1 Коринфичилерге 14

1Ынакшылдың соон истеңер, Сүлдениң хайырлааны ачы-буянныг белектерже, ылаңгыя өттүр билип медеглээринче, база чүткүңер. 2Билдинмес дылга чугаалап турар кижи улуска эвес, а Бурганга чугаалаар болгай. Чүге дээрге ол кижи Сүлдениң күжү-биле чажыт чүүлдер чугаалаарга, ону билип шыдаар кижи тывылбас-тыр. 3А өттүр билип медеглеп турар кижи улусту быжыктырып, оларны сорук киирип, аргалап чугаалажыр. 4Билдинмес дылга чугаалап турар кижи чүгле бодун быжыктырар. А өттүр билип медеглеп турар кижи христиан ниитилелди быжыктырар. 5Билдинмес дылдарга шуптуңар чугаалап турган болза, эки-ле ийик, ынчалза-даа өттүр билип медеглеп турган болзуңарза, оон-даа эки! Билдинмес дылдарга чугаалаар кижиниң чугаазы тайылбырлаттына бергеш, бүгү христиан ниитилелдиң быжыгарынга ажыктыг боор таварылгалардан аңгыда, өттүр билип медеглээр кижи оон өрү деңнелге турар. 6Ха-дуңма, мен силерге чедип келгеш, билдинмес дылдарга чугаалап эгелээн дижик мен. Силерге ·ажыдыышкын дамчытпас, кандыг-даа билиг бербес, чүнү-даа өттүр билип медеглевес база чүү-даа чүвеге сургавас боор-дур мен. Ындыг болза, менден алыр ажык-дузаңар кайыл? 7Чижек кылдыр амылыг эвес хөгжүм херекселдерин: лимби азы чадаганны ап көрээли. Бир эвес бедик азы чавыс үннерни хөгжүм херексели ылгавас болза, лимби азы чадаган кандыг хөөннүг аялга ойнап турарын канчап билип аарыл? 8Ол ышкаш дайынчы трубазы тодаргай эвес үн этсир болза, чаа-дайынче үнер дээш, кым белеткенирил? 9Силер-биле база шак ындыг боор: дылыңар утказы билдинмес сөстер эдер болза, чүнү чугаалааныңарны улус канчап билип аарыл? Салгын-хатче сөстер чашканнаан дег боор-дур силер. 10Делегей кырында чеже хөй дыл бар деп! Олар шуптузу тодаргай уткалыг үннер ажыглаар. 11Ынчалза-даа ол үннерниң утказын билбес болзумза, өске дылга чугаалап турар кижиге даштыкы кижи дег боор мен, а чугаалап турар кижи меңээ база даштыкы кижи дег боор. 12Силер-биле база шак ындыг боор: Сүлдениң күжүнүң илерээшкиннеринче чүткүп турар болзуңарза, ол чорууңар христиан ниитилелди элбекшилдии-биле быжыктырзын. 13Ынчангаш билдинмес дылга чугаалап турар кижи ону тайылбырлап, очулдурар арганы база алыр дээш мөргүзүн. 14Бир эвес мен шак ындыг, билдинмес дылга мөргүп турар болзумза, мээң сеткил-хөңнүмнүң мөргүп турары ол-дур, а угаан-сарыылымга ооң ажык-дузазы чок болгай. 15Ынчаарга канчалзымза экил? Сеткил-хөңнүм-биле мөргүүйн, а ол ышкаш угаан-сарыылым-биле база мөргүүйн! Бурганны сеткил-хөңнүм-биле алгап ырлаайн, а ол ышкаш угаан-сарыылым-биле база алгап ырлаайн! 16Бир эвес Бурганны сеткил-хөңнүң-биле алгап-йөрээр болзуңза, чугааң утказын билбээн дыңнакчы сээң өөрүп четтириишкиниңге харыы кылдыр канчап: «·Аминь – ылап-ла ындыг» дээрил? Ол сээң чүү деп турарыңны билир эвес! 17Сен кончуг эки-даа өөрүп четтирген болзуңза, өске кижини быжыктырыптар ажык-дузаң чок ышкажыл. 18Билдинмес дылдарга силерниң шуптуңардан хөй чугаалаар болганым дээш, Бурганга өөрүп четтирдим. 19Ындыг болза-даа, христиан чыышка билдинмес дылга муң-муң сөстер чугаалаар орнунга, өске улусту база сургаар дээш, утказы билдингир беш сөстү чугаалаары дээре деп көөр мен. 20Ха-дуңма, угааныңар чаш уругларныы дег болбазын. Бузутка хамаарыштыр чүве билбес чаштар дег, а угааныңар аайы-биле чедишкен улуг улус дег болуңар. 