1 Коринфичилерге 3

1Ынчаарга, ха-дуңма, мен силерге, Сүлдеге башкарткан улуска дег, чугаалап шыдавас турдум, а биеэги кижи бүдүжүнүң күзээшкиннеринге алыскан улуска дег, Христос-биле харылзаалыг чаш төлдерге дег, чугаалап турдум. 2Мен силерни кадыг чем-биле эвес, а сүт-биле чемгерип турдум, чүге дээрге кадыг чем чиир харыыңар чок турду, ам безин ындыг хевээр-дир силер. 3Бачыттыг бүдүжүңерге чагыртыр хевээр-дир силер. Араңарга адааргал, алгыш-кырыш ам-даа бар турда, биеэги бүдүжүңерниң күзээшкиннеринге алыскан улус боор эвес силер бе, бодуңарны бүгү бо делегейниң улузу дег ап чоруур эвес силер бе? 4Бирээңер: «Павелдиң талалакчызы мен», а өскеңер: «Аполлостуң талалакчызы мен» – деп турар болза, өске бүгү улус дег болбаан силер бе? 5Ынчаарга Аполлос деп кымыл? А Павел деп кымыл? Олар чүгле бараан болган улус-тур. Оларның ачызында Христоска бүзүрээн силер, Дээрги-Чаяакчы оларның кайызынга-даа тускай ажыл-херекти дааскан. 6Мен үрезин тарыдым, Аполлос ону ·суггарып турган, а Бурган өстүрүп каан. 7Тараан болгаш суггарган кижиде онза чүү-даа чок, чүгле өстүрүп каан Бурганда чугула ужур-утка бар-дыр. 8Тарып турар кижи биле суггарып турар кижи чаңгыс сорулгалыг, оларның кайызы-даа кылган ажыл-херээнге дүүштүр шаңнал алыр. 9Бис Бурган-биле кады чаңгыс ажыл-херек кылып турар бис, а силер – Ооң шөлү, Ооң тудуу силер. 10Мен, мерген угаанныг тудугжу дег, Бурганның меңээ хайырлаан авыралы-биле үндезинни салып кагдым, а ооң кырынга аңгы кижи тудуп үндүрер. Ындыг-даа болза, кижи бүрүзү канчаар тудуп үндүреринче кичээнгей салзын. 11Кым-даа салып каан үндезинден аңгы чаа үндезин салып шыдавас, а ол үндезинивис – Иисус Христос-тур. 12Кандыг-бир кижи шак ол үндезинге тудуп үндүрүп тура, алдын, мөңгүн, үнелиг эртине даштар азы ыяш, сиген, саваң ажыглап боор. 13Кымның-даа ажыл-херээ илдең апаар, Христостуң ээп кээр хүнү бүгү чүүлдү көскү кылыптар, чүге дээрге Бурганның оду-биле шылгай бээр. Кижи бүрүзүнүң кандыг ажыл-херек бүдүргенин ол от шылгаар. 14Кандыг-бир кижиниң бүдүрген ажыл-херээ – туткан тудуу шылгалданы эрте берзе, ол кижи шаңнал алыр. 15А бүдүрген ажыл-херээ өрттенип калза, ол когарап үнер. Ындыг болза-даа, ол кижи камгалал алыр, чүгле оозу, оттан ушта тырткан дег, арга чадаарда камгалал болур. 16Бурганның өргээзи бооп турарыңарны база Бурганның Сүлдези араңарда амыдырай бергенин билбезиңер ол бе? 17Бурганның өргээзин узуткап турар кижи бар болза, Бурган ол кижини узуткаар, чүге дээрге Бурганның өргээзи ыдыктыг, а силер дээрге ол өргээ-дир силер. 18Бодуңарга бодуңар дуурайлатпаңар. Кайы-бирээңер бо делегейниң улузунуң билиишкини-биле мерген угаанныг мен деп бодап турар болза, херек кырында мерген угаанныг боор дээш, ол кижи «мелегей» апарзын. 19Бо делегейниң улузунуң мерген угааны – Бурганның мурнунга мелегей чүүл-ле болгай. Бижилгеде мынча деп бижээн-дир:«Ол мерген угаанныг дирткеннерниоларның-на кажары-биле тудар». 20А оон ыңай:«Дээрги-Чаяакчы мерген угаанныгларның бодалдарычүгле хей-бус дээрзин билир». 21Ынчангаш кым-даа улус-биле мактанмазын, чүге дээрге бүгү чүве силернии-дир: 22Павел, Аполлос, Кифа Пётр азы бо делегей-даа, амыдырал азы өлүм-даа, амгы азы келир үе-даа – ол бүгү силернии-дир, 23а боттарыңар Христоска хамааржыр силер, а Христос – Бурганга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\