1 Коринфичилерге 4

1Ынчаарга бисти Христостуң бараан болукчуларын дег, Бурганның чажыттарын бүзүреп дааскан улусту дег хүлээп ап көрүңер. 2Бир-ле чүүлдү бүзүреп дааскан улустан шынчы чорук негеттинер болдур ийин. 3Силерниң азы кандыг-бир өске кижиниң мени шиидип, чүве чугаалаары мени барык-ла хөлзетпейн турар. Бодум безин бодумну шиитпес кижи мен. 4Арын-нүүрүм арыг, ынчалза-даа мээң агартыныым ында эвес: мээң шииткекчим – Дээрги-Чаяакчы ол-дур. 5Ынчангаш чогуур үе үнмээнде, Дээрги-Чаяакчы чедип келбээнде, чүнү-даа шиитпеңер. Ол караңгыда чажыртынган чүүлдү чырыдыпкаш, чүректерниң бодал-хөөннерин ажыдыптар, кижи бүрүзү ынчан Бурганның макталын алыр. 6Ха-дуңма, мен ол бүгүнү, силерге ачы-дуза болзун дээш, бодумга база Аполлоска хамаарыштыр чугаалап тур мен. «Бижээн чүүлдүң кызыгаарын ажыр баспаңар» – дээн сөстерниң утказын бистиң үлегер-чижээвистен билип алзыннар дээш база бир кижини өскезинден өрү көрбезинге бистен өөренип алзыннар дээш, силерге ону чугааладым. 7Кым сени онзагай кижи кылып турарыл? Бургандан белек кылдыр албааның, бодуңнуу боор чүң барыл? Сен бүгү чүүлдү алган болзуңза, чүге ону халас албаан дег мактаныр сен? 8Пөге берген-дир силер аа! Бажыңар ажыр баяан-дыр силер! Бис чогувуста-ла, хааннар апарган-дыр силер аа?! Силерниң ам бодап турарыңар ёзугаар ындыг-ла болгай. Херек кырында хааннар апарган бооруңар кай, бис база ынчан силер-биле кады хааннап тургай бис де! 9Бирде бодап кээримге, Бурган элчиннер бисти адактың адаа, өлүмге шииттирген улус кылгаш, көргүзүг кылдыр салып каан-дыр. Бүгү өртемчей, ·дээрниң төлээлери база улус-чон бисче көрүп турар-дыр. 10Христос дээш, бис «мелегей» апарган бис, а силер Аңаа башкарты бергеш, мерген угаанныг апардыңар! Бис кошкак бис, а силер күчүлүг силер! Улус силерни алдаржыдып турар, а бистиң ат-алдарывыс баксыраан. 11Амдыгаа чедир аштап, суксап чор бис, эът-бот шывар хевивис-даа чок; эттедип-соктуртуп чор бис, аал-оранывыс-даа чок. 12Холдарывыс-биле ажылдап ап, хонуувус үспейн чор бис. Бисти бак сөглээрге, харыызынга алгап-йөрээр-дир бис; истеп-сүрерге, шыдажып эртер-дир бис. 13Биске бак аас эдерге, эп-чөп-биле харыылаар-дыр бис. Бо делегейге хамаарыштыр алырга, бок-чам, амдыгаа дээр таптай базып келген доозун-довурак дег-дир бис. 14Мен силерни ыятсын дээш, мону биживедим, чок! Харын ынак ажы-төлүмнү дег, силерни угаан киир сургап тур мен. 15Муң-муң христиан кижизидикчилерлиг-даа болзуңарза, эжен-эңдерик адаларыңар бар эвес. А мен, силерниң Христос Иисуска башкарты бээриңер дээш, Ооң Буянныг Медээзин суртаалдааным дамчыштыр адаңар апарган мен. 16Ынчангаш дилеп тур мен: мээң үлегерим эдерип көрүңер. 17Чогум-на ол дээш, Дээрги-Чаяакчыга шынчы, ханы ынак оглум Тимофейни силерже чоруттум. Чер болганга, христиан ниитилел бүрүзүнге мээң канчаар өөредип турарым дег, ол силерге мээң Христос Иисуска башкарткан амыдыралым дугайында сагындырып чугаалаар. 18Мени силерже чеде бербес боор дээнзиг, араңарда чамдык улус өрү көрдүне берген-дир. 19Ынчалза-даа Дээрги-Чаяакчы-ла күзээр болза, мен силерге удавайн чеде бээр мен. Ынчан демги өрү көрдүнген улустуң аксы-сөзүнүң чеченин эвес, а херек кырында күжүнүң бар, чогун шенеп көөр мен. 20Чүге дээрге Бурганның Чагыргазы чечен сөс эвес, а күчү-күш дамчыштыр Бодун көргүзер. 21Силерже кижизидер шывыктыг чеде берейн бе азы ынакшыл долган чөпшүл сеткилдиг чеде берейн бе? Чүнү күзээр силер?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\