1 Коринфичилерге 15

1Ха-дуңма, мээң силерге медеглээним Буянныг Медээни сактып келиңер. Ону хүлээп алгаш, үндезин кылып алган силер. 2Силерге медеглээн чүүлүмден быжыг туттунар болзуңарза, Буянныг Медээниң ачызында камгалалды ап турар силер, а оон башка силерниң бүзүрелиңер хей черге баар. 3Бодумнуң база хүлээп алганым эң чугула өөредигни силерге дамчытканым бо: Бижилгениң баш удур чугаалаанын ёзугаар, Христос бистиң бачыттарывыс дээш өлген. 4Бижилгениң баш удур чугаалаанын ёзугаар, Ону ажаап каарга, Ол үшкү хүнде катап дирлип келген. 5Ол Кифа Пётрга, а ооң соонда он ийи элчинге көзүлген; 6дараазында беш чүс ажыг ха-дуңмага чаңгыс угда көзүлген (оларның хөй кезии ам-даа дириг хевээр, а чамдыызы мөчүй бергилээн); 7ооң соонда Иаковка, а ол ышкаш бүгү элчиннерге; 8адак соонда меңээ – элекке төрүттүнген барасканга дег – көзүлген. 9Мен хамык элчиннерниң эң бичиизи болгай мен, христиан ниитилелди истеп-сүрүп турган болгаш, безин чадаарда элчин деп адаттырарынга төлеп чок мен. 10Ынчалза-даа мен Бурганның авыралы-биле, ам кандыг-дыр мен, ындыг кижи болганым ол-дур. Ооң меңээ көргүскен авыралы хей черге барбаан: мен өске элчиннерге көөрде, кызымак ажылдап келдим, ылавылаарга, мен-даа эвес, а менде бар апарган Бурганның авыралы болбайн канчаар. 11Ынчангаш силерге суртаалдаары-биле мээң-даа келгеним азы өске элчиннерниң-даа келгени хамаанчок. Бис шупту Христостуң катап дирилгенин суртаалдап турган бис, а силер аңаа бүзүрей берген силер. 12Бир-тээ бистиң суртаалдап турарывыс дег, Христосту өлүглер аразындан катап диргискен болганда, катап дирлири болдунмас дээрзин силерниң чамдыыңар канчап шынзыдарыл? 13Бир эвес өлүглер аразындан катап дирлири болдунмас болза, Христос база катап дирилбээн ышкажыл. 14А Христос катап дирилбээн болза, бистиң суртаалывыс-даа, силерниң бүзүрелиңер-даа хей черге барган-дыр. 15Ынчан артында-ла Бурганга хамаарыштыр меге херечилер боор бис. Чүге дээрге Бурганның Христосту өлүглерден катап диргискенин суртаалдап турар-дыр бис, ынчалза-даа өлүглерниң катап дирилбезин шынзыдар болза, Ол Ону катап диргиспээн боор ышкажыл. 16Өлгеннерниң катап дирлири болдунмас болганда, Христос база катап дирилбээн боор-дур. 17А бир эвес Христос катап дирилбээн болза, силерниң бүзүрелиңер хоозун-дур, бачыттарыңар база силерден чайлаваан хевээр-дир. 18Ынчаарга Христоска бүзүреп чорааш, мөчээн улус кажан кезээде өлүп читкен боор-дур. 19А Христоска идегеливис чүгле чырык черге амыдыралывыс-биле харылзаалыг болза, делегейде бистен кээргенчиг кымның-даа чогу ол-дур. 20Ынчалза-даа Христос херек кырында өлүглер аразындан катап дирилген. Ындыг чоруктуң Эгелекчизи ол болган! 21Чүге дээрге өлүмнүң чаңгыс кижи дамчыштыр келгени дег, өлүглерниң катап дирлири база чаңгыс Кижи дамчыштыр кээр. 22Өгбевис Адамның хайында шупту улустуң өлүрү дег, Христос-биле харылзаазының ачызында шупту улус катап дирлир. 23Ынчалза-даа катап дирилгеннер ээлчег ёзугаар катап дирлир: баштай – Христос, ооң соонда – Ол ээп келгенде – Аңаа бүзүрээн улус. 24А ооң соонда төнчү кээр, Христос бүгү чагырыкчыларны, эрге-чагырганы азы кара күштерни базып, чок кылгаш, Бодунуң Чагыргазын Бурган Адага хүлээдип бээр. 25Чүге дээрге Бурган Христостуң хамык дайзыннарын Ооң буттарының адаанга чагыртпаан шаанда, Ол чагырар ужурлуг. 26Узуткаттырып каар эң сөөлгү дайзын – өлүм боор. 27Чүге дээрге Бурган бүгү чүүлдү Ооң буттарының адаанга чагырткан. «Бүгү чүүлдү» чагырткан деп чугаалаза-даа, ол «бүгү чүүлдү» Христоска чагыртып каан Бурганның оон аңгы турары билдингир. 28Ол бүгү чүүлдү Аңаа чагырткан соонда, Оглу Боду база бүгү чүүлдү Ооң чагыргазының адаанга берген Бурганга чагыртыр. Ынчангаш Бурган Боду-биле бүгү өртемчейни бүргей аптар. 