап бар боорул? 20Херек кырында кезектер хөй, а олар шупту чаңгыс мага-бот боор. 21Карак холга: «Меңээ херээң чок!» – деп шыдавас. Азы ол ышкаш баш буттарга: «Меңээ херээңер чок!» – деп шыдавас. 22Харын мага-боттуң кошкак деп бодаарывыс кезектери херек кырында эргежок чугула боор. 23Мага-боттуң ындыг-ла хүндүлүг эвес деп санаарывыс кезектерин эң улуг сагыш човаашкын-биле эдилээр болгай бис. 24Мага-боттуң көрүштүг эвес деп санаттырар кезектерин кызып шып алыр бис, а көрүштүг кезектерни шыпкан херээ чок. Ынчалза-даа Бурган мага-ботту тургузуп тура, ооң эң кошкак кезектеринче сагыш човаашкын улуг боор кылдыр тургузуп каан. 25Мага-ботка аңгыланыышкын турбазын дээш, а ооң хамык кезектери бот-боттарынга бир дөмей сагыш човаашкын көргүссүн дээш, Ол ынчалдыр кылган. 26Мага-боттуң бир кезээ хинчектенир болза, өске кезектери база ооң-биле деңге хинчектенир; бир кезээ алдар-хүндү көөр болза, өске кезектери база ооң-биле деңге өөрүп-байырлаар. 27Ынчангаш силер – Христостуң мага-боду силер, а кижи бүрүзү тус-тузунда Ооң мага-бодунуң кезээ боор. 28А Бурган христиан ниитилелге чамдык улусту: биргилерин – элчиннер, ийигилерин – медээчилер, үшкүлерин – башкылар кылдыр салып каан. Оон аңгыда Ол бир чамдык улуска кайгамчык чүүлдер кылыр күштү, өскелерге – аарыг улус экиртир, ачы-дуза чедирер, удуртуп-башкарар база янзы-бүрү билдинмес дылдарга чугаалаар арганы хайырлаан. 29Шупту улус элчиннер боор бе? Шупту улус медээчилер боор бе? Шупту улус башкылар боор бе? Шупту улус кайгамчык чүүлдер кылыр бе? 30Шупту улус аарыг кижилер экиртир арганы белек кылдыр алыр бе? Шупту улус билдинмес дылдарга чугаалап шыдаар бе? Шупту улус ол дылдарны билип, тайылбырлап шыдаар бе? 31Ындыг-даа болза, эң чугула ачы-буянныг белектерже чүткүңер. А ам силерге оон-даа тергиин эки орукту айтып берейн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\