1 Коринфичилерге 2

1Ха-дуңма, мен силерге кээримде, Бурганның чажыдын каас-коя, чечен чугаа-биле, онзагай мерген угаан-биле суртаалдаар бодап келбээн мен. 2Силер-биле кады тургаш, Иисус Христостан аңгыда, Ооң ·белдир-ыяшка өлүмүнден аңгыда, чүнү-даа билбес болурун шиитпирлээн мен. 3Мен силерге сулараан, аажок коргуп-сирилээн чедип келдим. 4А мээң медеглээн сөзүм биле суртаалым мерген угаан болгаш бүзүренчиг сөстер-биле эвес, а Сүлдениң күчүзүн бадыткааны-биле салдарлыг бооп турган. 5Ынчангаш силерниң бүзүрелиңер кижиниң мерген угаанынга эвес, а Бурганның күчү-күжүнге үндезилеттинген-дир. 6Ындыг болза-даа, бис мерген угаанны бүзүрел талазы-биле өзүп чедишкен улус аразынга суртаалдап турар бис. А ол мерген угаан – бо делегейниң эрге-чагыргазын ышкынар четкен чагырыкчыларының мерген угааны эвес-ле болгай. 7Ооң орнунга Бурганның амдыгаа чедир чажыт турган мерген угаанын суртаалдап турар бис. Ол мерген угаанны Бурган бисти өндүр бедик байдалче киирер дээш, өртемчейни чаяарының бетинде-ле баш удур шилип алган. 8Бо делегейниң чагырыкчыларындан кым-даа ону билип шыдаваан, оон башка олар өндүр улуг Дээргивисти хере шаппас ийик. 9Харын Бижилгеде ол дугайында мынчаар бижээн:«Бурганга ынак улуска Ооң белеткеп каан чүүлүн карак-даа көрбээн,кулак-даа дыңнаваан база кижиниң угааны-даа билип шыдаваан». 10А Бурган биске ол чүүлдү Сүлдени дамчыштыр илередип берген, чүге дээрге Сүлдениң шинчилеп билбес чүвези чок, Ол Бурганның бодалдарының ханы дүвүн бүрүнү-биле билир. 11Кижиниң чүрээнде сүлдезинден аңгыда, ооң бодалдарын кым билирил? Шак-ла ынчаар Бурганның Сүлдезинден аңгыда, Ооң бодалдарын кым-даа билбес. 12А бис бо делегейге хамааржыр сүлдени хүлээп албаан бис. Харын Бурганның Сүлдезин хүлээп алган бис, ынчангаш Ооң биске хайырлаан чүүлдерин билип ап шыдаар бис. 13Ол дугайында кижиниң мерген угааны өөреткен сөстер-биле эвес, а Сүлдениң биске шиңгээттиргени сөстер-биле суртаалдап турар бис. Сүлдеден келген алыс шынны Сүлдениң өөреткени сөстер-биле чугаалап турарывыс ол. 14Кижи бүдүжүнүң аайы-биле чурттап чоруур кижи Бурганның Сүлдезиниң илереткен чүүлүн хүлээп албас. Ол ону мелегей чүүл деп санаар база угаап шыдавас, чүге дээрге ол чүүлдү чүгле Сүлдениң дузазы-биле угаап билип боор. 15Сүлдеге башкарткан кижи бүгү чүүлдү өттүр билип шыдаар, а ооң бодун кым-даа өттүр билип шыдавас. 16«Кым Дээрги-Чаяакчының угаанын билип ап,Аңаа арга-сүме берип шыдааныл?» А биске Христостуң угаанын берип каан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\