29А оон башка өлгеннер дээш, ·сугга суктуруп турар улус чүге ынчап турарыл? Өлүглер шуут катап дирилбес чүве болза, олар дээш сугга суктурган херээ чүл? 30Бис база боттарывысты чүү дээш базым санында-ла айыылга таварыштырып турар бис? 31А мен, ха-дуңма, хүннүң-не өлүмче уткуй чиге көөр-дүр мен, бистиң Дээргивис Христос Иисустуң мурнунга силер дээш чоргааралым-биле ону бадыткап болур мен. 32Эфес хоорайга «араатан аңнар-биле» демисежип турган-дыр мен. Кижиниң угаап шыдаар харыы-биле бодаарга, оон кандыг ажык чедип алганым ол? Өлүглер катап дирилбес турган болза: «Даарта өлүп каар бис – ам дойлап, ижип-чип аалы!» – дивес бе? 33Мегеледип албаңар! «Бак эш-өөр эң эки аажы-чаңны үрээр». 34Чогууру-биле сергей берип, бачыт үүлгедирин соксадыңар! Араңарда Бурган дугайында билиг чок улус бар-дыр. Ыяткаш, арныңар кыссын! 35А бир-ле кижи айтырар боор: «Өлүг улус канчап катап дирлирил? Олар ээп кээрге, мага-боду кандыг боорул?» 36Сээдеңиңни! Сээң тарып турар үрезиниң, өлбээн шаанда, тынгарлып, өзүп үнмес. 37Тарыырда, бүдүн үнүштү эвес, а тас үрезинни – кызыл-тасты азы өске-бир үрезинни – черге хөмер болгай сен. 38А Бурган ооң мага-бодун күзээн аайы-биле хевирлеп, үрезин бүрүзүнге хууда мага-ботту хайырлаар. 39Амылыгларның мага-боттары дөгере дөмей болбас: кижиниң мага-боду мал-маганыындан, мал-маганныы – куштуундан, а куштуу – балыктыындан ылгалдыг. 40А ол ышкаш дээрниң чырымалдарының мага-боттары болгаш черниң мага-боттары бар. Ынчаарга дээрниң мага-боттарының хевири бир янзы, а черниң мага-боттарының – өске янзы. 41Хүннүң өндүр чайынналчаа бир янзы, айның болгаш сылдыстарның чайынналчаа өске янзы. Сылдыстар база чайынналчаа-биле аңгыланып турар. 42Өлүглер катап дирлирге, база шак ындыг боор: черге ирип-чыдыыр мага-ботту ажаап каар, а оортан ирип-чыдывас мага-бот көдүрлүр. 43Черге дүрзүзү бак мага-ботту ажаап каар, а оортан каас-чараш мага-бот көдүрлүр. Черге кошкак мага-ботту ажаап каар, а оон күштүг мага-бот көдүрлүр. 44Довуракка чер кырынга амыдыраарынга таарыштырган мага-ботту ажаап каар, а оон дээрге амыдыраарынга таарыштырган мага-бот көдүрлүр. Черге таарыштырган мага-бот бар болганда, дээрге хамааржыр мага-бот база бар-дыр. 45Бижилгеде: «Баштайгы кижи боор Адам амылыг апарган» деп бижээн-даа болгай. А сөөлгү Адам мөңге амыдыралдың үнер дөзү апарган. 46Амыдырал баштай дээрге эвес, а черге боттаныр, а ооң соонда – дээрге боттаныр. 47Баштайгы кижи черден келген, дой-довурактан чаяаттынган, а ийиги КижиR дээрден келген. 48Черниң кижизи кандыгыл, чер кырында өске улус база шак ындыг. Дээрниң Кижизи кандыгыл, дээрниң улузу база шак ындыг. 49Черниң кижизиниң овур-хевирин дөзеп алганывыс дег, дээрниң Кижизиниң овур-хевирин база дөзеп аар бис. 50Ынчангаш силерге чугаалап тур мен, ха-дуңма: эът-бот болгаш хандан бүткен улус Бурганның Чагыргазын салгап ап шыдавас. Ол ышкаш ирип-чыдый бээр чүүл ирип-чыдывас чүүлдү салгап ап шыдавас. 51Дыңнаңар, мен силерге чажыт илередийн: шуптувус өлү бербес бис, ындыг болза-даа, Бурган шуптувусту өскертиптер. 52Сөөлгү труба эдиптери билек, карак чивеш аразында, көңгүс хензиг өйде өскерлир бис. Ол эдиптерге-ле, өлүг улус ирип-чыдывас апарган туруп кээр, бис база өскерлир бис. 53Ирип-чыдыыр чүүл ирип-чыдывас чүүлдү «кедип аар», а өлүп-чидер чүүл өлүм чок чүүлдү «кедип аар». 54А кажан ол бүгү боттаны бээрге, Бижилгеде:«Өлүм тиилеттирип бастырган-дыр!» 55«О өлүм, сээң тиилелгең кайыл?О өлүм, сээң шагар дылың кайыл?» деп бижээн сөстер бүде бээр. 56А өлүмнүң шагар дылы – бачыт-тыр, бачыттың күжү – ыдыктыг хоойлуда-дыр. 57Ынчалза-даа Бурганга өөрүп четтирээли, Ол Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр тиилелгени биске хайырлады! 58Ынчангаш, эргим ха-дуңмам, туруштуг болгаш чайгылыш чок бооп көрүңер. Дээрги-Чаяакчының даандырган ажыл-херээнге бүгү бодуңарны бараалгадыңар. Дээрги-Чаяакчы дээш кылган ажыл-херээңер хилис барбазын билир-ле болгай силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\