21Ыдыктыг хоойлуда бижээн-не болгай:«„Мен бо чон-биле өске дылдарга чугаалаар улус дамчыштыр,даштыкы улустуң чугаазы-биле чугаалажыр мен.Ынчалза-даа ынчан безин олар Мени дыңнаар хөңнү чок болур“ – деп,Дээрги-Чаяакчы чугаалап турар». 22Ынчангаш көрүп тур силер: билдинмес дылдарга чугаалаары – бүзүрээн эвес, а бүзүревээн улуска кайгамчык демдек боор-дур. А өттүр билип медеглээри – бүзүревээн эвес, а бүзүрээн улуска кайгамчык демдек-тир. 23Христиан ниитилел долузу-биле чыылган черге хамык улус билдинмес дылдарга чугаалап турган дижик. А ол дылдарны билбес азы бүзүревээн улус ынаар кирип келген болза, олар ынчан чүү дээрил? Олар силерни: «Бо-даа угааны чанган улус-тур» – дивес бе?! 24А шуптуңар өттүр билип медеглеп турда, бүзүревээн азы хары кижи кирип келген болза, ооң алыс бүдүжү бүгү улуска ажыттына бээр. 25Шак ынчалдыр ооң чүрээниң чажыттары билдингир апаар, ол ынчан доңгая кээп дүжер, Бурганга мөгеер база: «Бурган ылап-ла силерниң араңарда-дыр!» – деп чугаалаар. 26Ынчаарга ам канчалза экил, ха-дуңма? Чыглып кээриңерге, силерниң бирээңерде – ыдыктыг ыры, өскеңерде – сургаал сөзү азы Бургандан ·ажыдыышкын бар болзун; база бирээңер билдинмес дылга чугаалазын, а өскеңер ол дылды тайылбырлазын. Ол бүгүнүң сорулгазы – бот-боттарын быжыктырары боор ужурлуг. 27Билдинмес дылдарга чугаалаар улус бар болза, ийи, улуг дизе үш кижи, ам артында ээлчег ёзугаар чугаалазын, база бирээңер ол чугааларны тайылбырлазын. 28А бир эвес тайылбырлап шыдаар кижи чок болза, билдинмес дылдарга чугаалаар кижи христиан чыышка ыыттавазын, ол чүгле бодунга азы Бурганга чугаалазын. 29Бурганның медээчилери-даа ийилеп азы үштеп чугаалазыннар, а дыңнакчылар оларның чугаалаан чүвезин хынап орзуннар. 30А дыңнап олурган өске-бир кижиге Бургандан ажыдыышкын кээр болза, баштай чугаалап эгелээн медээчи ыыттавайн барзын. 31Чүге дээрге бүгү улус өөрензин дээш база бүгү улуска аргалал бээр дээш, шуптуңар ээлчег аайы-биле өттүр билип медеглеп боор силер. 32Медээчи кижи өттүр билип медеглеп тура, ооң угаан-медерелин хаара туткан Сүлдениң илерээшкинин башкарзын. 33Чүге дээрге Бурган – корум-чурум чок чоруктуң эвес, а амыр-тайбыңның Бурганы-дыр. Ооң улузунуң тургусканы бүгү ниитилелдерге шак ындыг боор. 34(А херээженнер чыыштар үезинде ыыттавазын. Оларга чугаалаарын хоруп каан, чүге дээрге хоойлунуң айытканы дег, олар чагыртып чоруур ужурлуг. 35А бир эвес олар кандыг-бир чүүлдү өөренип алыксаар болза, бажыңнарынга баргаш, ашактарындан айтырып алзыннар. Херээжен кижиниң христиан чыышка чүве чугаалаары бужар чорук-тур оң.) 36Азы Бурганның сөзү чүгле силерни дамчыштыр кээп турар деп бодаар силер бе? Азы ол чүгле силерге келген деп бодаар силер бе? 37Бодун «Бурганның медээчизи мен» азы «Сүлде-биле сырый харылзаалыг мен» деп бодаар кым-даа болза, мээң силерге бижип турар чүүлүм Дээрги-Чаяакчының айтыышкыны дээрзин хүлээп көөр ужурлуг. 38А хүлээп көрбес болза, ол кижини база хүлээп көрбес болзун. 39Ынчангаш, ха-дуңма, өттүр билип медеглээр аргаже чүткүңер, ынчалза-даа билдинмес дылдарга чугаалаар улусту хоруваңар. 40Чүгле бүгү чүвени ужур-чурумга тааржыр база чурумнуг кылдыр кылыр херек.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\