1 Коринфичилерге 16

1А ам Бурганның чонунга акша-хөреңги чыырынга хамаарыштыр: Галатияның христиан ниитилелинге айтып берген чүүлүмнү силер база кылыңар. 2Улуг-хүн санында силерниң кижи бүрүзү, арга-шинээн барымдаалап, берип шыдаар хире акшазын бажыңынга шыгжап алзын. Мен чедип кээримге, акша чыгган херээ чок болзун дээш, ынчалдыр кылыңар. 3А мен силерге чеде бергеш, бодуңарның шилип алган улузуңарга эки үнелел берген чагаалар бижээш, чыып алганыңар ачы-дузаны Иерусалимге чедирзиннер дээш чорудуптар мен. 4Мээң база ынаар чедерим херек апарза, олар мээң-биле кады чоруптар. 5А мен силерге Македонияны таварып эрткеш, чеде бээр мен (ам Македонияны кежир чоруптарым ол). 6Мен силер-биле кады элээн үе дургузунда, харын мырыңай кышты өттүр, артып каарым чадавас. Ооң соонда кайнаар-даа баар апарзымза, орукче үдеп, дузалажыр силер. 7Мен ам силер-биле чүгле орук ара, чай кадында ужуражыр хөңнүм чогул, харын Дээрги-Чаяакчының чөпшээрели-биле силерниинге элээн үр боорумга идегеп тур мен. 8А ам Эфес хоорайга Беженги хүннүң байырлалынга чедир турар мен. 9Мээң удурланыкчыларым хөй-даа болза, аңаа улуг ажыл-херек чогудар арганы берип турар делгем орук ажыттынган-дыр. 10Тимофей силерге чеде бээрге, араңарга тургаш, ооң сестир чүвези чок болзун дээш, сагыш салыңар. Мен ышкаш, ол база Дээрги-Чаяакчының ажыл-херээн бүдүрүп турар болгай. 11Ынчангаш кым-даа ону куду көрбезин. Ол меңээ чедип келзин дээш, ону орукче эп-найыралдыг дөгериндирип, үдептиңер. Мен Тимофейни бүзүрээн ха-дуңмавыс-биле кады манап турар болгай мен. 12Бүзүрээн дуңмам Аполлос дугайында: мен ооң бүзүрээн ха-дуңмавыс-биле кады силерге чеде бээрин аажок дилээн кижи мен. Ынчалза-даа ооң силерге ам чеде бээр хөңнү шуут чок-тур. Арга бар апаарга-ла, ол силерге чеде бээр. 13Серемчилелдиг болуңар, бүзүрелден быжыг туттунуңар, туруштуг болуңар, күштүг болуңар! 14Кылып турар бүгү чүүлүңерни ынакшыл-биле кылыңар! 15Ха-дуңма, Стефанның өг-бүлезин билир силер, олар Ахаия девискээринге Христоска эң баштай бүзүрей бергеш, боттарын Бурганның чонунга бараан болдурган улус болгай. Ынчангаш силерден дилээрим болза: 16шак ындыг улусту, а ол ышкаш олар-биле кады ажылдап, дуза кадып турар бүгү улусту тооп дыңнап, хүндүлеп чоруңар. 17Стефан, Фортунат болгаш Ахаик олар бээр чедип кээрге, аажок өөрүп тур мен. Чанымда чок силерни олар меңээ солуп тур. 18Олар мээң база силерниң сеткил-сагыжывысты сорук киириптилер. Ындыг улусту үнелеп чоруңар! 19·Асияның христиан ниитилелдери силерге байыр чедирип тур. Акила биле Прискилла, а ол ышкаш оларның бажыңында чыглып турар бүзүрээннер база силерге Дээрги-Чаяакчының ынакшылы-биле байыр чедирдилер. 20Бо черде бүгү ха-дуңма силерге байыр чедирип тур. Ыдыктыг ошкаашкын-биле бот-боттарыңарга байыр чедириңер. 21Дараазында сөстерни бодум холум-биле бижидим: Павелден байыр. 22Дээрги-Чаяакчыга ынак эвес кижи Оон бүрүнү-биле аңгылаттырзын! Маранафа – О Дээрги-Чаяакчы, чедип келем! 23Дээрги Иисустуң авыралы силерге доктаазын! 24Мээң ынакшылым Христос Иисустуң ачызында силер бүгүде-биле кады болзун!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\